INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 7 martie 2018

07 Martie 2018

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfășurării unor proiecte culturale şi pentru modificarea unor acte normative
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional <<Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea>>", aflate pe raza localităţilor Cheţani din judeţul Mureş şi Luna din judeţul Cluj
2. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"-S.A.-Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
3. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Şoimuş din judeţul Hunedoara
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08
5. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea parchetelor
8. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea, în proprietatea acestor organizaţii
11.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului
13.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă 2500 locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timişoara"
14.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor
15.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
16.HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi pentru înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi
17.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Stadion Steaua", municipiul Bucureşti, Bulevardul Ghencea nr. 45, Lot 1, Sector 6, şi <<Stadionul Naţional de Rugby "Arcul de Triumf">>, municipiul Bucureşti, B-dul Mărăşti nr. 18-20, sector 1, realizate prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
18.HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea în România a Reuniunii miniștrilor apărării din statele participante la inițiativa ”București 9-B9”

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind organizarea la Bucureşti în perioada 12-14 aprilie 2018, a reuniunii anuale a reprezentanţilor statelor membre ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) UE11
2. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului "Cartierul pentru justiţie"
3. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de până la 223 milioane euro, în vederea sprijinirii proiectului "Investiţii în infrastructura penitenciarelor''
4. MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) POST -2020
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea a 48 de posturi în afara organigramei pentru implementarea contractului de finanţare nr. 58207/26.09.2017, cod MySMIS2014: 113589, proiect "INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare"
6. MEMORANDUM cu tema: Cel de al 17-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice
8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor Tratatului între România şi Statele Unite Mexicane privind asistenţa judiciară în materie penală
9. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Preşedintelui părţii române în Comisia Mixtă Interguvernamentală de Cooperare Economică şi Tehnică România-Republica Turcia
10.MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Preşedintelui Părţii române în cadrul celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte Interguvernamentale România-Baden Wurttemberg
11.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării prin concurs sau examen a 54 de posturi din cadrul Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
12.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării unui concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de execuţie şi un post temporar vacant de execuţie, aflate în structura Unităţii de Management al Proiectului ''Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi'', unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor
13.MEMORANDUM cu tema: Depunerea candidaturii Guvernului României în cadrul alegerilor din 2018 pentru noii membri ai Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă
14.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului constituit din suprafaţă construită totală de 4.490 mp, desfăşurată de 10.747 mp şi terenul aferent, situat în municipiul Constanţa, Bulevardul 1 Mai nr. 101, judeţul Constanţa, din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru funcţionarea Colegiului Militar "Alexandru Ioan Cuza"
15.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui număr de 197 de posturi vacante din structura Curţii de Conturi a României şi a Autorităţii de Audit
16.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a 4 posturi suplimentare de la nivelul Ministerului Apelor şi Pădurilor în vederea pregătirii, organizării şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene

IV. NOTE
1. NOTĂ cu tema: Planul anual 2018 al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (RoAid)
2. NOTĂ cu tema: Participarea României în cadrul Semestrului European 2018

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind situaţia unităţilor administrativ teritoriale unde pot fi organizate alegeri locale parţiale-27 februarie 2018

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului, iniţiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E169/2015 (L388/2017, Plx.825/2015)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Legea Academiei Române (Plx. 581/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 (Bp.650/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Plx.580/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Plx.598/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea articolului 16 din Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (Bp. 559/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (Plx. 293/2017, L. 145/2018)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Plx. 465/2017) Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe