INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 23 februarie 2022

23 Februarie 2022

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
Proiectul de lege aprobat de Guvern prevede introducerea de noi responsabilități  pentru autoritățile administrației publice pentru a pune în aplicare Directiva (UE) 2020/367 care se transpune prin acest proiect, astfel încât cadrul legislativ privind evaluarea și managementul zgomotului ambiental să fie unitar la nivel naţional.
Astfel, autoritățile responsabile cu realizarea planurilor de acțiune pentru gestionarea zgomotului ambiant, conform prevederilor Legii nr. 121/2019, vor utiliza metodele de evaluare a efectelor dăunătoare ale zgomotului ambiental introduse în legislația națională prin transpunerea directivei europene.
Comunicatul Ministerului Mediului: http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-guvernul-a-aprobat-astazi-proiectul-de-lege-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-121-2019-privind-evaluarea-si-gestionarea-zgomotului-ambiental/4955


II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuțional penale
Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME) reprezintă o activitate esențială pentru realizarea obiectivului Legii nr. 146/2021, cu impact social major în privința verificării și monitorizării modului în care sunt respectate interdicțiile privind eventualele contacte fizice între agresori și victime.
Activitățile de documentare și de pregătire derulate până acum pentru implementarea acestui proiect au arătat termenul de operaționalizare a SIME necesită un orizont de timp mai îndelungat, astfel încât mecanismul stabilit să fie unul funcțional și eficient.
În plan intern, au fost organizate mai multe reuniuni de lucru între reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), în vederea clarificării aspectelor de ordin tehnic.  
În plan extern,  au fost desfășurate activități de identificare a altor modele adoptate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene din perspectiva prevederilor legislative, respectiv a soluțiilor tehnice adoptate, ținând cont și de faptul că infrastructura dezvoltată pentru monitorizarea electronică urmează să integreze mai multe sisteme capabile să reducă timpul de reacție și să asigure auditarea eficacității resurselor din teren.
Având în vedere necesitatea unei perioade mai mari de timp pentru pregătirea implementării Sistemului informatic de monitorizare electronică, prin actul normativ aprobat se prorogă până cel târziu la 1 octombrie 2022 termenul până la care trebuie realizată operaționalizarea SIME, precum și a celui la care începe monitorizarea electronică, în primă fază, în sistem pilot.  
Potrivit prevederilor Legii nr.146/2021, termenul de operaționalizare a SIME și de începere a monitorizării electronice în sistem pilot era 1 martie 2022, în contextul  aplicării ordinului de protecție provizoriu, a ordinului de protecție respectiv a ordinului european de protecție, în cazul în care România este stat emitent.

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Anexei la Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
Programul de Promovare a Exportului va continua într-o formă adaptată, care să răspundă așteptărilor mediului de afaceri, potrivit actului normativ aprobat de Guvern.
Programul de Promovare a Exportului finanțează parțial, din fonduri de la bugetul de stat, participarea operatorilor economici români la târgurile și expozițiile internaționale, cu stand sub pavilion național, precum și participările individuale, cu stand de prezentare a produselor sau serviciilor, inclusiv la misiunile economice desfășurate în străinătate ori la manifestările organizate în format virtual, pentru care sunt solicitate taxe.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului: https://bit.ly/3sa3OTJ

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
Prin actul normativ se extinde cadrul legal care permite suportarea corecțiilor financiare din bugetul de stat, astfel încât să acopere contractele de achiziție publică finanțate din POIM.

III.     HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorității de Investigații şi Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
Autoritatea pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a rezultat prin reorganizarea Centrului pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS).
AIAS este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.   
Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) se referă în principal la aplicarea unor definiții specifice activității instituției, structura organizatorică, condițiile de ocupare a posturilor în cadrul AIAS și certificare a investigatorilor, asigurarea independenței AIAS, conducerea instituției, bugetul de venituri și cheltuieli.  
A fost introdusă definiția investigatorului AIAS care va înlocui noțiunea de inspector prevăzut în organigrama Centrului pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS).
De asemenea, au fost introduse prevederi referitoare la actele normative în baza cărora desfășoară activitățile principale ale AIAS.  
Referitor la personalul instituției, au fost introduse condițiile generale și condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de inspectori aeronautici.
În termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, inspectorii prevăzuți în regulamentul de organizare și funcționare a CIAS vor fi încadrați pe posturile de inspector aeronautic sau pe alte posturi din cadrul Autorității.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare Constanţa, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi modificarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare Constanţa, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii "Drum de legătură între municipiul Oradea şi comuna Sânmartin" judeţul Bihor
Drumul de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin va prelua traficul greu și de tranzit din zona peri urbană a municipiului Oradea și din localitatea Sânmartin, respectiv Băile Felix; va avea 2 benzi de circulație, câte una pe sens, lungimea de 5,7 km, iar lungimea bretelelor de acces – 2,2 km. Pe toată lungimea traseului este prevăzută o pistă de biciclete e 3 m lățime, cu 2 sensuri de circulație.
Valoarea totală a investiției este de peste 220 milioane lei, cu o durată de execuție de 14 luni.
Obiectivul de investiții este inclus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Finanțarea investiției se face din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1425/2006
Hotărârea a fost aprobată.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.127/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Prin Hotărârea aprobată, se asigura soluțiile de natură practică necesare rezolvării problemelor cu care se confruntă persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945.
Astfel, persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetățenia română, indiferent de domiciliul acestora, primesc sprijin în furnizarea probelor cerute de lege pentru a dovedi că au fost supuse persecuțiilor din motive etnice. Guvernul a stabilit ca astfel de situații să poată fi probate și prin documente oficiale eliberate de organele competente din statul de reşedinţă, în cazul persoanelor cu domiciliul în străinătate.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6506-cp-cooperare-acordare-drepturi-persoane-persecutate-etnice-23022022

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria şi Libia în conformitate cu prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat Hotărârea privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria și Libia.
Astfel, din numărul de doze achiziționate de Ministerul Sănătății prin Acordurile-cadru încheiate cu Comisia Europeană pentru asigurarea imunizării cetățenilor, vor fi donate un număr de  500.000 doze de vaccin COVID-19 (AstraZeneca) în Pakistan, 200.000 doze de vaccin COVID-19 (AstraZeneca) în Bangladesh,  200.000 doze de vaccin COVID-19 (AstraZeneca) în Algeria, și 200.000 doze de vaccin COVID-19 (AstraZeneca) în Libia.
Comunicatul Ministerului Sănătății: http://www.ms.ro/2022/02/23/romania-acorda-ajutor-umanitar-mai-multor-state-in-vederea-gestionarii-epidemiei-impotriva-covid-19/
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu şi imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2022, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condiţiile pieței imobiliare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021
Programul Oficial de Internship al Guvernului, ajuns la cea de-a 9-a ediție, va fi organizat și 2022. În acest sens, Executivul a aprobat utilizarea, de către Secretariatul General al Guvernului, a sumei de 6 milioane de lei pentru finanțarea  ediției din acest an a  Programului Oficial de Internship, precum și a altor proiecte și acțiuni de informare publică realizate de Direcția Generală Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare, prin Serviciul de Dezvoltare Comunitară, în țară sau străinătate, inclusiv în colaborare organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme internaționale.
Programele și acțiunile Serviciul de Dezvoltare Comunitară vizează promovarea strategiilor și proiectelor guvernamentale de interes național, în acord cu prioritățile programului de guvernare.
Suma de 6 milioane lei se asigură din suma totală alocată SGG potrivit lit c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 și va fi utilizată pentru proiectele și acțiunile Serviciului de Dezvoltare Comunitară astfel:
•    lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare“  - 4 milioane de lei
•    lit d) ”Finanțarea acțiunilor cu caracter știiințific și social-cultural” – 2 milioane de lei
Potrivit lit c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, Secretariatului General al Guvernului i se alocă 7 milioane lei pentru proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare și 4 milioane de lei pentru Finanțarea acțiunilor cu caracter știiințific și social-cultural.

11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unității de cult deținătoare, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Bazin de înot în cazarma 2798 Constanţa”
Realizarea obiectivului de investiții ”Bazin de înot în cazarma 2798 Constanța” este necesară pentru funcționarea unității, aflată în subordinea MApN, ca Autoritate Națională în domeniul pregătirii, brevetării și perfecționării pregătirii scafandrilor, precum și în domeniul autorizării și inspectării activităților subacvatice. În prezent, pregătirea și antrenarea scafandrilor se desfășoară în cele două bazine de înot existente, respectiv la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, aflat în proces de reabilitare, și în cel de la Școala de aplicație a Forțele Navale din Mangalia, care necesită reparații majore.
Proiectul de investiții, care constă în executarea a două construcții supraterane, un bazin de înot (cu o suprafață construită de 1.355 mp și înălțime de 12,30 m), respectiv un turn de scufundare (cu o suprafață construită de 222,69 mp și înălțime de 30.90 m), va asigura condițiile optime de antrenament și omologare a scafandrilor.
Valoarea totală a investiției este estimată la 49,57 milioane lei, iar finanțarea obiectivului de investiții se realizează cu fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual ce această destinație. Durata realizării investiției este de 24 luni.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Pavilion nou - Administrativ în cazarma 727 Borcea”
Prin realizarea acestui obiectiv se continuă procesul de modernizare a infrastructurii de aerodrom, în vederea asigurării interoperabilității cu structurile militare ale statelor membre NATO, pe timpul operațiilor și exercițiilor aliate.
Obiectivul de investiţii are în vedere construcția unei clădiri cu destinație administrativă pentru personalul din cazarmă, cu o suprafață construită de 2.156 mp, extinderea rețelelor de utilități în vederea racordării noului pavilion, precum și realizarea de drumuri de acces, platforme, parcări aferente construcției.
Fondurile necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în valoare de 92,39 milioane lei, inclusiv TVA, vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, precum și din alte surse de finanțare. Noul pavilion va avea o suprafață desfășurată de 8.046 mp, iar termenul de finalizare a investiției este de 2 ani.

14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț şi Liceul cu Program Sportiv Roman/Clubul Sportiv Şcolar Roman, în domeniul public al Municipiului Roman pentru Liceul cu Program Sportiv Roman, pentru desfășurarea activităților specifice unităților de învăţământ preuniversitar de stat
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile, terenuri, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universității de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie ,,George Emil Palade" din Târgu Mureș
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea obiectivului de investiţii ”Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul a reaprobat caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii ”Amenajare Valea Călata, județul Cluj”.
Realizarea acestui obiectiv de investiții va conduce la reducerea riscului de producere a inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Călata, favorizate de schimbările climatice, cu efecte asupra populației, bunurilor materiale și obiectivelor social – economice.
Valoarea totală a investiției este estimată la 191,309 milioane lei.
Finanțarea investiției se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului ”Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”, precum și din alte surse de finanțare. Durata de realizare a investiției este de 36 de luni.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificație ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislației în domeniu
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi descrierii tehnice a unor construcţii şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române" -Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în domeniul public al comunelor Crișan şi Ceatalchioi, judeţul Tulcea, şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Botoşani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Băncii Naţionale a României în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de monitorizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României
În scopul asigurării implicării partenerilor sociali și societății civile în urmărirea progresului PNRR și al reformelor, actul normativ reglementează modul de organizare, funcţionare, componența, atribuțiile şi procedura de lucru pentru Comitetul de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României.
Comitetul de monitorizare este organism interinstituțional, cu rol consultativ, de informare și dezbatere, fără personalitate juridică, condus de ministrul investițiilor și proiectelor europene.
Din această structură fac parte reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale,  sindicatelor, patronatelor, structurilor asociative ale administraţiei publice locale (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România și Asociaţia Comunelor din România), alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
Reuniunile Comitetului de Monitorizare vor avea loc trimestrial și în cadrul lor va avea loc informarea membrilor cu privire la stadiul implementării PNRR, contribuția PNRR la îndeplinirea obiectivelor strategiilor și programelor naționale, precum și a strategiilor UE, consultarea membrilor în scopul identificării de soluții în eventualitatea unor blocaje în implementarea reformelor și a PNRR, precum și dezbaterea altor aspecte care reies din procesul de implementare efectivă.
Comunicatul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: https://mfe.gov.ro/infiintarea-comitetului-de-monitorizare-a-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-al-romaniei/

24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea actului adițional nr. 6 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componența nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spațiului maritim
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, judeţul Prahova - Brădet, judeţul Braşov"
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea și modernizarea DJ 102I, Valea Doftanei (județul Prahova) – Brădet (județul Brașov).
Reabilitarea și modernizarea drumului județean 102I se va realiza între km 37+620 și km 63+256,08, pe o lungime totală de 25,6 km, iar traseul se împarte în 2 tronsoane, astfel:
• tronsonul 1, aflat pe raza județului Prahova, între km 37+620 și km 50+820,38 (limita jud. Brașov), în lungime de 13,2 km;
• tronsonul 2, aflat pe raza județului Brașov, între km 50+820,38 și km 63+256,08, în lungime de 12,4 km.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3JQZnmz

27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Pănet, judeţul Mureș
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Părău, judeţul Braşov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii
Prin Hotărârea de Guvern aprobată au fost aduse simplificări programelor de sprijin în sectorul vegetal, introduse prin Hotărârea Guvernului nr.148/2022 și Hotărârea Guvernului nr.147/2022.
Astfel, potrivit noilor reglementări:
•    Se prelungește cu o lună termenul de depunere a cererilor pentru obținerea ajutorului de minimis pentru legumele în spații protejate (programul Tomata și alte legume în spații protejate) până la data de 1 aprilie 2022, inclusiv (termenul inițial era 1 martie 2022);
•    Se elimină certificatul de atestare fiscală și a cazierului fiscal din cadrul documentației atașate cererii pentru înscrierea în ambele scheme de ajutor de minimis.
În luarea deciziei s-a ținut cont și de faptul că majoritatea solicitanților ambelor scheme de sprijin sunt persoane fizice care nu au realizat venituri, confruntându-se totodată cu lipsa lichidităților, a cheltuielilor necesare pentru achiziția de sămânță pentru înființarea culturilor, precum și cu alte costuri generate de încălzirea spațiilor protejate dar și a faptului că, aceștia întâmpină dificultăți în accesarea și utilizarea bazelor de date ale instituțiilor implicate în eliberarea documentelor necesare înscrierii în programe.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://www.madr.ro/comunicare/7356-programele-de-sprijin-destinate-legumicultorilor-au-fost-simplificate-iar-termenul-de-depunere-a-cererilor-de-inscriere-in-programul-tomata-a-fost-prelungit.html

30.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Cluj, ca urmare a înscrierii eronate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
31.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind  eliberarea domnului Predescu Lucian-Dragoș din funcţia de subprefect al județului Argeș
32.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Dobre Doina din funcţia de subprefect al județului Mehedinți
33.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Neculăescu Ciprian-Mihai în funcţia de subprefect al județului Argeș
34.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Stanomir Cosmina-Giorgiana în funcţia de subprefect al județului Mehedinți
Hotărârile de Guvern privind eliberările/numirile de prefecți și/sau subprefecți au fost aprobate.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia pentru finanţarea unor proiecte
Memorandumul a fost aprobat.

2.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului privind implementarea de către România a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Guvernul a aprobat Raportul privind implementarea de către România a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și transmiterea documentului către Comitetul ONU privind persoanele cu dizabilități. Documentul conține evoluțiile legislative şi măsurile adoptate pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități  în perioada scursă de la ratificarea de către România a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în anul 2010, până la sfârșitul anului 2021.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6507-cp-hg-aprob-conventie-onu-drepturi-persoane-dizab-23022022

3.    MEMORANDUM cu tema: probarea componenței instituționale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului Interreg IPA România-Serbia 2021-2027
Memorandumul a fost aprobat.
4.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi semnării, de către România, a Programului Interreg IPA România-Serbia 2021-2027, aprobarea semnării scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze modificările solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană
Guvernul a aprobat negocierea și semnarea, de către România, a Programului Interreg IPA România-Serbia 2021-2027 și a scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere către Comisia Europeană. De asemenea, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, CSEKE Attila, a fost mandatat să realizeze eventualele modificări solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/33IdtaC

5.    MEMORANDUM cu tema: iniţierea de negocieri în vederea semnării unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind returnarea fondurilor primite de Guvernul României în baza Acordului pentru un Program de cooperare şi asistență bilaterală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Atena la 21 decembrie 2001
Memorandumul a fost aprobat.
6.    MEMORANDUM cu tema: ”Memorandum de înțelegere referitor la creșterea cooperării în domeniul rezervelor de stat şi asigurării resurselor pentru situații de criză"
Prin acest Memorandum, încheiat intre Administrația Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din România și Agenția pentru Rezerve Materiale din Polonia, se are în vedere întărirea relațiilor dintre cele două state, în baza principiilor respectării mutuale, încrederii, cooperării și sprijinului reciproc în situații de criză și securitatea în domeniul rezervelor de stat.
Prevederile memorandumului se vor materializa în:
-        schimb de experiență prin organizare de vizite de studiu la nivel de Administrație/Agenție, conferințe, instruiri, ateliere de lucru care vizează îmbunătățirea sistemului de gestionare a rezervelor strategice din ambele țări
-        eficientizarea cadrului legislativ incident domeniului rezervelor strategice
-        cooperare internațională constând în reconcilierea pozițiilor și dezvoltarea unui dialog politic la nivel înalt între părți la potențiale crize
-        schimb de informații cu privire la potențialele amenințări și vulnerabilități la scară supra-regională, cu scopul de a permite o mai bună pregătire a ambelor părți pentru potențiale crize
Memorandumul reprezintă un document tehnic de cooperare, fiind utilă ambelor instituții în vederea prezervării stabilității, securității și prosperității în regiune.

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2022
Memorandumul a fost aprobat.


V.    NOTE
1.    NOTĂ cu tema: Planul anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistență umanitară aferent anului 2022
2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Floreşti, judeţul Cluj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil, din domeniul public al Comunei Floreşti, judeţul Cluj în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei
3.    NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022

VI.    ANALIZE
1.    ANALIZA privind activitatea aeroporturilor regionale din România

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe