Vineri, 01 Iulie

Guvernul răspunde cetăţenilor

1.

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile cadrelor militare şi dacă acestea vor creşte odată cu cu majorarea salariului minim pe economie. I-am răspuns lui Andrei că soldele de funcţie şi salariile de bază NU se stabilesc în raport cu coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi de Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi valoarea de referinţă. I-am recomandat lui Andrei să consulte şi următoarele acte normative:

OUG nr. 1/2010, Legea nr. 285/2010, Legea nr. 283/2011, OUG nr. 19/2012, OUG nr. 84/2012. OUG nr. 103/2013, OUG nr. 83/2014 și OUG nr. 57/2015.

Potrivit prevederilor legale în vigoare soldele de funcție și salariile de bază nu se stabilesc în raport cu coeficienții de ierarhizare prevăzuți de Legea-cadru nr. 284/2010 și valoarea de referință.

 

2.

Din solicitările voastre am observat că mulţi cetăţeni nu ştiu cui să se adreseze dacă au un necaz sau o problemă atunci cand se află în străinătate.

Mihaela din Iaşi ne-a cerut sprijinul privind clarificarea anumitor aspecte legate de decesul tatălui său, în Republica Turcia. În acest caz, Ministerului Afacerilor Externe îi va acorda sprijinul necesar și va lua legătura cu Ambasada României din Ankara, prin Secția Consulară. Mihaela va fi informată despre procedura legală ce trebuie urmată în astfel de situații.

 

3.

O altă problemă pe care cetăţenii ne-au sesizat-o este cea privind incompatibilitatea aleşilor locali. Spre exemplu, Ștefan din Vișeu de Sus a sesizat Guvernul României în legătură cu situația de incompatibilitate a viceprimarului orașului, statut confirmat și de o hotărâre judecătorească în acest sens. În acest caz, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) este instituţia competentă care se va adresa Consiliului local Vişeu de Sus pentru a lua măsurile care se impun.

 

4.

Foarte multe asociaţii ne-au întrebat ce documente trebuie să depună la Secretariatul General al Guvernului pentru a obţine acordul folosirii în denumire a cuvântului “ROMÂN” și NAȚIONAL și derivatelor acestora. Iată documentele necesare:

 • Actul constitutiv al asociaţiei, prezentat în formă de proiect (draft),  în copie xerox
 • Statutul asociaţiei prezentat în formă de proiect (draft),  în copie xerox;
 • Declaraţia pe propria răspundere a persoanei împuternicite, sau a reprezentanţilor asociaţiei, sub semnătură privată, din care să rezulte că vor fi menţinute aceleaşi elemente prezentate (în  statut  şi actul constitutiv) şi în forma finală a celor 2 acte, pe care ulterior le veţi depune le Judecătorie, pentru înscrierea organizației neguvernamentale  în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
 • Redactarea  actelor  se va face  obligatoriu cu diacritice pentru termenul „român” ori derivatele acestuia.

 

5.

Mulţi cetăţeni ne-au solicitat precizări privind drepturile pe care le au în relaţia cu angajatorii. Un astfel de caz este Gelu din Bucureşti. El i-a cerut angajatorului renegocierea contractului individual de muncă şi s-a lovit de refuzul acestuia. Mai mult, Gelu ne-a spus că angajatorul nu a fost de acord să-i elibereze o copie după contract. Ne-am interesat la Ministerul Muncii şi i-am  răspuns lui Gelu că acest conflict poate fi soluţionat numai de o instanţă. Gelu este apărat de Codul Muncii, care prevede clar că angajatorul este obligat să-i înmâneze salariatului un exemplar din contractul de muncă, anterior începerii activităţii.

 

6.

De asemenea, cetăţenii ne-au întrebat cum se pot apăra, într-un proces civil, dacă nu-şi permit să anagajeze un avocat. Spre exemplu, Ionel din judeţul Timiş ne-a relatat că a pierdut pe fond procesul de divorţ şi vrea să conteste decizia instanţei, dar nu are o situaţie financiară foarte bună. L-am sfătuit pe Ionel să se adreseze instanţei şi să ceară AJUTOR PUBLIC JUDICIAR. I-am explicat lui Ionel că  ajutorul public judiciar este forma prin care statul român le acordă cetăţenilor asistenţă pentru a le asigura un proces echitabil.

 

7.

Ne bucură mult că vă interesaţi cum vă puteţi angaja la Guvern sau într-o altă instituţie a administraţiei publice centrale sau locale. Anunţurile de angajare sunt postate pe site-ul www.posturi.gov.ro. Aici găsiţi informaţii complete privind numărul posturilor scoase la concurs, natura acestora (funcţii contractuale sau publice), data concursului, condiţiile care trebuie îndeplinite de candidați, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs.  De asemenea, puteţi urmări şi Monitorul Oficial, partea a-II-a, şi cotidienele de largă circulaţie.

 

8.

Ana Maria este cercetător științific gradul III. S-a adresat Guvernului României sesizând ambiguități de aplicare a Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, la acordarea sporului de doctorat.

Pentru a înțelege mai bine la ce aspecte face referire Mihaela, ne-am adresat colegilor din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice care ne-au explicat că Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2014, a adus un amendament Ordonanței, prin introducerea art. 5 alin. (11), amendament care a creat posibilitatea ca începând cu luna mai 2015, să beneficieze de sporul pentru titlu științific de doctor personalul nou încadrat pe funcții, personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, precum și personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, dacă în instituție se regăsește o funcție similară în plată.

 

9.

Guvernul României primeşte multe sesizări din partea locuitorilor din mediul rural, care asistă neputincioşi la tăierile ilegale de pădure. Cetăţenii ne-au scris în speranţa că acest fenomen poate fi oprit şi ne-au întrebat care sunt prevederile legale în acest sens. Într-adevăr, tăierile ilegale de pădure au devenit o problemă de securitate naţională care a fost discutată anul trecut la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă prin care au fost înfiinţate Gărzile forestiere, aşa-numitul DNA al pădurilor. Prin acest act normativ, agenţii forestieri primesc salarii motivante şi vor trece prin teste riguroase de integritate. De asemenea, graţie unui portal dezvoltat de Ministerul Mediului, dumneavoastră veţi putea identifica pe harta României zonele unde au loc tăieri ilegale.

 

 

10.

Ne-ați întrebat care este baza legală de acordare a tichetelor de masă și care este numărul maxim de tichete de masă pe care un angajat îl poate primi. Potrivit legislaţiei în vigoare, salariații beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenți la lucru. Numărul tichetelor este diminuat corespunzător zilelor care nu se consideră lucrate, respectiv concediul de odihnă, zile libere plătite, sunt detașați sau delegați și primesc indemnizații zilnice sau lunare, sunt absenți nejustificat de la locul de muncă sau temporar în incapacitate de muncă. Valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,41 lei și este deductibilă la calculul impozitului pe profit. Tichetele de masă nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu salariul.

 

11.

Angajatorii ne întreabă ce facilități le acordă statul dacă aceştia  le oferă un loc de muncă şomerilor. Un astfel de mesaj am primit de la Valentina din Bucureşti şi vrem să precizăm și pe această cale că statul susţine angajatorii care încadrează, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale. Astfel, angajatorii primesc lunar, timp de un an, pentru fiecare persoană angajată din categoriile menționate, o subvenție de 500 de lei, egală cu valoarea indicatorului social de referință (ISR) în vigoare.

 

12.

Primim foarte multe sugestii legate de îmbunătăţirea sistemului de achiziţii publice. Cătălin din Suceava ne-a propus creşterea transparenţei guvernamentale prin publicarea contractelor și facturilor pe site-uri și pe paginile de Facebook ale instituțiilor. Guvernul a adoptat la începutul acestei luni un memorandum prin care OBLIGĂ toate instituţiile aflate în subordine să publice pe paginile proprii de internet centralizatorul achiziţiilor publice, care să arate execuţia contractelor de peste 5.000 euro și contractele aferente. Memorandumul poate fi consultat la adresa http://dialogcivic.gov.ro/2016/03/in-urma-aprobarii-din-sedinta-de-guvern-de-astazi-aparatul-executiv-central-si-local-va-afisa-informatii-de-interes-public-in-formatloc-standardizat-pe-paginile-de-internet/. De asemenea, Guvernul a lansat şi un portal (http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm) unde cetăţenii pot găsi informaţii despre activitatea financiar-bugetară a entităţilor publice din România. Informaţii privind contractele încheiate de instituţiile statului pot fi găsite şi în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Este vorba despre contractele atribuite (fără anexe) și toate modificările substanțiale ale acestora, pentru a permite evaluarea și monitorizarea din partea societății civile. Excepție de la această regulă fac un număr limitat de contracte (legate de domenii precum securitatea națională și apărare, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală etc.)

 

13.

Printre cei care ne scriu se află și cetățeni care consideră că lucrează în medii toxice, sau dăunătoare și care doresc să primească sporuri la salariu. Pentru a primi aceste sporuri însă, condițiile de muncă trebuie să fie prevăzute în legislația actuală.

Ne-am interesat și am aflat că locurile de muncă în condiții speciale sunt cele prevăzute în cuprinsul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel sunt considerate locuri de muncă în condiții speciale următoarele:

a.unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b.activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;
c.activitățile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale prevăzute de acte normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a acestei legi;
d.aviația civilă, pentru personalul navigant.
e.unele activități artistice.

 

14.

Supravieţuitorii Holocaustului şi victimele deportărilor ne întreabă ce documente trebuie să aducă pentru a beneficia de drepturile legii care le acordă indemnizaţii persoanelor persecutate pe criterii etnice de regimurile instaurate în România, începând cu 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945. Ne-am interesat şi le putem răspunde că trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii, însoţită de unul din următoarele documente:

 • acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;
 • acte eliberate de lagărele de concentrare;
 • livrete militare
 • carnete/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;
 • adeverințe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii, etc.;
 • certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;
 • adeverințe eliberate de alte autorităţi din Transnistria, etc..

Cererile se soluționează, în cel mult 30 de zile de la sesizare, de către o comisie specială din cadrul caselor teritoriale de pensii.

Mai multe informaţii găsiţi aici: https://www.cnpp.ro/indemnizatii-prevazute-de-legi-cu-caracter-special#OUGnr.105/1999)

 

15.

Ne-ați întrebat cine beneficiază, potrivit noului Cod fiscal, de scutirea impozitului pe terenul aferent apartamentului aflat în proprietate. Conform noului Cod fiscal, nu datorează impozit pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietate sau coproprietate, persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate. Vă informăm că, începând din acest an, a fost instituită taxa pentru terenul în folosință. Aşadar, pentru terenurile aferente apartamentelor proprietate sau coproprietate personală trebuie plătit impozit.   

 

16.

Primim cereri de la persoane cu handicap care doresc să știe care sunt drepturile de care beneficiază în sistemul asigurărilor de sănătate și dacă pot primi medicamente gratuite în baza certificatului de handicap. Casa Națională de Asigurări de Sănătate ne-a transmis că persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită în toate instituțiile medicale civile de stat și militare şi medicamente gratuite atât ambulatoriu cât și în perioada spitalizării, pe bază de prescripție medicală. Este totuși important de menționat că, pentru persoanele cu handicap, casele de asigurări de sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor al căror preț pe unitatea terapeutică este mai mic, sau egal cu prețul de referință pentru forme farmaceutice asimilabile cu Denumire Comună Internațională (DCI) – nn. substanțele generice.

 

17.

Se discută foarte mult în ultima vreme pe tema obligativității montării repartitoarelor pentru căldură și apă caldă în apartamente, până la finalul anului 2016. Cetățenii ne întreabă care sunt condițiile generale, ce costuri implică asta și, mai ales, dacă este adevărat.

Potrivit reglementărilor în vigoare, suntem obligaţi să montăm contoare pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament până la 31 decembrie 2016. Refuzul montării repartitoarelor ori renunțarea la utilizarea lor în condominii se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1000 de lei.

Este important de menționat însă că legislația în vigoare prevede și că, “în cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte”.

Obligativitatea montării repartitoarelor este prevăzută de Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, lege care transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012.

Refuzul montării repartitoarelor constituie contravenție, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată.

 

18.

Cetățenii ne întreabă dacă, potrivit noilor reglementări, verificarea tehnică a instalației de gaze se mai poate face fără montarea unui detector automat de gaze. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ne-a informat că este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze, dacă geamurile locuinţelor au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt construcţie specială (geamuri securizate sau termopan). Detectoarele trebuie să aibă limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan în aer şi să acţioneze asupra robinetului de închidere a conductei de gaze care alimentează aragazul sau centrala termică. Montarea detectoarelor se realizează de către operatorii economici fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență.

Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este reglementată de Ordinul nr. 179/2015 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

 

19.

Sunt cetățeni care ne întreabă care sunt zilele libere din anul 2016. Anul acesta beneficiem de 12 zile libere, pentru sărbători publice sau religioase, dintre care şapte sunt în timpul săptămânii, celelalte cinci fiind în weekend. Cele 12 zile libere sunt:

 • 1 ianuarie (vineri), 2 ianuarie (sâmbătă) - Anul Nou
 • 24 ianuarie (duminică) - Ziua Unirii Principatelor Române
 • 1 mai (duminică), 2 mai (luni) - Paştele
 • 1 mai (duminică) - Ziua Muncii
 • 19 iunie (duminică), 20 iunie (luni) - Rusalii
 • 15 august (luni) - Adormirea Maicii Domnului
 • 30 noiembrie (miercuri) - Sfântul Andrei
 • 1 decembrie (joi) - Ziua Naţională a României
 • 25 decembrie (duminică), 26 decembrie (luni) - Crăciunul

Codul muncii prevede câte două zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora. Toate informațiile legate de zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt cuprinse în Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

20.

Sunt cetățeni care se adresează Guvernului României pentru a solicita sprijin în identificarea actelor necesare înregistrării firmei și obținerii certificatului de înregistrare fiscală. Potrivit prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și autorizarea funcționării lor, este nevoie ca solicitantul să-și asume responsabilitatea  privitoare la legalitatea desfășurării activităților declarate.

Astfel, în vederea eliberării de către biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte că:

 • persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului  și protecția muncii, pentru activitățile precizate în declarația tip.

Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă Tribunale transmit copiile declarațiilor-tip autorităților publice competente în vederea efectuării controlului privind conformitatea celor declarate.

Dacă toată documentația este în regulă, termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentației.

 

21.

Guvernul României este preocupat de sprijinirea familiei și de asigurarea unui echilibru în acordarea ajutoarelor sociale. Cetăţenii cu venituri reduse ne întreabă cum pot beneficia de ajutor pentru susținerea familiei, care sunt condițiile de acordare și în baza cărui act normativ pot solicita acest sprijin.

De acest ajutor financiar pot beneficia familiile fără venituri sau cu venituri reduse şi o situaţie materială precară, care au în creştere şi îngrijire copii cu vărsta pînă la 18 ani şi care locuiesc împreună cu părinţii. Sunteţi eligibili pentru acest tip de asistenţă socială dacă îndepliniţi anumite condiţii care se referă la situaţia familială (componenţa familiei şi statutul social al fiecărui membru) şi situaţia materială a familiei. Pentru a primi alocaţia de îngrijire a familiei trebuie să întocmiţi un dosar pe care îl depuneţi la direcţia de asistenţă socială din primăria unde domiciliaţi. Doarul trebuie să cuprindă o cerere şi declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia. La stabilirea venitului net lunar al familiei, se iau în considerare toate veniturile pe care le-a realizat în luna anterioară depunerii cererii de acordare, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale. Venitul mediu lunar/membru de familie, pînă la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei, este de 530 lei. De asemenea, dacă familia deţine în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de folosinţă, bunuri care depăşesc  nivelul celor prevăzute în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prezentată mai jos, nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei. Baza legală pentru acordarea acestui sprijin financiar este reprezentată de Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată.

 

22.

Noile modificări aduse Codului fiscal au dat naștere multor întrebări legate de aplicabilitatea acestora. Dana din București este medic de familie. Ea s-a adresat Guvernului României cu rugămintea de a-i preciza în ce măsură cabinetele individuale de medicină de familie pot fi scutite de la plata impozitului pe clădire și evaluarea sediilor în care își desfășoară activitatea.

Conform noilor prevederi al Codului fiscal, referitor la datorarea impozitului pe clădiri în cazul cabinetelor medicale individuale ale medicilor de familie, cabinetele de medicină de familie nu sunt scutite de plata impozitelor.

Cadrul legal aplicabil pentru întrebarea Danei este prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi cmpletările ulterioare, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se precizează: „(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă”.

Totodată, potrivit art. 64 lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cabinetul de medicină de familie este „unitatea sanitară privată specializată în furnizarea de servicii medicale în asistenţă medicală primară, organizată în condiţiile legii. Prin excepţie, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie îşi pot înfiinţa în structură cabinete de medicină de familie, ca unităţi sanitare publice”.

Având în vedere cadrul legal aplicabil, se apreciază că noţiunea de  „cabinet de medicină de familie” este definită în mod clar, fiind unitate sanitară privată, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale de asistenţă medicală privată.

 

23.

În contextul reabilitării termice a blocurilor, cetățenii ne întreabă în ce mod pot beneficia, odată cu procesul de anvelopare, și de refacerea instalațiilor de căldură și modificarea parcursului termic pentru o mai bună funcționare.

Ne-am interesat pentru aceștia și am aflat că delimitarea responsabilităților RADET București – Asociația de Proprietari/Locatari are loc la contoarele de energie termică montate pe circuitele secundare de apă caldă de consum și încălzire.              

Utilizatorii de energie termică pot modifica instalațiile de încălzire centrală (circuitul de încălzire și circuitul de apă caldă de consum) aferente unui imobil condominial numai în baza unei documentații tehnice avizate de RADET. Cheltuielile pentru modificările instalațiilor interioare  vor fi suportate exclusiv de către Asociația de Proprietari/Locatari, aceasta asumându-și responsabilitatea proiectului, împreună cu proiectanții angajați în acest scop.

Reabilitarea termică a blocurilor care cuprinde și modificări la instalația termică interioară se face cu aviz de la RADET, obținut de Primăria care efectuează lucrările, iar cheltuielile rămân în grija Asociației.

Aceste prevederi se regăsesc în Legea Energiei termice nr. 325/2006 (http://www.clr.ro/rep_htm/L325_2006.htm)  și în Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat cu Ordinul 91/2007 de Președintele Autorității Naționale  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). 

În contextul reabilitării termice a blocurilor, cetățenii ne întreabă în ce mod pot beneficia, odată cu procesul de anvelopare, și de refacerea instalațiilor de căldură și modificarea parcursului termic pentru o mai bună funcționare.

Ne-am interesat pentru aceștia și am aflat că delimitarea responsabilităților RADET București – Asociația de Proprietari/Locatari are loc la contoarele de energie termică montate pe circuitele secundare de apă caldă de consum și încălzire.              

Utilizatorii de energie termică pot modifica instalațiile de încălzire centrală (circuitul de încălzire și circuitul de apă caldă de consum) aferente unui imobil condominial numai în baza unei documentații tehnice avizate de RADET. Cheltuielile pentru modificările instalațiilor interioare  vor fi suportate exclusiv de către Asociația de Proprietari/Locatari, aceasta asumându-și responsabilitatea proiectului, împreună cu proiectanții angajați în acest scop.

Reabilitarea termică a blocurilor care cuprinde și modificări la instalația termică interioară se face cu aviz de la RADET, obținut de Primăria care efectuează lucrările, iar cheltuielile rămân în grija Asociației.

Aceste prevederi se regăsesc în Legea Energiei termice nr. 325/2006 (http://www.clr.ro/rep_htm/L325_2006.htm)  și în Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat cu Ordinul 91/2007 de Președintele Autorității Naționale  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe