INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 26 martie, ora 14.00

26 Martie 2014

I.    PROIECTE DE LEGE 

1.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, amendată prin protocoalele nr.3 din 6 mai 1963, nr.5 din 20 ianuarie 1966, nr.8 din 19 martie 1985, nr.11 din 11 mai 1994 şi nr.14 din 13 mai 2004 şi completată cu Protocolul nr.2 din 6 mai 1963, semnat de România la Strasbourg la 24 iunie 2013
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege prin care România se aliniază celorlalte țări europene în aprobarea unor modificări în funcționarea Curții Europene a Drepturilor Omului.

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se detaliază normele de aplicare ale legislației deja existente, în scopul aplicării ei uniforme și coerente de către toate părțile implicate, respectiv MFP și ordonatorii principali de credite. Actul normativ precizează forma instrumentelor utilizate, adică a tabelelor centralizatoare care conțin: lista proiectelor de investiții publice propuse de ordonatorii principali de credite, fundamentarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare, informații suplimentare și analiza MFP cu privire la propunerile ordonatorilor  principali de credite.
2.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Finanţelor Publice
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
3.    HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă temporar, din venituri din privatizare, suma de 908.954 mii lei către Autoritățile de management în scopul asigurării plăților către beneficiari în lunile martie și aprilie 2014, în vederea efectuării plăților cererilor de rambursare și a cererilor de plată eligibile de către ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, în scopul implementării optime a programelor operaționale. Totodată actul normativ aprobă și mecanismele de reconstituire a veniturilor din privatizare.
4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare
Prin Hotărârea adoptată de Guvern MFE preia, la nivel de direcții generale, în subordinea secretarilor de stat, structurile cu rol de autoritate de management pentru POSCCE și POSDRU din cadrul ME și, respectiv, MMFPSPV. De asemenea, prin preluarea a 78 de posturi de la MMFPSPV și a 118 posturi de la ME, corespunzătoare direcțiilor respective, numărul de posturi din schema MFE crește de la 291 la 487.
5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea S.C. A&S International 2000 SRL, în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în vederea înfiinţări unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, cu destinaţie fond forestier
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Administrației Naționale „Apele Române”. Veniturile totale sunt estimate la 1.220.435 mii lei iar cheltuielile totale, la 1.220.435 mii lei.
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare. Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă numărul mediu maxim de personal pentru operatorii economici din industria de apărare pe anul 2014 de 1455  salariați. 
8.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
Guvernul a aprobat această Hotărâre pentru stingerea creanțelor fiscale față de debitorul Horea Societate Cooperativă, la cererea acestuia.
9.    HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.64 la Hotărârea Guvernului nr.447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
11.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie al României a expoziţiei "Comorile României" în Republica Populară Chineză
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul Ministerului Culturii cu suma de 4.917 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie” din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014. Această sumă este necesară pentru finanțarea cheltuielilor organizării și desfășurării expoziției „Comorile României” în Republica Populară Chineză, urmând ca pentru anul 2015 cheltuielile să fie cuprinse în bugetul Ministerului Culturii.
12.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' şi titlul 51 '' Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'', pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului I al anului 2014
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MADR pe anul 2014 la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 5.708 mii lei și titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” cu suma de 2.538 mii lei pentru îndeplinirea prevederilor OUG nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii.
13.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.35 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
14.    HOTĂRÂRE privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul ''Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă'' în bugetul pe anul 2014 între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei
Hotărârea adoptată de Guvern diminuează cu 13.640 mii lei creditele de angajament alocate MFP – ANAF la titlul 65 și suplimentează cu aceeași sumă creditele de angajament alocate MJ la titlul 65 pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea implementării Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”. Actul normativ nu afectează deficitul bugetar pe anul 2014 și nu contravine angajamentelor agreate cu instituțiile financiare internaționale.
15.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014
Prin Hotărârea adoptată de Guvern, cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014 se stabilește la nivelul cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile realizată în anul 2013, respectiv 11,1% din consumul final brut de energie electrică.  

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Reactualizarea planurilor de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul mediului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2.    MEMORANDUM cu tema: Actualizarea planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul riscurilor şi schimbărilor climatic
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3.    MEMORANDUM cu tema: Finalizarea Acordului de Parteneriat 2014-2020
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Dintre elementele Acordului de Parteneriat 2014-2020, menționăm:
•    Modul în care România va pune în aplicare Strategia 2020 a UE;
•    Lista programelor ce vor fi finanțate din fonduri europene;
•    Măsuri pentru asigurarea unei implementări eficace;
•    Abordarea integrată a dezvoltării teritoriale finanțată din Fondurile Europene Structurale și de Investiții;
•    Măsuri pentru implementarea eficientă a acestor finanțări.

4.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile aferente construcţiilor de autostrăzi în România având ca sursă de finanţare Fondul de Coeziune Post 2007-2013 (extindere 2015) şi Fondul de Coeziune 2014-2020 în vederea evitării decomiterii
În Memorandumul aprobat de Guvern se evidențiază că în cadrul Fondului de Coeziune 2007-2013, pentru anii 2014-2015, România va trebui să atragă sume prin Programul operațional POST, în cuantum de 1.281.872.523 euro.
Din această sumă CNADNR propune finanțarea unor tronsoane de autostrăzi.

5.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile aferente construcţiilor de autostrăzi în România având ca sursă de 
finanţare Fondul European de Dezvoltare Regională din cadrul POIM 2014-2020
În Memorandumul aprobat de Guvern se evidențiază că în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională 2014-2020, prin noul Program Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, România dispune de fonduri europene nerambursabile pentru construcția de autostrăzi în sumă de 1,6 miliarde euro fără TVA. Din această sumă CNADNR propune finanțarea autostrăzilor Sibiu-Brașov și Brașov-Bacău.

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Institutul Yad Vashem, Autoritatea pentru Comemorarea Eroilor şi Martirilor Holocaustului, susţinut de Ministerul Educaţiei din Statul Israel
Prin Memorandumul aprobat de Guvern, un număr de până la 25 de profesori români de istorie, selectați anual de MEN, vor beneficia de un program de perfecționare de 8 zile la Institutul Yad Vashem. De asemenea, Institutul Yad Vashem va trimite anual un expert pentru organizarea cursurilor de follow-up din România.

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ''Protocolului de amendare a Protocolului între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti, la 10.10.2006''
Guvernul a aprobat acest Memorandum.


IV.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit această Informare. În săptămâna trecută s-a dat Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, privind componența nominală a Comisiei Tehnice Centrale. Biroul Electoral Central a adoptat Decizia privind procedura de acreditare a observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-media la alegeri. CNA a adoptat Decizia privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale. Au fost asigurate sediile și dotările aferente în perspectiva constituirii birourilor electorale județene și ale sectoarelor municipiului București. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe