INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 6 aprilie 2022

06 Aprilie 2022

I.PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative
Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență prin care se asigură accesul neîntrerupt și nediscriminatoriu al asiguraților la serviciile acordate în sistemul de sănătate, precum și continuarea măsurilor de limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 în rândul populației.
Astfel, medicii de familie și medicii din ambulatoriul clinic de specialitate pot acorda în continuare consultații medicale la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice și boli cu potențial endemo-epidemic. De asemenea, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi și logopezi se pot acorda în continuare la distanță. Consultațiile la distanță se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.
Investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, se efectuează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora, chiar dacă furnizorul aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile lunare contractate la momentul solicitării; pentru decontarea contravalorii acestora, sumele contractate inițial se suplimentează  prin acte adiționale.


II.PROIECTE DE LEGE
1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
Actul normativ prevede modificarea denumirii autorității naționale pentru aplicarea prevederilor Convenției din Agenție în ANCEX - Departamentul pentru Controlul Exporturilor, din subordinea MAE, aplicarea principiului liberei circulații a mărfurilor între statele membre UE, precum și actualizarea valorii amenzilor contravenționale. Totodată, prin actul normativ se actualizează lista de substanțe chimice supuse controlului.

2.PROIECT DE LEGE privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile
Actul normativ stabilește cadrul organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile, asigurând astfel aplicarea în România a Regulamentului (UE) 2017/2226 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire EES (Regulamentul Entry/Exit) și a Regulamentului (UE) 2018/1240 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (Regulamentul ETIAS).
În acest sens, desemnarea punctelor centrale de acces se va face la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, iar adaptarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de frontieră sunt stabilite în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne (prin Direcţia Generală pentru Comunicații şi Tehnologia Informației și Poliţia de Frontieră Română).
Proiectul de lege stabilește, totodată, autorităților drept de consultare a datelor în sistemul central EES și a celor cu drept de acces la sistemul ETIAS, precum și o serie de aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal și mecanismul de contestare a prelucrărilor apreciate de acestea ca fiind nelegale.

3.PROIECT DE LEGE pentru participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre
Proiectul de lege reglementează condițiile și criteriile de selecție pentru trimiterea în misiune permanentă a cadrelor M.A.I. la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre. Astfel, se stabilește modalitatea de selecție a personalului M.A.I. în vederea trimiterii în misiune la Centrul de Excelență; perioada și procedura de trimitere în misiune a personalului MAI, situațiile de încetare a misiunii, înainte de termen; și drepturile de care urmează să beneficieze personalul M.A.I. trimis în misiune la Centrul de Excelență.
Actul normativ a fost necesar întrucât legislația în vigoare privind trimiterea personalului român în misiune permanentă în străinătate pentru a ocupa posturi în cadrul delegațiilor și misiunilor României pe lângă organizațiile internaționale, al reprezentanțelor militare naționale, al structurilor ONU, NATO, UE și OSCE, respectiv detașarea experților naționali la instituțiile și organismele UE, sau desfășurarea de către M.A.I. de activități de reprezentare externă prin intermediul atașaților de afaceri interne și ofițeri de legătură, nu este aplicabilă și personalului M.A.I. trimise la Centre de excelență.
Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre este un organism internațional înființat în anul 2013 de către Republica Bulgaria în calitate de „națiune cadru”, Republica Elenă și Republica Polonia având calitatea de „națiuni sponsor”.
Participarea României la acest Centru antrenează multiple avantaje legate de posibilitatea de a beneficia de experiența și de lecțiile învățate la nivelul NATO și al UE pe linia gestionării crizelor și răspunsului la dezastre.

4.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor
Documentul include măsuri de armonizare cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora.
Aceste documente vor fi eliberate după noile reglementări în materie de securitate a documentelor, cuprinse de regulamentul european menționat, care conține elemente sporite de securizare a documentelor de ședere.
De asemenea, se reglementează posibilitatea expedierii acestor documente prin servicii de curierat, la sediul, domiciliul sau la reşedinţa din România ale titularului/ solicitantului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediţie, al căror cuantum nu îl poate depăşi pe cel al taxei impuse resortisanților pentru eliberarea unor documente similare.
Actul normativ reglementează totodată efectul suspensiv, de drept, al contestației la executarea expulzării, atunci când se invocă existența unor motive întemeiate de a se crede că viața persoanei expulzate este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată.

5.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă-spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021- 26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 septembrie 2021
Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care se ratifică Convenția privind Organizația Internațională de Asistență Maritimă pentru Navigație, semnată în septembrie 2021. Astfel, țara noastră își asumă respectarea standardelor privind asistența maritimă pentru navigație, ceea ce va conduce la creșterea nivelului de siguranță a navigației în zona de jurisdicție a României la Marea Neagră. Totodată, România va putea beneficia de asistență tehnică din partea organizației privind modul de implementare a standardelor de semnalizare maritimă.
România, în calitate de stat membru, va plăti Organizației o contribuție anuală. Contribuția anuală este stabilită de Adunarea Generală a Organizației și este aceeași pentru fiecare stat membru.

6.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002
Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care se ratifică Protocol semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare.
Protocolul de modificare a Acordului din 2002 are în vedere extinderea zonei de responsabilitate a batalionului la bazinul fluviului Dunărea, pe lângă cel existent, respectiv bazinul de recepție al râului Tisa. Demersul are în vedere să acopere acele zone care prezintă risc constant de inundații.


III.ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" finanțat de Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 - 31 martie 2023, şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România"
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat cadrul legal necesar pentru acoperirea de la bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în valoare de peste 1,4 milioane de lei pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul Proiectului “Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei in România”, finanțat de către Fondul Global printr-un grant de tranziție.
Ministerul Sănătății derulează din anul 2018, Grantul de tranziție ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei in Romania” în parteneriat cu Romanian Angel Appeal (RAA), OMS –Biroul Regional pentru Europa și Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) București. Valoarea totală a programului este de peste 6,7 milioane euro,  iar durata de implementare este până în 31.03.2023. Proiectul are ca scop reducerea incidenței tuberculozei printr-un nou model de îngrijire a pacientului cu TB, cu servicii ambulatorii accesibile și securizarea accesului la medicamente și metode de diagnostic pentru TB prin achiziționarea de medicamente, kituri de testare si echipamente de laborator.
Grantul are un rol esențial în implementarea Strategiei Naționale pentru Controlul Tuberculozei 2022-2030.
Tuberculoza reprezintă o prioritate de sănătate publică pentru Ministerul Sănătății și Guvernul României. Rezultatele ultimilor ani demonstrează o ameliorare a indicatorilor epidemiologici specifici bolii în țara noastră, urmare a derulării mai multor programe naționale  și de internaționale de combatere a acestei afecțiuni.

2.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor în contextul actualei crize din Ucraina, Federaţia Rusă şi Belarus
Salariații angajatorilor afectați de războiul din Ucraina vor beneficia de o indemnizație plătită din fonduri de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Prin Ordonanță de Urgență, Executivul a reglementat ca salariaţii cărora angajatorii le suspendă temporar contractul individual de muncă să beneficieze de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.
Această măsură se va acorda până la 31 decembrie 2022 pentru salariații angajatorilor afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă şi Belarus ca urmare a efectelor generate de agresiunea militară rusă asupra Ucrainei, precum şi pentru salariaţii angajatorilor supuşi sancţiunilor internaţionale şi care au instituite măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei. Măsura va fi suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/35J98oy


3.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
Ordonanța de Urgență instituie măsuri concrete în vederea diminuării efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socio-economice urmare a contextului epidemiologic și vizează modificarea a două acte normative care reglementează gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioadele de programare: 2007-2013, respectiv 2014-2020.
Actul normativ aduce mai multe modificări între care menționăm:
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) sunt extinse domeniile pentru care va fi suportată TVA de la bugetul de stat, prin includerea domeniilor care privesc dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale și creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).
În vederea optimizării fluxurilor financiare la nivelul Programului Operațional Regional 2014-2020 și pentru evitarea întârzierilor în efectuarea plăților către beneficiari, OUG stabilește o valoare minimă (de 200.000 lei) a cheltuielilor efectuate care trebuie incluse într-o cerere rambursare pentru ca această să poată fi depusă de beneficiari la autoritatea de management.
De asemenea, până la sfârșitul acestui an, se majorează procentul de prefinanțare de la 10% la 30% în vederea constituirii de stocuri de materii prime și echipamente, cu condiția să existe în implementare contracte de achiziție de produse, echipamente, lucrări sau contracte de achiziții de servicii pentru documentațiile tehnico-economice.

4.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi reziliență
Actul normativ creează cadrul legal privind realizarea unor lucrări de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență.
Până la sfârșitul anului 2023, România își propune să realizeze lucrări de împăduriri și reîmpăduriri pe o suprafață de 25.000 hectare, iar în perioada 2024-2026 pe o suprafață de 31.000 hectare. Aceste lucrări sunt necesare, în special pentru reabilitarea zonelor puternic afectate de eroziune, ca urmare a restrângerii suprafețelor ocupate de vegetație forestieră.   
Vor fi efectuate lucrări de împădurire pe patru categorii de terenuri:
- terenuri arabile, pajiști permanente și culturi permanente
- terenuri agricole degradate, devenite inapte pentru agricultură
- terenuri situate în fondul forestier național, cu o suprafață de cel puțin 0,5 hectare, care au fost anterior acoperite cu pădure și au fost afectate de incendii, fenomene meteorologice nefavorabile care pot asimilate unei calamități naturale sau care au fost infestate cu organisme dăunătoare
- terenuri agricole expropriate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva în vederea realizării perdelelor forestiere de protecție
Pentru realizarea lucrărilor de împădurire s-au adoptat două scheme de ajutor de stat care au fost transmise la pre-notificare Comisiei Europene, pentru aprobarea cărora, după aprobarea deciziei favorabile, este necesară adoptarea cadrului legal, astfel încât să poată fi realizate aceste lucrări începând din primăvara acestui an.  
Pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru unitățile administrative-teritoriale pe ale căror terenuri se realizează aceste lucruri , se acordă suplimentar o primă anuală, în cuantum de 456 euro/an/hectar, pentru o perioadă de 20 ani, începând cu anul recepţionării lucrărilor de plantare.

5.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor precum şi modificarea unor acte normative
Arderea, incendierea, îngroparea de deșeuri vor fi încadrate în categoria infracțiunilor,  iar abandonarea deșeurilor va fi sancționată contravențional atât pentru persoane fizice cât și juridice. Decizia a fost luată în contextul în care România se confruntă cu un fenomen extins al abandonărilor și incendierilor de deşeuri în aer liber.
Actul normativ instituie noi măsuri de eficientizare a gestionării managementului deșeurilor la nivelul municipiului București, prin preluarea de către sectoarele municipiului București a competențelor referitoare la activitățile de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, precum și de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale pe o perioadă determinată (ar urma să fie stipulată în hotărârea consiliului local notificată Consiliului General al Municipiului București).
Necesitatea acestei reglementări a apărut din faptul că municipiul se confruntă cu o situație complicată determinată de lipsa infrastructurii de tratare a deșeurilor și a capacității de eliminare prin depozitare. În prezent, unitatea administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti nu deține un contract în vigoare cu un operator al unui depozit de deșeuri.

6.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny" şi pentru modificarea art.1 alin. (2) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul României a suplimentat bugetul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” cu 15,5 miliarde de lei.
Este nevoie de suplimentarea bugetului inițial al Programului cu 10 miliarde de lei pentru investițiile care vizează drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor.
Suplimentarea cu 5,5 miliarde lei este destinată finanțării proiectelor preluate de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Este vorba despre 105 proiecte care vizează dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, dar a căror valoare excedează plafonul alocat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, coordonat de MIPE.
Bugetul total al Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2021-2028, va fi de 65,5 miliarde de lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3DNmkVX


IV.HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA
Actul normativ aprobat vizează modificarea explicațiilor termenilor folosiți în formula de calcul a comisionului de administrare, comision care este cuvenit Fondurilor de garantare mandatate.
Astfel, hotărârea aduce clarificări cu privire la valoarea maximă a garanției care se utilizează în anul acordării garanției, pentru liniile de credit fără grafic de rambursare și a soldului estimativ al garanției pentru anul anterior, la care se calculează comisionul de administrare pentru anii următori de acordare a garanției.

2.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi execuţie a programelor bugetare
Prin actul normativ aprobat Executivul are în vedere reorientarea către un sistem financiar public performant ce presupune ca politicile publice şi programele care le finanțează să fie evaluate în funcție de obiectivele propuse pentru a contribui la eficiența activității serviciilor publice.
Scopul procesului de planificare strategică este întărirea legăturii dintre planificarea politicilor publice și elaborarea bugetului, precum şi creșterea eficienței alocărilor bugetare.
Actul normativ aduce ca elemente de noutate prevederi clare privind monitorizarea execuției bugetare, situațiile în care prevederile bugetare pot fi modificate, precum și raportarea semestrială și anuală a programelor.
Noua Metodologie urmează să fie aplicată de toți ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și a bugetelor de asigurări sociale începând cu exercițiul bugetar 2023.

3.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități ,,O Românie echitabilă", 2022-2027 şi a Planului operațional privind implementarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități ,,O Românie echitabilă", 2022-2027
Documentul adoptat urmărește stimularea participării active a persoanelor cu dizabilități la viața în comunitate, creșterea gradului de conștientizare asupra nevoilor comunităţii, precum şi a vizibilităţii în societate, aspecte care să conducă la îmbunătățirea calităţii vieţii şi la creșterea gradului de ocupare în rândul acestor persoane.
Strategia are ca obiectiv asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient.
Sunt incluse opt domenii prioritare, bazate pe drepturi: accesibilitate și mobilitate; protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități; ocupare; protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare; viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; educație;  sănătate și participare politică și publică.  
Totodată, prin Planul operațional privind implementarea Strategiei 2022-2027 sunt stabilite obiective specifice și indicatori pentru fiecare dintre domeniile prioritare și sunt detaliate seturile de măsuri necesare pentru realizarea lor, termenele de realizare, instituțiile responsabile de implementare și resursele financiare.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/3DLMusb

5.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ,,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control a calității aerului in scopul creşterii acurateței informaţiilor şi a capacității de răspuns la episoadele de poluare
Aprobarea Hotărârii de Guvern este un pas necesar pentru realizarea proiectului al cărui scop este îmbunătățirea sistemului național de evaluare și monitorizare a calității aerului. Acest proiect implică extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare pentru a crește acuratețea informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare.
Bugetul total al proiectului este de 57,032 milioane lei, iar perioada de implementare   este de 24 de luni.
Finanțarea provine din fonduri europene, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor fiind beneficiar al Programului Operațional Infrastructura Mare.
Acest proiect susține eforturile și realizările programului "Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național" și contribuie la dezvoltarea capacităților mobile de monitorizare, inspecție și control, conform cu cerințelor europene în domeniu, în vederea asigurării unui mediu sigur al calității vieții.
Concret, se are în vedere îmbunătățirea metodelor de monitorizare și a timpului de răspuns prin achiziția a 21 de stații mobile de monitorizarea a calității aerului, precum și a altor echipamente.
Acestea vor fi echipate conform legislației în vigoare (compușii monitorizați fiind gaze SO2, NOx, NO2, COV, particule în suspensie (PM2.5, PM10), la care se adaugă H2S și NH3). Va fi astfel îmbunătățită acoperirea națională a sistemului integrat mobil pentru monitorizarea calității aerului și va crește capacitatea de răspuns a autorităților în cazul solicitărilor cetățenilor sau a unor evenimente de poluare.

6.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile de natura corecţiilor de torenţi în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1.412/2004
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Alba, Arad, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman şi Timiş pentru organizarea centrelor de evaluare, respectiv a unui centru de screening ambulator, asigurarea asistenţei medicale, precum şi organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor infectaţi cu Covid-19
Guvernul a aprobat astăzi scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse în valoare de 496.178 lei, cu TVA, și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, Instituției Prefectului din judeţele Alba, Arad, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman şi Timiș pentru organizarea centrelor de evaluare, respectiv a unui centru de screening ambulator, asigurarea asistenţei medicale, precum şi organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor infectați cu Covid-19.
Finanțarea reîntregirii stocului pentru produsele scoase din rezerva de stat se asigură din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

9.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea anexelor nr.4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" şi a anexei nr.3 la ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi, după caz, modificarea şi completarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii sau în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordinea sa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2021-30 iunie 2022
Guvernul a aprobat cuantumul și plata contribuției anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2021- 30 iunie 2022, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 19.387,04 euro.
Plata contribuției se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justiției pentru anul 2022.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru la proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Aiud din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nivelul veniturilor estimat pentru 2022 este de 430 milioane lei, iar cel al cheltuielilor la 351,8 milioane lei, profitul brut fiind de 78,13 milioane lei, în creștere cu 11% față cel 2021.
Cheltuielile de natură salarială sunt estimate în creștere cu 6,66%, în condițiile în care nivelul mediu brut pe salariat va crește cu 1,37%.  

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST-S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului, Minvest Deva și-a bugetat, pentru anul 2022, venituri în valoare de 7,779 milioane lei și cheltuieli de 7,237 milioane lei, rezultând un profit brut estimat de 542.000 lei.  
Nivelul cheltuielilor a fost estimat în funcție de necesarul de materii prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări și prețurile acestora. Cheltuielile salariale au fost estimate în creștere cu 6,47% față de nivelul aprobat al anului 2021. Compania Minvest Deva desfășoară în principal activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare post-închidere a minelor.  

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Naţională Plafar S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nivelul veniturilor totale în valoare de 10,38 milioane lei este corelat cu nivelul cheltuielilor totale în sumă de 10,34 milioane lei, rezultatul brut propus fiind in valoare de 37.000 lei, în creștere față de nivelul preliminat al anului 2021. Cheltuielile de natură salarială prezintă o creștere de 8,62% față de nivelul aprobat al anului 2021.Compania nu are plăți restante.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Siret Bârlad Est, judeţul Galaţi, ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Complex Sportiv Stadion Municipal", municipiul Alexandria, judeţul Teleorman
Executivul a  aprobat suplimentarea cu 5.560.369,17 lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare finalizării complexului sportiv din municipiul Alexandria (jud.Teleorman). Obiectivul va avea o suprafață de 15.795 mp și va beneficia de 5.496 locuri pentru spectatori.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/35JApY0

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Stadion Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmbovița"
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui stadion în municipiul Târgoviște (jud. Dâmbovița).
Obiectivul va fi construit pe o suprafață de 69.559 mp și va avea o capacitate de 12.012 locuri în tribune acoperite, dintre care 254 locuri VIP, 92 locuri pentru mass-media și 68 locuri destinate persoanelor cu dizabilități.
În cadrul ansamblului, vor fi amenajate și un teren de antrenament și o parcare publică supraterană, iar, pentru producerea energiei electrice, vor fi instalate sisteme solare.
Stadionul va beneficia de o finanțare de 323.732.000 lei, asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/35JApY0

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Lopătari, judeţul Buzău
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Chibed, judeţul Mureş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

27.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ,,Romtehnica" - S.A., aflată În coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
Veniturile totale estimate de companie, pentru anul 2022, se ridică la 72,98 milioane lei (în scădere cu aproximativ 9% față de anul precedent când a fost bugetată valoarea de 79,99 milioane lei), iar cheltuielile la 70,95 milioane lei (în scădere cu 6% față de anul 2021 când a fost estimată valoarea de 75,42 milioane lei).
Profitul net estimat pentru acest an este de circa 1,656 milioane lei (în scădere față de 2021, când a fost estimată o valoare de 740 milioane lei).
Veniturile programate pentru 2022 sunt mai scăzute decât cele înregistrate în 2021, ținându-se cont de valoarea contractelor aflate în derulare sau în stadiu de negociere, de prognozele privind evoluția cursului valutar și de contextual economic actual.  
Compania se preocupă permanent de reluarea schimburilor comerciale cu parteneri externi din anumite țări cu care au existat relații de cooperare, într-o perioadă anterioară, precum și de a stabili contacte noi cu companii din Asia și Africa.  
Romtehnica este o companie în subordinea Ministerului Apărării Naționale, având ca principal obiect de activitate achiziția produselor, echipamentelor, instalațiilor, pieselor de schimb și materialelor de tehnică militară, asistenței tehnice și serviciilor în domeniul tehnicii militare.    

28.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Societatea și-a bugetat, pentru anul 2022, venituri totale de 458,3 milioane lei, în creștere cu 4% față de anul precedent, când a fost bugetată suma de 440,67 milioane lei. Creșterea veniturilor are la bază creșterea veniturilor prognozate în serviciile prestate și a veniturilor din vânzarea activelor.  
Cheltuielile au fost estimate la 310,77 milioane lei, mai mari cu 4% față de anul 2021, când au fost înregistrate cheltuieli de 298,83  milioane lei. Profitul brut estimat pentru acest an este de circa 147,53 milioane lei.
Prin proiectul de buget pe acest an, compania își propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor către terți, atât din punct de vedere dimensional cât și structural, obiectivele fiind acelea de a obține rentabilitate, lichiditate și diminuarea riscurilor.

29.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000 - km 7+623"
Executivul a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea "Variantei  ocolitoare Săcueni km 0+000 - km 7+623", județul Bihor, obiectiv de investiții   inclus în cadrul Master Planului General de Transport al României.
Realizarea variantei ocolitoare vizează scoaterea traficului greu şi de tranzit din oraşul Săcuieni, care în prezent este traversat de DN 19, DN 19B și DN 19D, contribuind la fluidizarea şi reducerea timpilor de parcurs.
Varianta  ocolitoare Săcueni are 7,62 km, 1 pod și 4 intersecții giratorii.
Finanţarea se asigură din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Ȋn urma efectuării expertizei tehnice în anul 2019, a rezultat necesitatea unor lucrări suplimentare faţă de cele estimate anterior, ca urmare a adaptării soluţiilor tehnice aprobate la cerinţele ulterioare necesare în teren pe timpul execuţiei, asigurării cerinţelor de calitate şi stabilitate, alinierea la normele, normativele  actualizate, la recomadările auditului de siguranţă rutieră.
Valoarea lucrărilor rămase de executat s-a revizuit cu suma de 7, 419 milioane lei, din care 6,941 milioane lei pentru construcții–montaj în vederea implementării categoriilor de lucrări recomandate  prin  expertiza tehnică.
Indicatorii tehnico-economici au fost inițial aprobați rin HG nr. 1053/2010 şi reaprobaţi prin HG nr. 539/2018,  când a fost estimat şi restul rămas de executat pentru finalizarea lucrărilor care au fost suspendate în anul 2015, la diverse etape de realizare, ca urmare a rezilierii contractului de execuţie, la un stadiu estimat de 53,01%.

30.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A." la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 500/2020
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

31.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Actul normativ prevede desființarea structurilor de audit intern de la nivelul instituțiilor prefectului, având în vedere că forma actuală de organizare a acestor structuri nu asigură respectarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.
Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea instituțiilor prefectului se va realiza în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil funcționarilor publici.
Modificarea organigramei-cadru de organizare a instituției prefectului nu determină reducerea numărului de posturi de la nivelul fiecărei instituții a prefectului, ci numai modificarea structurii posturilor repartizate, astfel încât funcționarilor publici ce ocupă posturile de auditori să le fie puse la dispoziție funcțiile publice nou înființate cu respectarea prevederilor Codului administrativ.
Pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Direcția Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și fiecare instituție a prefectului, în termen de 30 de zile de la intrării în vigoare a prezentei hotărâri, documentele specifice procesului de auditare vor fi predate direcției susmenționate.
Misiunile de audit începute de către compartimentele de audit din cadrul instituțiilor prefectului vor fi sistate în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


V.MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea şi Combaterea Criminalității Organizate, a Terorismului şi a altor lnfracțiuni
Documentul reglementează cooperarea între Guvernul României și Guvernul Palestinei în combaterea criminalității organizate, a terorismului şi a altor infracțiuni, principalele domenii de cooperare fiind prevenirea și combaterea traficului de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a corupţiei, a actelor de terorism și de finanțare a acestora, a traficului de arme, muniție şi explozivi şi a criminalității informatice.

2.MEMORANDUM cu tema: Ajustarea preţului "apei minerale naturale la sursă- pentru consumalimentar" cu indicele prețurilor de consum
Guvernul a stabilit ajustarea preţului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar cu indicele prețurilor de consum, respectiv cu 0,0070 / litru.
Preţul apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar este același de șase ani, așa cum a fost stabilit în septembrie 2009.
Ajustarea prețului este necesară pentru buna funcționare a pieței și se face conform prevederilor O.U.G. nr 36/2001 privind regimul prețurilor şi tarifelor reglementate, stabilite cu avizul Oficiului Concurenței.
În prezent, prețul practicat de Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. este de 36.22 lei/1000 litri, iar după ajustare el va fi de 43,25 lei/ 1000 litri cu indicele mediu al preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică, la care se aplică un coeficient de corecție de 0,9.
Astfel, modificarea survenită este de 7,03 lei la 1000 litri.

3.MEMORANDUM cu tema: Acord privind iniţierea negocierilor referitoare la contribuția României la runda de suplimentare a fondurilor Asociației Internaţionale pentru Dezvoltare - IDA20
Memorandumul a fost aprobat.

4.MEMORANDUM cu tema: Desemnarea candidatului propus de România pentru ocuparea funcţiei de consilier pentru perioada rămasă până în iulie 2023 în cadrul Constituentei din care face parte România în cadrul Grupului Băncii Mondiale
Memorandumul a fost aprobat.


VI.NOTE
1.NOTĂ cu tema: privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Dolj , judeţul Dolj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al Judeţului Dolj în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Guvernul a luat act de această Notă.


VII.PUNCTE DE VEDERE
1.PUNCT DE VEDERE asupra unor proiecte de legi, aflate in procedură parlamentară la Camera Deputaților, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2.PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe