INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 23 decembrie, ora 12.00

23 Decembrie 2013

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului.
Guvernul a aprobat această ordonanță de urgență. 
II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aplică prevederile Ordonanței de Urgență din ședința de guvern din 18 decembrie 2013. Hotărârea stabilește acordarea sumei de 90.000 mii lei în vederea finanţării proiectelor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova.  

2.    HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului
Guvernul a aprobat această Hotărâre. 

3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 august 2013 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2013 la Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti, la 28 februarie 2005
Prin Hotărârea aprobată de Guvern se extinde dată a limită de transmitere a cererilor de tragere de la 30 iunie 2013 până la 31 august 2014; extinderea datei de finalizare a proiectului din 31 decembrie 2013 până în 31 decembrie 2014 și revizuirea graficului de amortizare. Prin acest Amendament se vor putea finaliza lucrările de reabilitare a unităților de maternitate și neonatologie incluse în proiect. 

4.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prelungește valabilitatea schemei de ajutor de stat regional, instituită prin HG nr.753/2008, până la data de 30 iunie 2014. Guvernul și-a exprimat această intenție notificând în scris Comisiei Europene iar Comisia a aprobat propunerea Guvernului.

5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională ''Loteria Română''-S.A, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Guvernul a adoptat bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru CN Loteria Română SA. Veniturile totale se ridică la 1.063. 914 mii lei iar cheltuielile totale la 926.828 mii lei.

6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicarea bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
Guvernul a aprobat această Hotărâre. 

7.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' şi titlul 51'' Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'', pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MADR pe anul 2013 la Capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.730 mii lei și la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” cu suma de 879 mii lei pentru plata titlurilor executorii conform OUG nr.71/2009.

8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român ''Dimitrie Cantemir'' de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc ''Yunus Emre'' de la Bucureşti, semnat la Ankara, la 19 septembrie 2013
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr.1059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea de Guvern clarifică suprafețele exacte de teren administrate de MAE și cele utilizate de Clubul Diplomatic. Suprafața de teren folosită efectiv de către Clubul Diplomatic, de la înființare și până în prezent, a fost și este de 88.498 mp.

10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate
Guvernul a aprobat această Hotărâre. Strategia armonizează documentele programatice și legislația specifică la nivel național cu documentele UE și NATO pentru domeniile industriei de apărare, protecției infrastructurilor critice, securității energetice și securității cibernetice.

11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C SANEVIT 2003 ARAD'' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru SC SANEVIT 2003 ARAD - SA. Veniturile totale se ridică la 234 mii lei iar cheltuielile totale la 1912 mii lei.

12.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

13.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale ''Romtehnica''-S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
Guvernul a adoptat bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru CN Romtehnica SA. Veniturile totale se ridică la 64.482 mii lei iar cheltuielile totale la 63.440 mii lei. 

14.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a aprobat această Hotărâre, pe terenul respectiv urmând a se înființa un centru social.

15.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului per elev/preşcolar
Finanțarea de bază a unei unități școlare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev/preșcolar cu coeficienți specifici unității școlare și cu numărul de elevi și se aprobă anual prin Hotărâre de Guvern. Actul normativ adoptat stabilește, pentru anul 2014: 
•         costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, precum și contribuțiile aferente acestora, inclusiv stabilirea valorii costului standard pentru coeficientul I care este de 2492 lei 
•         costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” inclusiv stabilirea valorii costului standard pentru coeficientul I care este de 306 lei

16.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

18.    HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHZ, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă
Valoarea taxei de licență ce urmează a fi achitată de către fiecare dintre beneficiarii măsurii de extindere a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio existente în banda 3400-3600 MHz  este egală cu echivalentul în lei a 116.000 euro / licență și constituie venit la bugetul de stat. Taxa de licență se achită în două tranșe egale, prima până la data de 15 ianuarie 2014 iar a doua până la data de 28 noiembrie 2014. 

19.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.1013/2006 privind transferul de deşeuri
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează un sistem mai ușor de monitorizat și controlat în ceea ce privește transferul deșeurilor, această activitate revenind în exclusivitate Gărzii Naționale de Mediu. Această concentrare va diminua povara în cazul operatorilor economici și va realiza o optimizare a repartizării responsabilităților de supraveghere. Actul normativ introduce mai multe tipuri de contravenții în cuantumuri mari, pentru a descuraja practicile incorecte. Astfel, se sancționează cu amendă de la 30.000 la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul sau transferul intracomunitar de deșeuri care nu sunt însoțite de documentele legale și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 40.000 lei abaterea de la traseu fără informarea autorităților, utilizarea unor noi transportatori sau transferul unor deșeuri, menționate în documente, amestecate cu alte deșeuri nemenționate.

20.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"-Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,  prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

21.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

22.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

23.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", - Administraţia Bazinală de Apă Olt aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

24.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

25.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", - Administraţia Bazinală de Apă Siret aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

26.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureș-Iași
Potrivit actului normativ, realizarea acestui proiect se transferă în portofoliul DPIIS.

27.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014
Guvernul a aprobat bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor pentru activitatea de privatizare pe anul 2014.  Veniturile totale se ridică la 11.790 mii lei, iar cheltuielile totale la 11.790 mii lei.

28.    HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 si 2016, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Guvernul a aprobat aceasta Hotarare care prevede ca, pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finantarile rambursabile ce pot fi contractate, reprezentand datorie publica locala, sunt in suma de 1200 milioane lei pentru anul 2014 si 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2015-2016.

29.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania -S.A. aflata sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

30.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.


III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: -aprobarea raportului negocierilor Contractului de finanţare în valoare de 110 milioane EUR în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
        -aprobarea semnării textului negociat al contractului de Finanţare
       -acordarea împuternicirii de semnare a Contractului de Finanţare domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, Ministrul finanţelor Publice şi domnului Liviu Voinea, ministru delegate pentru buget
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de Implementare a Garanţiei pentru Tineret 2014-2015
Guvernul a aprobat acest Memorandum referitor la Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014-2015, prin care România își îndeplinește obligația de punere în aplicare a Recomandării Consiliului European din 22 aprilie 2013.  România va putea beneficia în acest fel de fondurile suplimentare alocate prin Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor.

3.    MEMORANDUM cu tema: Elaborarea şi transmiterea memoriului în duplică al României în cauza C-406/13, Comisia Europeană în contradictoriu cu România
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

4.    MEMORANDUM cu tema: Elaborarea şi transmiterea memoriului în duplică al României în cauza C-405/13, Comisia Europeană în contradictoriu cu România
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii a 16 posturi vacante din Ministerul Afacerilor Interne – Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti.
Precizam ca posturile in discutie sunt posture vacante unice si se incadreaza in cheltuielile de personal aprobate prin buget Ministerului Afacerilor Interne.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

6.    MEMORANDUM cu tema: demersuri realizate de autoritatile competente pentru completarea transpunerii Directivei 2009/72/CE si a Directivei 2009/73/CE, in cotextul cauzelor C-405/13 si C-406/13, Comisia Europeana in contradictoriu cu Romania.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.    MEMORANDUM cu tema: Masuri la nivel guvernamental in vederea implementarii proiectului “Reabilitarea siturilor contaminate istoric in Romania-Faza 1”. 
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

8.   MEMORANDUM cu tema: deblocarea proiectelor POSDRU ale caror cotracte de finantare erau in vigoare anterior datei de 1.01.2011 si carora li s-a aplicat in mod eronat Art. 34 din Legea 284/2010.
Guvernul a aprobat acest Memorandum .

IV.    NOTE
1.    NOTĂ privind demersurile întreprinse şi stadiul de realizare a lucrărilor la obiectivul de investiţii ''Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni
Guvernul a primit această Notă. Stadiul lucrărilor la gazoduct pe teritoriul național  al României este de circa 97% , restul de 3% urmând a fi finalizate după terminarea lucrărilor de subtraversare a râului Prut și după executarea probelor tehnologice. Lucrările de subtraversare a râului Prut se află în stadiul de evaluare a ofertelor depuse, iar lucrările pe teritoriul Republicii Moldova sunt finalizate doar în procent de circa 50%.  

2.    NOTĂ privind stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei-Pantelimon
Ministerul Transporturilor a prezentat Nota săptămânală cu stadiul de realizare al lucrărilor la Magistrala Drumul Taberei – Pantelimon.

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru 
      modificarea art. 52 din Legea 29/2000 privind sistemul național de decorații al 
României”, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp.642/2013)
AVIZ  FAVORABIL

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale”, iniţiată de doamna deputat Maria Dragomir şi de domnii deputaţi Dumitru Niculescu, Vasile Iliuţă şi Ion Melinte – PP-DD, PD-L  (Bp.586/2013)
AVIZ NEFAVORABIL

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru reintrarea în administrația Statului a clădirii „Casa radio” din Calea Plevnei, București, în vederea construirii unui complex muzeal și de săli de conferințe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste”, iniţiată de domnul Valeriu Todirașicu-senator independent (L 594/2013)
AVIZ NEFAVORABIL

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 82 din 25.10.2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat”, iniţiată de domnul deputat Virgil Guran (PNL) și de un grup de parlamentari PNL și PD-L (Bp. 547/2013)
AVIZ NEFAVORABIL

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 59 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, iniţiată de domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici - PSD (Bp.555/2013)
AVIZ NEFAVORABIL

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii  nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată     de domnul deputat Nini Săpunaru împreună cu un grup de deputaţi PNL (Bp. 545/2013)
AVIZ NEFAVORABIL Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe