INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 23 aprilie

23 Aprilie 2014

I.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii de privatizare pentru dezvoltarea activităţii economice în condiţii de profitabilitate, a operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la operatorii economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Guvernul a aprobat aceasta Ordonanţă. 

2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal

Guvernul a aprobat aceasta Ordonanţă.

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru promovarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii prin alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii pe cursurile de apă: pârâul Câinelui, râul Vedea în localitatea Icoanei şi râul Teleorman în sat Beiu
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MMSC pentru Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului cu suma de 53.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, titlul 71 „Active nefinanciare”, art. 71.01 „Active fixe”. Fondurile menționate se vor utiliza pentru realizarea în regim de urgență a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în luna aprilie 2014 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.
2.    HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Noua schemă de ajutor de stat are în vedere finanțarea sub formă de sume nerambursabile, în limita intensității maxime admise, a costurilor salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de minimum 20 de locuri de muncă determinate de realizarea unei investiții inițiale.
Se pot emite acorduri pentru finanțarea în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2015-2025, în limita bugetului anual alocat schemei. Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ și contribuie la dezvoltarea regională.
3.    HOTĂRÂRE pentru completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
Actul normativ adoptat de Guvern stabilește deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de acord prealabil, aferent anului 2014, în perioada cuprinsă între 5 mai 2014 și 10 iunie 2014 inclusiv.
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Normele de venit se stabilesc și se propun de către Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin consultarea entităților publice teritoriale din sectorul agricol și al structurilor asociative profesionale din agricultură, de la nivelul fiecărui județ.
5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Potrivit Hotărârii adoptate de Guvern, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale devine autoritatea națională competentă în domeniul evaluării tehnologiilor în sănătate, îndeplinind atribuții specifice în acest sens.
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (primă lectură)
Guvernul a avut o primă lectură a acestui proiect de Hotărâre. Actul normativ redefinește pachetul minimal de servicii medicale și pachetul de servicii medicale de bază.
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 11 la hotărârea Guvernului nr. 1005/2012  privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă achiziționarea unui număr de 7 bărci cu motor care vor intra în dotarea Gărzii Naționale de Mediu în  cadrul implementării proiectului Managementul Comun al Riscului în Zona de Frontieră a Dunării. În acest fel, pentru GNM numărul maxim de autoturisme va fi de 264 și numărul maxim de ambarcațiuni de 27.
8.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului mediului şi Schimbărilor Climatice – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ICSITPML – S.A Craiova, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC ICSITPML SA.
Veniturile totale estimate se ridică la 1264 mii lei, iar cheltuielile totale la 1264 mii lei.
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naționale a Uraniului SA. Veniturile totale estimate se ridică la 179.608 mii lei, iar cheltuielile totale la 169.055 mii lei.
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Oil Terminal S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC Oil Terminal SA. Veniturile totale estimate se ridică la 99.876 mii lei, iar cheltuielile totale la 98.626 mii lei.
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA. Veniturile totale estimate se ridică la 259.122 mii lei, iar cheltuielile totale la 259.122 mii lei.
13.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA. Veniturile totale estimate se ridică la 36.010 mii lei, iar cheltuielile totale la 35.765,76 mii lei.
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” SA. Veniturile totale estimate se ridică la 47.591,83 mii lei, iar cheltuielile totale la 47.091,83 mii lei.
15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” SA.
Veniturile totale estimate se ridică la 78.735 mii lei, iar cheltuielile totale la 78.735 mii lei.
16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA.
Veniturile totale estimate se ridică la 18.015 mii lei, iar cheltuielile totale la 16.502,6 mii lei.
17.    HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societăţii Comerciale „Telecomunicaţii CFR” S.A , aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „Telecomunicații CFR” SA. Veniturile totale estimate se ridică la 56.967, 21 mii lei, iar cheltuielile totale la 56.967,21 mii lei.
18.    HOTĂRÂRE  privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Actul normativ nu aduce noutăți de fond față de anii școlari/universitari precedenți. S-au efectuat corecții prin majorări ale cifrelor de școlarizare la învățământul profesional și postliceal pentru a se asigura școlarizarea în proporție de sută la sută a elevilor în învățământul general obligatoriu. De asemenea, în concordanță cu evoluția demografică a populației de vârstă școlară, s-au scăzut cifrele de școlarizare pentru învățământul gimnazial și liceal (clasa a IX), învățământ de zi.
19.    HOTĂRÂRE  pentru completarea anexei nr.26 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
20.    HOTĂRÂRE  privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
21.    HOTĂRÂRE  privind modificarea şi completarea anexei nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: - Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului – Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice sau pentru o altă persoană desemnată de acesta şi pentru doamna Doina Adriana Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură sau pentru o altă persoană desemnată de aceasta, pentru semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul organizării evenimentelor prevăzute în calendarul Preşedinţiei-în-Exerciţiu române a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), care se desfăşoară în perioada iunie 2013-iunie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Realizarea unui schimb de note diplomatice cu privire la deschiderea unui punct de trecere a frontierei dintre România şi Ungaria, între localităţile Nădlac (România) şi Csanadpalota (Ungaria)
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propun negocieri în vederea deschiderii unui punct de trecere de frontieră temporar, între România și Ungaria, pentru transportul materialelor de construcție necesare la lucrările legate de interconectarea autostrăzilor M43 și A1.
4.    MEMORANDUM cu tema: Majorarea cheltuielilor de natură salarială în anul 2014 la SC MINPRESTSERV S.A Rovinari
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune majorarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2014, corespunzător creșterii numărului mediu de personal.

IV.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 
Guvernul a primit informarea săptămânală asupra stadiului pregătirii alegerilor pentru Parlamentul European. În săptămâna care a trecut, BEC a adoptat Hotărârea privind interpretarea unor noțiuni și expresii (număr total de voturi valabil exprimate, prag electoral, atribuirea mandatelor, calcularea câturilor, sistemul de atribuire al mandatelor și conținutul listei candidaților supleanți) și Decizia privind măsurile pentru asigurarea ordinii publice în cadrul procesului electoral. De asemenea, BEC a constatat rămânerea definitivă a candidaturilor depuse de către 15 partide politice, alianțe electorale și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de către 8 candidați independenți și a stabilit ordinea pe buletinul de vot a listelor de candidați și candidaților independenți.
Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că în listele electorale permanente, întocmite la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sunt înscriși 18.303.915 cetățeni cu drept de vot. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe