INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 30 aprilie

30 Aprilie 2014

I.    PROIECT DE LEGE – se trimite catre Parlament

1.    PROIECTUL LEGII securităţii cibernetice a României

Proiectul de lege adoptat de Guvern va permite operaționalizarea Sistemului Național de Securitate Cibernetică – SNSC, care va facilita adoptarea de măsuri proactive și reactive privind informarea, monitorizarea, diseminarea, analizarea, avertizarea, coordonarea, decizia, reacția, refacerea și conștientizarea.
De asemenea, actul normativ definește o terminologie unitară în domeniul securității cibernetice și a unui cadru armonizat de acțiune a autorităților și instituțiilor publice.

II.    PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Acest Proiect de Ordonanta de Urgenta a fost transformat in Proiect de Lege si se va transmite catre Parlament. 
Proiectul de act normativ adoptat de Guvern elimină condiția de vârstă maximă pentru a permite accesul întreprinzătorilor la facilitățile acordate prin înlocuirea în textul legislativ a sintagmei „întreprinzători tineri” cu sintagma „întreprinzători debutanți în afaceri”.

2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor

Acest Proiect de Ordonanta de Urgenta a fost transformat in Proiect de Lege si se va transmite catre Parlament. 
Proiectul de Lege transpune în legislația națională prevederile Directivei 2011/83/UE și vizează orice contract încheiat între un profesionist și un consumator - persoană fizică -, fiind exceptate în mod expres contractele menționate în actul normativ.


III.    HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2014 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
Hotărârea adoptată de Guvern stabilește finalizarea lucrărilor de intervenție și efectuarea integrală a plăților aferente lucrărilor executate pentru un număr de 22 de construcții cu destinația de locuință multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic. Fondurile alocate în acest sens se ridică la 5.000 mii lei.
2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea ''Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014''
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
3.    HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte. 
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care in componenta Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte  este introdus in calitate de membru un reprezentant al Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura.  
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cicârlău, judeţul Maramureş
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Comana şi Moieciu, judeţul Braşov
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Ghimbav, judeţul Braşov
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Târnova şi Ususău, judeţul Arad
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Treznea, judeţul Sălaj
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Medgidia, judeţul Constanţa
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
11.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea pct.1, lit.(a) din secţiunea a II-a, părţii A, Anexa I din  anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale din România
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se transpune în legislația națională Directiva Comisiei 2014/19/UE.
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti, la 28 august 2013
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
13.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
14.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN 14, km 0+000-km 57 +500-km 89+400, Sibiu – Mediaş – Sighişoara''
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 219 mii lei, pentru despăgubirile aferente imobilelor expropriate.
15.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN 15 km 69+500-km 109+940 Târgu-Mureş - Reghin şi DN 15 A km 0+000-km 46+597 Reghin - Sărăţel”
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 247 mii lei, pentru despăgubirile aferente imobilelor expropriate.
16.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prorogă termenul prevăzut la art. 7 din HG nr. 301/2012 până la data de 31 decembrie 2014.
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul   2014 al Societăţii ''Comicex''-S.A la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „Comicex” SA. Veniturile totale estimate se ridică la 6.719,55 mii lei, iar cheltuielile totale la 6.525,09 mii lei.
18.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
19.    HOTĂRÂRE pentru  aprobarea alocării sumei necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea unui proiect necontractat din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocată
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat alocarea sumei de 1.570 mii lei pentru contractarea proiectului PHARE 2006/018-147.05.01.
20.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul   2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – „CNCIR” SA. Veniturile totale estimate se ridică la 63.058 mii lei, iar cheltuielile totale la 38.334 mii lei.
-    MEMORANDUM cu tema: numărul de personal prevăzut pentru anul 2014 în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A.
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune majorarea numărului de posturi din cadrul CNCIR SA cu 16 posturi, ca urmare a extinderii activității.
21.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ''IPROCHIM''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „IPROCHIM” SA. Veniturile totale estimate se ridică la 6.338 mii lei, iar cheltuielile totale la 6.337 mii lei.
22.    HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea           unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
23.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Prin Hotărârea aprobată de Guvern se suplimentează bugetul MMFPSPV cu suma de 2.748 mii lei pentru plata titlurilor executorii conform OUG nr. 71/2009 și OG nr. 17/2012.
24.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
Prin Hotărârea aprobată de Guvern se suplimentează bugetul Ministerului Culturii pe anul 2014 cu suma totală de 2637 mii lei pentru plata unor titluri executorii.
25.    HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Casei de cultură a Studenţilor din municipiul Suceava
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
26.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se stabilește cadrul legal privind modalitatea de distribuție către asigurați a cardului național de asigurări de sănătate. CNAS se desemnează ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția serviciilor poștale, în numele și pentru casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București. Prin specificul său, Casa OPSNAJ va distribui cardurile către asigurații proprii.
27.    HOTĂRÂRE privind modificarea art.2, alin.(5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr.216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se extinde termenul de plată a cererilor de rambursare și a cererilor de plată până la data de 23 mai 2014, astfel încât sumele alocate să poată fi utilizate în integralitate.
28.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
29.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord interguvernamental româno-sârb privind desfăşurarea de activităţi lucrative de către membrii de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2014 şi 2015 cu privire la contribuţia UE din fondurile structurale şi de coeziune, fondul european de pescuit şi instrumentul de asistenţă pentru pre-aderare
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Tratatului între România şi Statele Unite Mexicane privind extrădarea
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit informarea săptămânală asupra stadiului pregătirii alegerilor pentru Parlamentul European. În săptămâna care a trecut, cel mai important eveniment a fost începerea campaniei electorale, în ziua de 25 aprilie 2014. A fost stabilit necesarul de 93.610 bucăți ștampile cu mențiunea Votat. Vor fi tipărite 20.434.307 buletine de vot și vor fi imprimate 17.849.496 timbre autocolante cu mențiunea Votat.


VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari”, iniţiată de domnul senator Ákos  Mora aparţinând Grupului parlamentar al PNL (Bp. 32/2014)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator Darius-Bogdan Vâlcov aparţinând Grupului parlamentar al PSD (Bp 464/2013, Plx. 91/2014)
Aviz favorabil
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii”, iniţiată de domnul deputat PSD Marian Ghiveciu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, UDMR (Bp. 810/2013, L 109/2014)
Aviz nefavorabil
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România”, iniţiată de domnul deputat independent Petru Movilă (Bp. 843/2013)
Aviz nefavorabil
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012” iniţiată de domnul senator PSD Chiriac Viorel împreună cu un grup de senatori şi  deputaţi PSD şi PNL (Bp. 837/2013)
Aviz nefavorabil
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenţei Naţionale a României şi Ziua Parlamentului României”, iniţiată de domnul deputat PSD Bogdan Diaconu (Bp. 785/2013, L 93/2014)
Sa decida Parlamentul.  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe