Joi, 30 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 30 mai 2019


I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte
2. PROIECT DE LEGE privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
6. PROIECTUL LEGII Resurselor Hidrominerale


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a  ecoturismului  - context, viziune şi obiective - 2019-2029
2. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu    sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale          corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
3. HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
4. HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unei părţi a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin   scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie       2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea  legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
7. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca      justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.620/2013 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1638/2004 pentru aprobarea          indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta  ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire Bacău”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013
8. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale       Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa
9. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca      justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe        amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN7 şi DN2 - A2", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010
10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
11. HOTĂRÂRE privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la bugetul Centrului Regional al Organizaţiei Naţiunilor Unite    pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanţării proiectului "Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral”
13. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
14. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv    organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE
15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 şi anul  2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ
17. HOTĂRÂRE privind rechemarea și numirea unui consul general
18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafață de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 146,0177 ha şi pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 4,3016 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în vederea realizării obiectivului „Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porţile de Fier -Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina-Reşiţa”
19. HOTĂRÂRE pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Telecomunicații CFR” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome “Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
26. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru finanțarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
27. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Justiției
28. HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes”
29. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018
30. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către Hornea Sorin-Ionel-Florin
31. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către Costandache Ticu


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Proiectele prezentate de România în cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, Slovenia, 5-6 iunie 2019
2. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea modificării, prin schimb de scrisori, a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind Sprijinul pentru Proiecte, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015
3. MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea Negocierii Acordului de cooperare privind prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Securităţii Publice al Republicii Populare Chineze
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din Turcia
5. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă, în valoare de 50 milioane euro şi aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă, în valoare de 40 miloane euro, acordate României de către Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD); aprobarea semnării textelor negociate ale Acordurilor de împrumut dintre România și BIRD; acordarea împuternicirilor de semnare a Acordurilor de împrumut, Ministrului Finanțelor Publice 
6. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiției favorizante “Cadru eficace de management al riscului de dezastre”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)
7. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiției favorizante “Cadru de politică strategic pentru sistemul de educație și formare, la toate nivelurile”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)


V. PUNCTE DE VEDEE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 37 iniţiative legislative parlamentare.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe