INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 11 ianuarie 2023

10 Ianuarie 2023

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare - IDA20
2. PROIECT DE LEGE privind participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201
3. PROIECT DE LEGE privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie
II. PROIECTE DE ORDONANȚE
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru aprobarea plăţii cotizaţiei financiare anuale în vederea participării Poliţiei Române, prin intermediul Poliţiei Rutiere, la Reţeaua Europeană a Poliţiilor Rutiere - ROADPOL, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 4(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parţial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi a anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri situate în judeţele Olt, Harghita, Sibiu, Călăraşi şi Ialomiţa din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar a imobilului 3083 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor şi a amenajării la teren aferente, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico Militară ,,Cantacuzino", constituită dintr-o amenajare la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 578 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice cât şi private şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Piteşti, judeţul Argeş"
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Cămăraşu, judeţul Cluj
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităților specifice de către Societatea Naţională de Gaze Naturale ,,Romgaz" – SA
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naţionale ,,Apele Române"
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit"
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi"
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil - teren + construcţie - aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea construcţiei aparţinând imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 130
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 145, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unor imobile şi darea în administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 145
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat În domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2023

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenței instituţionale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului lnterreg VI-A NEXT România-Ucraina
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea desemnării domnului George - Sergiu NICULESCU, Secretar de Stat, în calitate de înalt reprezentant din partea României în Comitetul director ad-hoc prevăzut la art. 4 din Regulamentul (UE) 2022/2576 al Consiliului din data de 19 decembrie 2022 privind consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achizițiilor de gaze, prin indici de referință ai prețurilor fiabili şi prin schimburi transfrontaliere de gaze
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului pentru rambursarea către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Agnita, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în Oraşul Agnita, Str. Aurel Vlaicu nr. 14, Judeţul Sibiu, din domeniul public al Oraşului Agnita în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Sibiu
2. NOTĂ privind progresele înregistrate în anul 2022 în ceea ce priveşte implementarea şi absorbţia fondurilor alocate României prin PO 2014-2020 şi PNRR
VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind planul ce cuprinde proiectele/programele concrete cu măsuri în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării cu încadrarea în limitele bugetare aprobate pentru anul 2023


NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/yMvp
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe