INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 noiembrie, ora 12.30

27 Nov 2013

I.    PROIECTE DE LEGE – se trimit către Parlament
1.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 şi a Memorandumului de Înţelegere între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.

Guvernul a aprobat acest Proiect de lege. Acordul pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv care face obiectul acestui Proiect de lege face parte din politica prudentă a Guvernului care vizează asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, continuitatea politicilor monetare şi a celor din sectorul financiar pentru menţinerea unor rezerve şi creşterea rezilienţei în eventualitatea unor şocuri externe, precum şi continuarea implementării reformelor structurale.

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,  semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013.

Proiectul de lege aprobat de Guvern ratifică un acord  European care stabileşte contribuţiile financiare ale statelor membre la bugetul Fondului European pentru Dezvoltare. Acesta este un instrument prin care UE sprijină dezvoltarea statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi a Statelor şi Teritoriilor de peste Mări. Resursele financiare ale FED au fost stabilite la suma totală de 30.506 milioane euro, ţara noastră având o contribuţie de 0,71815%, respectiv 219.078.839 euro. Proporţional România are alocate 7 voturi în cadrul Comitetului FED (din totalul de 998).


II.    HOTĂRÂRE
1.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes"

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează  suma maximă aprobată pentru Programul Medium Term Notes de la 8 miliarde euro la 15 miliarde euro, care acoperă necesarul brut de finanţare prin emisiuni de titluri pe pieţele internaţionale de capital pentru perioada 2014-2016.

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Guvernul a adoptat această Hotărâre. După cum se ştie, Programul constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maxima de 5 milioane lei/IMM, pe o perioadă de maxim 24 luni, şi garantarea creditului de către stat, în procent de maxim 50% din valoarea finanţării. Normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern stipulează faptul că tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau parţial, dar sumele trase pot fi utilizate exclusiv pentru finanţarea capitalului de lucru. De asemenea actul normativ detaliază activităţile care nu pot fi finanţate din lina de credit.

3.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Prin Hotărârea aprobată de Guvern se suplimentează bugetul MEN, la titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 5.208 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr. 71/2001 şi OG Nr. 17/2012.

4.    HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale

Hotărârea adoptată de Guvern execută dispoziţiile din OUG nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat. Detaliat, actul normativ prevede următoarele:
•    Se repartizează pe judeţe suma totală de 1000 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilită în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special; această sumă se alocă din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 3 la OUG nr. 99/2013;
•    Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 4 a OUG 99/2013, se repartizează pe judeţe şi la nivelul municipiului Bucureşti suma totală de 46 mii lei, din care 41.000 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 5.000 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din învăţământului preuniversitar de stat.

5.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se alocă suma de 33 mii lei ca justă despăgubire pentru un număr de 19 imobile expropriate în cauză de utilitate publică.

6.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 14+860 şi Tronson 2 de la km 14+860 la km 17+500 şi Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0+000 - km 3+600"

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se alocă suma de 262 mii lei ca justă despăgubire pentru un număr de 3 imobile expropriate în cauză de utilitate publică.

7.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 66 Filiaşi - Petroşani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000"

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se alocă suma de 25 mii lei ca justă despăgubire pentru un număr de 5 imobile expropriate în cauză de utilitate publică.

8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului

Guvernul a adoptat această Hotărâre privind bunurile în cauză sunt şapte imobile cu destinaţia de sedii teritoriale ale CNA situate în Constanţa, Craiova, Galaţi, Piteşti, Focşani, Braşov, Suceava.

9.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.19 la  Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre. În conformitate cu prevederile OG nr. 81/2003, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice se reevaluează cel puţin o dată la trei ani de către o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de către evaluatori autorizaţi. Reevaluarea activelor fixe se efectuează in scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, de utilitatea drumului, starea acestuia şi preţul pieţei.

10.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Prin Hotărârea de Guvern a fost adoptat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş. Veniturile totale sunt în sumă de 4.343.807 mii lei iar cheltuielile totale în sumă de 3.121.895 mii lei.

11.     HOTĂRÂRE privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management. 

Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre. 

12.     HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea  Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

Hotărârea adoptată de Guvern reglementează posibilitatea constituirii de garanţii în favoarea unor instituţii de credit sub forma gajării sau ipotecării activelor fixe ce fac obiectul contractului / deciziei / ordinului de finanţare în timpul perioadei de valabilitate a proiectelor şi nu numai în timpul perioadei de implementare, aşa cum a fost iniţial prevăzut. Modificarea asigură sustenabilitatea proiectelor beneficiarilor privaţi, aceştia putând menţine pe toată perioada ex-post, indicatorii incluşi în cererile de finanţare.

13.     HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională va avea următoarele atribuţii principale:
•    Elaborarea direcţiilor strategice pentru dezvoltarea societăţii informaţionale în România;
•    Avizarea strategiilor şi proiectelor de informatizare ale instituţiilor publice în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice;
•    Avizarea proiectelor care implică soluţii IT&C pentru care se solicită garanţii guvernamentale.

14.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.ACTIVE CONEXE S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013al SC. Active Conexe S.A. Veniturile totale estimate a se realiza sunt în sumă de 6.383,27 mii lei. Iar cheltuielile totale în soma de 5.429,59 mii lei.

15.     HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi  (CONES)

Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care se actualizează şi se armonizează unele dispoziţii legale intervenite ca urmare a OUG nr. 68/2010 şi a OUG nr. 83/2012.

16.     HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17.     HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională "APELE ROMÂNE", în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

Guvernul  a adoptat această Hotărâre. În zona din titlu CJ Teleorman va realiza un proiect cu finanţare din Fonduri Europene ce va cuprinde un complex turistic, sportiv şi de agrement.

18.     HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Prin Hotărârea adoptată de Guvern termenele de 5, respectiv 3 zile lucrătoare sunt înlocuite cu termenele de 10, respectiv 7 zile lucrătoare, modificările vizând art. 3, alin. 2 şi respectiv art. 4, alin. 1 din HG 521/2005.

19.     HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar pe bază de reciprocitate, semnat la Astana, la 27 iunie 2013

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

20.     HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale 

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reduce numărul maxim de posturi pentru Arhivele Naţionale de la 729 la 714, ca urmare a măsurilor instituite de art. 1 lit.b) din OUG nr. 77/2013.

21.     HOTĂRÂRE privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se transferă 9.200 mii lei de la creditele bugetare alocate MMFPSPV la creditele bugetare alocate Ministerului Justiţiei. Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea implementării proiectului ”Reforma sistemului judiciar”.

22.     HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 200.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru decontarea la spitale a serviciilor medicale efectuate, raportate şi validate pe luna octombrie, astfel încât la finele lunii noiembrie acestea să nu înregistreze arierate.
III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Contractului de finanţare în valoare de 110 milioane EUR în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune un mandat de negociere a Contractului de Finanţare din titlu, împrumut care constituie o facilitate de rambursare a cheltuielilor la o rată a contribuţiei Fondului European de Dezvoltare Agricolă de maxim 95%.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turkmenistan de cooperare ştiinţifică şi tehnologică

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii "Înţelegerii de colaborare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Kazahstan"

Guvernul a aprobat acest Memorandum.


4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării a 7 posturi vacante de execuţie de expert criminalist din ştatul de funcţii al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (instituţie subordonată Ministerului Justiţiei)

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum pentru aprobarea schimbului de scrisori în vederea includerii asistenţei pentru pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020 în cadrul Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene în România, semnat la Bucureşti, la 26 ianuarie 2012

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

6.    MEMORANDUM cu tema: Obţinerea avizului favorabil al Guvernului în vederea ocupării prin concurs/examen a 1124 posturi vacante din unităţile sanitare

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

7.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea unei comisii de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componentei sculpturale „Poarta Sărutului” din cadrul ansamblului sculptural „Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu. 

Guvernul a aprobat acest Memorandum. 

IV.    NOTE
1.    NOTĂ cu tema: Necesitatea urgentării acţiunilor în vederea îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante

Guvernul a primit această notă care solicită instituţiilor să efectueze cu celeritate o autoevaluare a îndeplinirii criteriilor privind condiţionalităţile ex-ante şi, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor de acţiune.

2.    NOTĂ privind formularea unui amendament la ordonanţa de urgenţă a Guvernului 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice referitor la munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale în domeniul sănătăţii. 

Guvernul a primit aceasta notă din partea Ministerului Sănătăţii, care propune un amendament la OUG 103/2013 prin care se va introduce un nou alineat la articolul 9, alineat care prevede ca, în vederea asigurării continuităţii activităţii din sistemul sanitar, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. 

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată în legislatura anterioară de domnii deputaţi Iustin-Marinel Cionca-Arghir; Marius-Sorin Göndör; Claudia Boghicevici şi Adrian Henorel Niţu din Grupul parlamentar al PD-L 

AVIZ  FAVORABIL

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de  Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de un grup de parlamentari din legislatura anterioară 

AVIZ  NEFAVORABIL

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietate publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”, aflată în reexaminare la Camera Deputaţilor la solicitarea Preşedintelui României, provenită dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat Marius Neculai - Grupul parlamentar al PD-L

AVIZ  NEFAVORABIL

4.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iniţiată de domnul deputat Lucian Nicolae Bode (PD-L) împreună cu un grup de deputaţi din Grupurile parlamentare ale PSD, PD-L, PP-DD şi Minorităţilor Naţionale

AVIZ  NEFAVORABIL

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea  art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor”, iniţiată de un grup de parlamentari - PSD, PNL, PP-DD

AVIZ  NEFAVORABIL

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind economia socială”, iniţiată  de  doamna deputat Claudia Boghicevici şi alţi parlamentari – PD-L 

AVIZ  NEFAVORABIL

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea consumului”, iniţiată de domnul deputat Gheorghe Ialomiţianu şi alţi parlamentari – PD-L, PP-DD 

AVIZ  NEFAVORABIL

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind organizarea şi exercitarea profesiilor de bonă şi de babysitter în România”, iniţiată de doamna deputat Tamara Dorina Ciofu (PSD) împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PD-L, PC, PP-DD

AVIZ  NEFAVORABIL

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii senatori Alexandru Pereş şi Valeriu Todiraşcu – Grupul parlamentar al PD-L, independent 

AVIZ  NEFAVORABIL

10.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea şi modificarea Art. 244 al Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal”, iniţiată de domnul senator Valeriu Todiraşcu – Grupul parlamentar al PDL, independent 

AVIZ  NEFAVORABIL

11.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea  Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – Grupul parlamentar al PD-L

AVIZ  NEFAVORABIL

12.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea Legii nr. 286/2009 - Codul Penal”, iniţiată de domnii deputaţi Adrian-Alin Petrache şi Mădălin-Ştefan Voicu – Grupul parlamentar al PSD Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe