Vineri, 16 Decembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 15.12.2016

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, ratificat prin Legea nr.205/2996, precum şi pentru modificarea unor acte normative
3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018
4.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.535/2014 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale
5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
7.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş-Turda''- Lot 1 Secţiunea A, Km 0+300-km 14+000
8.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B''
9.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene, semnat la Bucureşti, la 22 iunie 2010
10.    HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
11.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
12.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova
13.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unor parcele de teren, fără construcţii, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti
14.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE
15.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, şi darea în folosinţă cu titlu gratuit Federaţiei Române de Canotaj
16.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
18.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile
19.    HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.3 ''Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti'', la Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
20.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş
21.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj
22.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1650/2006
23.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016
24.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
25.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.966/2010 privind drepturile de acces ale autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări
26.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025
27.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537 /2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
28.    HOTĂRÂRE pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini care urmează să desfăşoare activităţi pe instalaţii offshore
29.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz''-S.A
30.    HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei Olimpice Române ca fiind de utilitate publică
31.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara S.A.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului privind cooperarea în domeniul afacerilor interne între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul de Interne şi Probleme Comunale din Landul Renania de Nord-Westfalia
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Guvernul României și Organizației Națiunilor Unite privind protecția informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului pentru Comitetul de Sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al_Qaida înființat în temeiul Rezoluției Consiliului de Securitate 1904 (2009)
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei
4.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Iaşi în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii
5.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii ajutorului de minimis pentru "Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obţinere a materialelor şi/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale şi/sau materii prime reciclate", sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conceptului privind organizarea şcolii de vară destinate membrilor comunităţii de saşi şi şvabi originari din România.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ”Înțelegere de colaborare în domeniul învățământului superior între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației din Republica Belarus. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe