Guvernul RomânieiMiercuri, 27 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 27 mai 2020I. PROIECTE DE LEGI 
1. PROIECT DE LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea, funcționarea și instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității Corpului de Control al Prim-Ministrului
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale și a altor acte normative
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
6. ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind unele măsuri privind informarea populației și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID – 19


III. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 - 2024
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
5. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de construcţii şi instalaţii în cazarma 3000 Bucureşti”
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Dolj, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi, Cluj, Galaţi, Brăila, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa și Mureş din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
7. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 1252 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Lugoj, judeţul Timiș, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Național ”Constantin Brâncuşi" 
9. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie
10. HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj (UM 0658 Târgu Jiu)
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rușenescu” și Instituției Prefectului - Județul Arad pentru protecția populației afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2
14. HOTĂRÂRE privind declararea proiectului de investiții ”Conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetul Marmației – Vișeul de Sus – Borșa” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale
15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare
16. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
17. HOTĂRÂRE privind desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, probate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1470/2007
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: ” Aprobarea participării Domnului Emil Răzvan PÎRJOL - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății CNIT SA ”
2. MEMORANDUM cu tema: includerea la finanțare din fonduri europene a Programului Național INNOTECH STUDENT în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară-6; Educație și competențe


V. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Verificarea intermediară privind respectarea principiului adiționalității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 


VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 21 propuneri legislative