INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 18 decembrie, ora 13.00

18 Decembrie 2013

I.    PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul  Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice  administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.


2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Prin actul normativ adoptat de Guvern se aprobă scoaterea de la ANRSPS (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale), cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2014, a unor cantităţi de cărbune energetic şi păcură pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Naţional şi de energie termică, precum şi/sau de energie termică pentru populaţie, aflaţi sub autoritatea Departamentului pentru Energie sau în administraţia Consiliilor judeţene sau locale. 
Actul normativ adoptat de Guvern mai reglementează:
•    Indicii de corecţie pentru drepturile de pensie ale unor persoane care s-au pensionat, după cum urmează: 1,12 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 şi 1,17 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis între 1 ianuarie 2012 şi 22 ianuarie 2013.
•    Asigurarea cadrului legal care să permită suplimentarea surselor de finanţare a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat în anul 2013 pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acorduri internaţionale, ratificate prin legi, în vederea finanţării proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii;
•    Modificarea OUG nr.4/2009 în sensul lărgirii sferei actelor care pot fi executate de la capitolul de despăgubiri civile prin adăugarea la hotărârile judecătoreşti pronunţate în sistemele judiciare naţionale şi pe acelea pronunţate de tribunale sau curţi arbitrale, naţionale sau internaţionale. Modificarea este necesară şi urgentă întrucât statul român a fost condamnat de către astfel de instanţe la plata unor despăgubiri în cuantum însemnat, purtătoare de dobânzi extrem de mari; 
•    Compensarea de drept a obligaţiilor de plată ale statului român, rezultate din hotărâri judecătoreşti/arbitrale, pronunţate de instanţele naţionale sau internaţionale, cu obligaţiile creditorilor sau cesionarilor acestora faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.
Ordonanţa de Urgenţă modifică şi completează OUG nr.99/2006, după cum urmează:
•    Introducerea de prevederi referitoare la o guvernanţă corporativă eficace în cadrul instituţiilor de credit, menită să contribuie la evitarea asumării de riscuri excesive
•    Introducerea unor prevederi privind obligaţia instituţiilor de credit de a dispune de fonduri proprii care să acopere amortizoarele de capital destinate managementului riscului sistemic
•    Introducerea de prevederi referitoare la detalierea procesului de supraveghere prudenţială în privinţa instituţiilor de credit pe care BNR le supraveghează 
•    Introducerea de prevederi referitoare la detalierea măsurilor preventive necesare protejării împotriva instabilităţii financiare, pe care BNR, ca autoritate competentă din statul membru gazdă, le poate lua în situaţii de urgenţă, în cazul regimului aplicabil sucursalelor înfiinţate pe teritoriul României de instituţii de credit din alte state membre
•    Prevederea în clar a competenţei BNR în ceea ce priveşte rezoluţia instituţiilor de credit şi statuarea cu privire la existenţa unei delimitări clare între exercitarea atribuţiilor privind rezoluţia, faţă de atribuţiile privind supravegherea prudenţială
De asemenea, actul normativ creează cadrul legal pentru acordarea sumei de 80.000 mii lei în vederea finanţării proiectelor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova. 

3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
Prin actul normativ sunt reglementate o serie de măsuri, dintre care menţionăm:
•    Aplicarea sistemului TVA la încasare devine opţională
•    Legea nr.148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice se abrogă. 
•    Prin actul normativ adoptat de Guvern se amână aplicarea accizei de 7 eurocenţi/litru de combustibil până la 31 martie 2014.


4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii 41 / 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
Actul normativ reglementează situaţia foarte puţin probabilă în care plenul camerelor reunite ale Parlamentului nu se va întruni, vineri 20 decembrie 2013 în cvorum legal, pentru desemnarea directorului general al Societăţii Române de Televiziune. În această situaţie conform prezentei Ordonanţe birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor numesc un director general interimar pentru o perioadă de 60 de zile. Pe perioada interimatului directorul general interimar îndeplineşte doar acte de administrare curentă a activităţii societăţii.

5.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” SA şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” SA Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” SA Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- SA şi „Electrica Oltenia” – SA 
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern prorogă termenul prevăzut la litera a), punctul 18, art.2 din OUG nr 116/2011 de la data de 31 decembrie 2013 până la data de 31 decembrie 2014.  


II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma totală de 236.000 lei pentru un număr total de 32 de familii care se află în situaţie de necesitate, cauzată de explozia produsă în data de 1 octombrie 2013 într-un bloc de locuinţe din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se actualizează legislaţia românească în conformitate cu clasificarea internaţională ISCO 08. Astfel, se introduc reglementări prin care se explicitează structura COR, prin care se fac precizări metodologice privind grupa majoră 0, şi, de asemenea, se introduc 4 grupe de bază noi în domeniul educaţiei şi anume: „3414 Personal didactic în învăţământul primar”, „3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar”, „3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ”, „3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare”. 

3.    HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului 
nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează:
•    Completarea art.2 din HG nr.186/2009 astfel încât sumele aferente plăţilor Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor se suportă din bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate;
•    Alocarea  sumei de 12.500 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul MS pentru decontarea la farmacii a medicamentelor compensate în cuantum de 90% pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/lună, astfel încât la finele lunii decembrie să nu se înregistreze arierate.

4.    HOTĂRÂRE pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr.475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prelungeşte durata Planului naţional II prevăzut de HG nr.475/2007 până la data de 30 iunie 2014.  

5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
În perspectiva aplicării de la 1 ianuarie 2014 a obligaţiei de a introduce pe piaţă benzină cu un conţinut de biocarburant de minim 6% în volum şi pentru a nu genera un impact negativ asupra producătorilor de biocarburanţi, asigurând în acelaşi timp şi o alternativă viabilă de alimentare cu carburanţi pentru deţinătorii de autovehicule a căror funcţionare nu este compatibilă cu E10, actul normativ reglementează, concomitent cu menţinerea pe piaţă a benzinei conforme E5 şi introducerea pe piaţă a benzinei şi motorinei cu un conţinut de biocarburant de minim 4,5% în volum. De asemenea, se prelungeşte data până la care furnizorii de carburanţi au obligaţia de a introduce pe piaţă benzină cu un conţinut de oxigen de maxim 2,7% şi cu un conţinut de etanol de maxim 5% de la 1 ianuarie 2014 până la 1 ianuarie 2019.

6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
Hotărârea adoptată de Guvern reglementează situaţia apărută în urma închirierii unui nou sediu pentru MFE, în sensul asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor.

7.    HOTĂRÂRE pentru  modificarea Hotărârii Guvernului nr.183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează utilizarea, de către Inspecţia Judiciară din cadrul CSM, a veniturilor realizate din taxele de participare la diverse concursuri sau examene pentru plata cheltuielilor care derivă din organizarea concursurilor sau examenelor.

8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului Centrului Cultural, semnat la Bucureşti, la 25 noiembrie 2013
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

9.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a modalităţilor  concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al  Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat
Hotărârea adoptată de Guvern stabileşte criteriile de evaluare a pagubelor şi de stabilire a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat afectat al Ambasadei României la Tripoli. O evaluare prealabilă iniţială a stabilit nivelul total al compensaţiilor la suma de 19.900 dolari SUA.

10.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata  unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se asigură fondurile necesare pentru plata unui procent de 2,5% din sumele de natură salarială rezultate din hotărâri judecătoreşti conform OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii. Prin această Hotărâre se suplimentează bugetul MSI pe anul 2013 cu suma de 36 mii lei pentru plata acestor titluri executorii.

11.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Actul normativ suplimentează bugetul Curţii de Conturi pe anul 2013 la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.700 mii lei, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr.71/2009.


12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Guvernul a aprobat această Hotărâre. 


13.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Structurii organizatorice şi Statutului Academiei de Ştiinţe Militare
Actul normativ reglementează:
•    Numărul maxim de membri ai Academiei de Ştiinţe Militare 
•    Criteriile şi procedura de alegere şi de excludere a membrilor titulari şi corespondenţi, precum şi drepturile şi îndatoririle acestora
•    Atribuţiile Consiliului ştiinţific şi ale preşedintelui
•    Organizarea şi funcţionarea ASM precum şi atribuţiile şi responsabilităţile celor 3 secţii ştiinţifice pe care le are în structură.


14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt
Guvernul a aprobat această Hotărâre. 

16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească,  judeţul Prahova
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

17.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

18.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

19.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

20.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

21.     HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea
Hotărârea adoptată de Guvern aprobă Hotărârea Consiliului Local Odobeşti prin care se propune desfiinţarea unităţii sanitare publice cu paturi Spitalul Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea.

22.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013. 
Guvernul a aprobat această Hotărâre. Astfel, prin suplimentarea bugetului ministerului se va evita: debranşarea de la utilităţi, mărirea cheltuielilor cu costurile aferente debranşării, punerea în incapacitate a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor de a-şi desfăşura activitatea.

23.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul Naţional de Dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi.
Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre, prin care se alocă 8000 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului International Iaşi-extras din SF, in vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul 1-Etapa Intermediara-pista 2400 m”.

24.     HOTĂRÂRE privind organizarea si funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României.
Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care se înfiinţează AADR ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională, şi se finanţează integral din venituri proprii prin fuziunea Centrului Naţional de Management al Societăţii Informaţionale, Centrului Naţional ”România Digitală” si Centrului Naţional de Supercomputing.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Ministerului Educaţiei Naţionale în calitate de  Autoritate Naţională pentru Programul Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului - Erasmus+ şi a Agenţiei Naţionale pentru programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în calitate de  Agenţie naţională pentru programul Erasmus +(2014+2020)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în 
domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind consultările politice bilaterale între Ministerul Afacerilor Externe al României şi  Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Insulelor Virgine Britanice privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal
Guvernul a aprobat acest Memorandum.  


5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Transporturilor din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.  

IV. PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii”,  iniţiată de doamna senator UDMR Biró Rozalia Ibolya şi un grup de senatori –  Grupurile parlamentare ale UDMR, PSD, PNL, PD-L, PP-DD (Plx. 423/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, iniţiată de domnul deputat PSD Cătălin Marian Rădulescu şi un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD (Bp. 612/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României şi interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează siguranţa mediului”, iniţiată de domnul senator Sebastian Grapă – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 581/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat”, iniţiată de domnul deputat UDMR Szabó Ödön şi un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale UDMR, PD-L, PP-DD, PNL, Minorităţilor Naţionale (Bp. 637/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de doamna deputat Camelia-Margareta Bogdănici – Grupul parlamentar al PDL (Bp 610/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru interzicerea manifestărilor şi organizaţiilor de tip extremist, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 558/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura”, iniţiată de domnul deputat PSD Vasile Mocanu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, PP-DD (Bp 615/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961”, iniţiată de domnul deputat PNL Nechita Adrian Oros şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp 640/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului”, iniţiată de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 570/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiată de doamna deputat Alina Gorghiu aparţinând Grupului parlamentar al PNL (Bp. 557/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, iniţiată de domnul deputat Cornel Itu şi alţi 12 deputaţi PSD şi 1 PNL (Bp. 608/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de 11 senatori aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD (Bp 447/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Farmaciei nr.266/2008, republicată, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă aparţinând Grupului parlamentar al PDL (Bp. 542/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiată de domnul deputat Daniel Oajdea aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD (Bp. 549/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de domnul senator PP-DD Ioan Iovescu (Bp. 683/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL

16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de domnii senatori Ion Luchian, Popa Florian şi Boeriu Valeriu-Victor - PNL şi alţi 18  parlamentari PNL, PSD, UDMR (Bp. 445/2013)
AVIZ  FAVORABIL

17.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului Propunerea legislativă intitulată „Lege pentru declararea zilei de 10 mai – Ziua Declarării Independenţei României”, iniţiată de domnul deputat Gigel Ştirbu şi de un grup de deputaţi – PNL, PP-DD (L. 430/2013).
AVIZ  FAVORABIL Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe