Guvernul RomânieiJoi, 09 Martie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 9 martie 2023


I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE a învățământului preuniversitar
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE a învățământului superior
Pachetul legislativ este fundamentat în baza unor rapoarte realizate de experți OCDE, cu sprijinul UE, și ține cont de legislația conexă, deciziile CCR sau angajamentele internaționale ale României în domeniul educației.
Pachetul de legi ale Educației reprezintă, practic, o transpunere a Proiectului „România Educată”, peste trei sferturi dintre măsurile prevăzute fiind prezente în legislația primară, iar cea mai mare majoritate a celorlalte urmând să fie înscrise în legislația secundară. 
Cele două proiecte de legi vor contribui decisiv la schimbarea modului în care copiii, tinerii și adulții din România au acces la educație de calitate, dintr-o fază timpurie și până la maturitate.
Adoptarea celor două legi reprezintă îndeplinirea jalonului (452) din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, cu un termen în viitorul imediat apropiat.

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023, la Albița
Prin încheierea Acordului se creează cadrul juridic bilateral necesar pentru implementarea conceptului de control coordonat în punctul de trecere a frontierei de stat Albița (România) a cărei infrastructură permite acest lucru, pe o perioadă inițială de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia cu posibilitatea de prelungire, în vederea fluidizării fluxului de marfă și de călători.
Potrivit Acordului, controlul coordonat este definit ca fiind controlul la trecerea frontierei efectuat separat de către personalul de control al statului de ieșire urmat consecutiv de personalul statului de intrare efectuat pe teritoriul unui singur stat. 
Acordul prevede următoarele:
 controlul coordonat se face în punctul de trecere a frontierei Albița, pe teritoriul României, pe sensul de intrare în țara noastră;
 primii care desfășoară controlul de frontieră sunt reprezentanții structurilor din Republica Moldova, ulterior urmând procedurile de control ale părții române (Poliția de Frontieră, Autoritatea Vamală Română, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, autoritățile fitosanitare).
Prin Acord sunt reglementate, între altele, principiile și regulile cooperării în cursul efectuării, pe teritoriul României, a controlului coordonat al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfuri; organizarea controlului coordonat; atribuțiile personalului de control și ale personalului care prestează servicii; normele privind punerea în aplicare, intrarea în vigoare și posibilitatea denunțării acordului.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
Principalele modificări aduse de actul normativ vizează:
 stabilirea destinatarilor măsurilor stabilite prin Legea nr.209/2020, și anume:
- persoanele care își exercită activitatea profesională pe teritoriul unui stat vecin, altul decât cel de domiciliu/reședință/rezidență, în baza unui contract de muncă valabil, încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;
- persoanele care revin periodic, zilnic sau cel puțin săptămânal, în statul de domiciliu/reședință/rezidență.
 reglementarea posibilității încheierii unor acorduri bilaterale între statele de domiciliu/reședință/rezidență în cuprinsul cărora să se stabilească aspecte legate, între altele, de eliberarea certificatelor privind încadrarea în muncă a lucrătorilor frontalieri;
 stabilirea, în punctele de trecere a frontierei de stat rutiere unde infrastructura o permite, ca Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția de Frontieră Română, să deschidă benzi speciale de trecere dedicate lucrătorilor frontalieri care posedă certificatul privind încadrarea în muncă;
 asigurarea de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu personal de specialitate, echipamente specifice de control şi infrastructura de comunicații şi informatică în vederea operaționalizării benzilor speciale din punctele de trecere a frontierei, inclusiv cu sprijinul administratorilor acestora, dacă este cazul.
3. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în conformitate cu prevederile Rezoluției Consiliului de Administraţie nr. 463 (2022) "Privind majorarea capitalului Băncii"
Actul normativ aprobă majorarea capitalului deținut de România în calitate de membru  la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu suma de 46,49 milioane euro capital subscris și respectiv 13,128 euro capital vărsat, în conformitate cu prevederile Rezoluției Consiliului de Administrație. 
Majorarea capitalului vărsat va fi plătit în patru tranșe anuale egale a câte 3,282 milioane euro, în perioada 2023-2026. 
Plata capitalului vărsat se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.
4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la Podgorica, la 22 iulie 2022
Documentul stabilește o serie de principii și reguli pentru acordarea și plata prestațiilor de securitate socială, de care ar urma să beneficieze persoanele care sunt sau au fost supuse legislaţiei din România și/sau Muntenegru, precum şi cele ale căror drepturi derivă, conform legislației aplicabile, de la persoanele mai sus menționate.
În cazul României, acordul vizează legislaţia privind:
- pensia de bătrânețe, pensia de invaliditate și urmaş și ajutorul de deces acordate în sistemul public de pensii;
- prestaţiile în natură şi în bani acordate în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;
- indemnizaţia de şomaj;
- indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii, indemnizaţia de maternitate și prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate;
- alocaţia de stat pentru copii.
Pentru Muntenegru, acordul se aplică legislaţiei privind asigurarea de sănătate, protecţia sănătăţii şi maternitate, asigurarea de pensii şi de invaliditate, asigurarea în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, indemnizaţia de şomaj și alocaţia pentru copii.
Documentul conține dispoziții privind egalitatea de tratament și exportul prestaţiilor, evitarea cumulului de prestaţii, determinarea legislației aplicabile, precum și dispoziții privind totalizarea perioadelor de asigurare realizate în ambele state, în măsura în care acestea nu se suprapun, dacă este necesar pentru stabilirea dreptului la prestații. 
Acordul, încheiat pe o durată nedeterminată, va intra în vigoare ulterior ratificării de ambele părți, conform termenelor stabilite în textul acestuia.
5. PROIECT DE LEGE privind acţiunile în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor
Actul normativ stabilește cadrul legal privind desfășurarea acțiunilor în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor în scopul asigurării unui nivel
ridicat de protecție al acestora și al unei bune funcționări a pieței interne a Uniunii Europene. 
Astfel, se asigură mecanismul procedural eficient care să permită entităților calificate să introducă, în cadrul unei proceduri judiciare, acțiuni în reprezentare în numele consumatorilor, pentru a obține măsuri de încetare a practicii incorecte, cât și măsuri reparatorii.
Entitățile calificate sunt libere să aleagă orice mijloc procedural care le este disponibil în temeiul prevederilor legale în vederea protejării intereselor colective ale consumatorilor. De asemenea, acestea se vor putea adresa direct instanțelor de judecată și nu doar autorităților publice abilitate să supravegheze şi să sancționeze cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor, cum ar fi ANPC.
Respectivele entități calificate pot solicita încetarea sau interzicerea unei astfel de conduite ilicite și pot solicita remedieri, precum despăgubirea, repararea, înlocuirea, reducerea prețului, încetarea contractului sau rambursarea prețului plătit, după caz.
Totodată, prin actul normativ sunt acoperite și încălcările care au încetat înainte de inițierea sau de încheierea acțiunii în reprezentare, întrucât ar putea fi încă necesar să se împiedice repetarea practicii prin interzicerea acesteia, să se stabilească că o anumită practică constituia o încălcare a legii sau să se faciliteze obținerea de remedieri de către consumatori.
Prin noile reglementări se asigură echilibrul necesar între îmbunătățirea accesului la justiție al consumatorilor și oferirea în același timp de garanții adecvate comercianților pentru evitarea abuzului de procedură care ar afecta în mod nejustificat capacitatea întreprinderilor de a activa pe piața internă. 
Proiectul de lege asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Prin actul normativ aprobat, se actualizează cadrul legal necesar pentru absorbția fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.
Ministerul Agriculturii, în calitate de Autoritate de Management pentru PNDR, are obligația să adopte toate dispoziţiile legale, de reglementare şi administrative în conformitate legislația în vigoare (art. 58 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013). La acest moment, cheltuielilor aferente pentru perioada de tranziție din  FEADR și EURI ale cărei operațiuni financiare se vor finaliza la data de 31.12.2025, li se aplică principiul n+3, atât din punct de vedere al încheierii angajamentelor legale, cât și din punct de vedere a efectuării plăților. 
Resursele financiare suplimentare puse la dispoziție de CE pentru componenta de dezvoltare rurală sunt de 2.148.056.744 Euro FEADR și 692.093.810 euro EURI, reprezentând finanțare externă nerambursabilă. Procentul de cofinanțare de la Bugetul de stat a sumelor puse la dispoziție de CE din FEADR este de 16,5%, plafonul financiar EURI pus la dispoziție de CE, potrivit reg. CE 2094/2020, putând fi accesat fără o contribuție proprie a statului membru.
De asemenea, actul normativ vizează utilizarea sumelor declarate eligibile în urma închiderii conturilor de către Comisia Europeană, pentru finanțarea instrumentelor financiare de creditare și garantare gestionate de MADR prin Fondul constituit în baza Legii nr.218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, resurse financiare ce vor putea fi utilizate prin punerea la dispoziția Fondurilor de Garantare a sumelor necesare constituirii plafoanelor de garantare, în baza Convențiilor încheiate cu MADR.
Totodată, se stabilește că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va face parte dintre structurile care asigură buna guvernanță a Planului Național Strategic 2023-2027, potrivit Planului Strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022. De asemenea, se introduc modificări pentru lărgirea sferei de competență a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), astfel încât agenția, în condițiile delegării de competențe de către alte autorități de management – să îndeplinească rolul de organism de implementare al altor fonduri, respectiv finanțarea învățământului liceal agricol prin PNRR si asigurarea independenței energetice a domeniilor agricultură, industrie alimentară și a organizațiilor de utilizatori de apă pentru irigații conform OUG nr. 66/2022, finanțate din Fondul de modernizare.
De prevederile actului normativ vor beneficia fermieri, operatorii economici- producători/procesatori de produse agricole și alimentare din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, autorități publice locale, instituții de învățământ agricol, unități de cercetare agricolă etc.
Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://bit.ly/3kYBzqc
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind procedura de închiriere a suprafeţelor de plajă cu destinaţie turistică pentru sezoanele estivale 2023-2024
Perioada de licitație și încheiere a contractelor de închiriere a plajelor turistice de pe litoral, care în prezent însumează cel puțin 55 de zile, se va reduce la jumătate, potrivit unei Ordonanțe de Urgențe aprobate astăzi de Executiv.
Actul normativ prevede o serie de reglementări considerate optime pentru a putea fi desfășurate în timp util licitațiile privind închirierea plajelor, realizându-se organizarea corespunzătoare a activităților specifice sezonului estival și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților turistice și de agrement
Astfel, se vor reduce termenele de desfășurare a licitațiilor, dar și numărul de oferte maxim admisibile în prezența cărora poate fi adjudecată licitația (de la 2 oferte la una). De asemenea, se stabilește termenul contractului de închiriere la 2 ani (sezoanele estivale 2023-2024 - termen minim necesar obținerii noului PUZ) și va exista posibilitatea analizării ofertelor de închiriere de către mai multe Comisii, organizate la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române" (ANAR), va asigura administrarea în bune condiții și exploatarea optimă a suprafețelor de plajă turistică de la Marea Neagră, susceptibile de închiriere, precum și îndeplinirea condițiilor privind realizarea funcției turistice a acestor bunuri aparținând domeniului public al statului. 
Comunicatul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: https://bit.ly/3T5aSNp

IV. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 13 octombrie 2022 şi la 11 ianuarie 2023, la Acordul de împrumut (Proiectul privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018
Actul normativ aprobă amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin schimb de scrisori semnate la București la data de 13 octombrie 2022 şi la data de 11 ianuarie 2023, la Acordul de împrumut între România și BIRD (Proiectul privind Îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre). Obiectivul Proiectului constă în îmbunătățirea rezilienței în caz de dezastre și a infrastructurii de răspuns în situații de urgență, precum și întărirea capacității instituționale pentru reducerea riscurilor de dezastre și adaptarea la schimbările climatice.  
Amendamentul se referă la extinderea datei limită de tragere cu 11 luni, respectiv de la 31 decembrie 2024 până la 30 noiembrie 2025, în vederea finalizării contractelor de execuție a lucrărilor aflate în diverse stadii de execuție, faze de proiectare sau proceduri de achiziție.
Extinderea datei limită de tragere este necesară în condițiile în care implementarea proiectului a fost afectată de o serie de factori, de incidența pandemiei de COVID-19, dificultățile obiective în constituirea echipei de implementare a proiectului, precum și de schimbările determinate de actualul context economic și geopolitic, cu impact major asupra pieței construcțiilor și implicit asupra procedurilor de atribuire a contractelor de execuție lucrări de investiții.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru evaluarea cadrului legal şi instituţional în ceea ce priveşte guvernanţa în domeniul parteneriatului public-privat
Executivul a aprobat plata contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în valoare de 40.000 euro, respectiv echivalentul în lei a acesteia, destinată activității de evaluare a cadrului legal și instituțional în ceea ce privește guvernanța în domeniul parteneriatului public-privat.
Plata contribuției voluntare se face cu încadrarea în sumele aprobate în anul 2023 în bugetul Ministerului Finanțelor.
Acest demers va întări profilul României în cadrul procesului de aderare la principiile OCDE, având în vedere faptul că acesta este unul din obiectivele majore ale politicii externe a statului român.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului de Speologie ,,Emil Racoviţă", ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptăţite, actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, precum şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului de Speologie ,,Emil Racoviţă" din subordinea Academiei Române
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"- S.A, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alineatului (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1532/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii ,,Autostrada Braşov-Târgu Mureş Cluj- Oradea", aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta de ocolire a municipiului Reghin", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
Prin acest act normativ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va prelua de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) funcția de autoritate de management pentru Programul operațional ”dezvoltarea capacității administrative”, Programul operațional ”Capacitate administrativă” și pentru Programul operațional regional, aferent perioadelor de programare 2007-2013 și 2014-2020. 
Astfel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu va mai îndeplini rolul de autoritate de management pentru programele menționate.  
Printr-un act normativ aprobat la finele anului trecut, au fost preluate în cadrul MIPE de la MDLAP, Direcția generală programe europene capacitate administrative și Direcția generală Program operațional regional, precum și activitatea, structura și personalul acestora. 
11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022
Actul normativ prevede alocarea sumei de 10 milioane lei, în anul 2023, Serviciului de Dezvoltare Comunitară, din cadrul Direcției Dezvoltare Comunitară, Monitorizare Întreprinderi și Instituții Publice, instituție din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 
Această sumă este destinată finanțării activităților de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare, precum și a acțiunilor cu caracter științific și social-cultural.  
În anul 2023, acest serviciu va iniția, organiza și finanța, inclusiv în colaborare cu organizații neguvernamentale, proiecte de Comunicare și informare publică având ca scop promovarea imaginii și susținerea valorilor și angajamentelor europene și euroatlantice, precum și programe și acțiuni ce vizează promovarea în rândurile publicului intern și extern a strategiilor și proiectelor guvernamentale de interes național, în acord cu prioritățile programului de guvernare. De asemenea, se are în vedere susținerea financiară a Programului Oficial de Internship al Guvernului în 2023, ediția a X-a.
12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2023 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS
Actul normativ prevede aprobarea cuantumului și a plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în limita echivalentului în lei a sumei totale de 55.544 euro, în vederea finanțării participării României la instrumentul PaRIS, cu scopul realizării de sondaje cu privire la indicatorii raportați despre pacienți.
Suma necesară plății contribuției financiare se suportă din bugetul aprobat pentru anul 2023 Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.
Informații suplimentare: PaRIS reprezintă inițiativa OCDE în domeniul raportării indicatorilor privind pacienții în cadrul căreia țările lucrează împreună la dezvoltarea, standardizarea și implementarea unei noi generații de indicatori care măsoară rezultatele și experiențele de îngrijire a sănătății. Sondajul PaRIS, realizat de către experții OCDE, reprezintă un sondaj internațional pentru evaluarea rezultatelor și experiențelor în sistemul de sănătate raportate de pacienții cu una sau mai multe afecțiuni cronice.
Pentru România, aceste informații sunt esențiale pentru a putea identifica cu precizie zonele unde intervenția Guvernului, prin alocarea de resurse, este urgentă, contribuind astfel la creșterea nivelului de sănătate a populației și a gradului de satisfacție a pacienților.
14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fondului pentru mediu şi al Administrației Fondului pentru Mediu
Valoarea totală a veniturilor estimate, pentru anul 2023, este de circa 7,312 miliarde lei.
Programele pentru protecţia mediului confom bugetului pentru anul 2023 sunt:
 Programul Casa Verde Fotovoltaice – Programul susține finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice. Bugetul pentru organizarea unor sesiuni noi de finanțare în anul 2023 va fi de 2 miliarde de lei, astfel:
o 1,75 miliarde de lei pentru asigurarea bugetului necesar relansării înscrierilor în Program în cursul anului 2023 a beneficiarilor persoane fizice;
o 250 de milioane de lei pentru asigurarea bugetului necesar lansării unei sesiuni de finanțare în anul 2023 pentru înscrierea unităților de cult, a instituțiilor publice și a entităților juridice non-profit din domeniul asistenței sociale.
 Rabla Clasic - Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național este cel mai longeviv program guvernamental. Se derulează din anul 2005, anul acesta urmând să fie lansată cea de-a 19-a ediție. Bugetul alocat, 560 de milioane de lei.
 Programul Rabla Plus – Bugetul alocat anul acesta este de 780 milioane lei.
 Programul Microbuze Electrice - În acest an, va fi lansat în premieră.  Prin acest program vor fi achiziționate microbuze noi electrice, microbuze noi hibride și microbuze noi alimentate cu GNC pentru transportul elevilor, având la bază necesitățile identificate la nivelul fiecărei UAT din cadrul solicitanților, la nivel național. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei.
 Programul dezvoltarea infrastructurii velo în România - Programul continuă și în 2023 cu un buget de 50 de milioane de lei. 
 Programul Rabla local - este complementar Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus și are ca scop eliminarea din circulație a mașinilor uzate, cu grad ridicat de poluare. În cadrul acestui program, suma prevăzută pentru un autovehicul mai vechi de 15 ani este de 3.000 de lei. Acest program va fi implementat cu ajutorul unităților administrativ-teritoriale. Buget prevăzut- 240 de milioane de lei, buget ce va permite casarea a aproximativ 100.000 de autovehicule uzate.
 Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice - Obiectul acestui program vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora. Având în vedere necesitatea care există în România pentru modernizarea clădirilor publice, în special a unităților de învățământ, a creșelor, grădinițelor, școlilor gimnaziale și liceelor, anul acesta va fi lansată o nouă sesiune de finanțare cu un buget de aproximativ 451 de milioane de lei. 
 Programul Rabla pentru Electrocasnice - Bugetul alocat Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic pentru anul 2023 va fi de 75 milioane de lei. Bugetul a fost diminuat întrucât în ultima sesiune organizată, sumele nu au mai fost epuizate așa cum se întâmpla în edițiile trecute. 
 Programul privind educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului- Bugetul alocat este de 265 de milioane de lei pentru susținerea a trei programe diferite, după cum urmează:
o 15 milioane de lei pentru relansarea sesiunii și încheierea contractelor aferente, în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor. 
o 150 de milioane de lei pentru  lansarea unei sesiuni de finanțare și încheierea contractelor aferente în cadrul unui nou program de conștientizare, având ca solicitanți eligibili organizațiile neguvernamentale în parteneriate cu unități administrativ teritoriale, unități de învățământ și instituții publice.
o 100 de milioane de lei pentru lansarea sesiunii de finanțare și încheierea contractelor aferente în cadrul unui nou program de conștientizare, denumit generic „Săptămâna verde”, având ca solicitanți eligibili unitățile de învățământ și instituțiile publice.
 Programul privind gestionarea deșeurilor- Bugetul alocat în 2023 este de 1.5 miliarde de lei pentru lansarea unei sesiuni de finanțare prin care se va acorda sprijin financiar unităților administrativ teritoriale în vederea realizării  investițiilor care au ca scop finanțarea stațiilor de sortare și de tratare mecano-biologică.
 Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare - Programul va beneficia în 2023 de un buget de 1 miliard de lei, pentru relansarea Programului denumit generic “Apă-canal” a cărui ultimă sesiune a avut loc în anul 2010, având ca beneficiari unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară și ca obiect dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, a celor pentru colectarea apelor uzate și a stațiilor de tratare/epurare a apei, luând în calcul numărul mare de localități deficitare din acest punct de vedere la nivel național.
 Programul privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale -Bugetul alocat este de 500 de milioane de lei necesar lansării unei sesiuni de finanțare și încheierii contractelor destinate acordării de sprijin financiar pentru UAT-uri sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru refacerea siturilor contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziția acestora de către proprietar – printr-un act juridic  - în vederea implementării proiectului.
 Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace permise de lege destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor în interiorul culturilor sau așezărilor. Bugetul alocat este de 70 de milioane de lei.
 Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin amenajarea de spații verzi - În anul 2023, va fi lansat un program nou cu un buget de 50 de milioane de lei ce va avea drept scop amenajarea de spații verzi.
 Programul “Festivalul Verde”  (Single – Use Plastics)- Bugetul alocat acestui program este de 100 milioane lei și va avea ca beneficiari ONG-urile. Prin acest program se dorește acordarea de resurse financiare pentru achiziționarea de consumabile de carton personalizate cu sigla AFM, în cadrul unor festivaluri cunoscute, așa cum sunt Untold sau Neversea. 
 Programul “Vinerea Verde”-Bugetul alocat este de 100 de milioane de lei și se urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea achiziționării de biciclete/trotinete de către UAT-uri/instituții publice.
 Administrația Fondului pentru Mediu implementează două programe de finanțare prevăzute în cadrul PNRR
o Programul Prima Conectare – (PNRR) - Programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”. Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de branșare/racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Investiției I3 este de 168 milioane euro. Pentru acest program a fost organizată o sesiune de finanțare în anul 2022, în cadrul căreia au fost aprobate 7 dosare în valoare de 44,862 milioane lei, pentru un număr de 5.004 gospodării. 
o Programul Fabrici de reciclare – (PNRR)- Prin acest program va fi asigurată susținerea financiară a operatorilor economici în vederea creșterii capacităților de reciclare a deșeurilor la nivel național. Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru aceste lucrări este de 286 milioane euro. Pentru acest program, urmează să fie lansată sesiune de finanțare.
15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Cuca, judeţul Argeş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar
Prin actul normativ aprobat se asigură aplicarea eficientă și eficace a măsurilor cuprinse în Legea nr. 81/2022, în scopul consolidării poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare și combaterii practicilor comerciale neloiale.
Regulamentul a fost elaborat în vederea reglementării procedurii de soluționare a sesizărilor, etapele care trebuie parcurse pentru efectuarea investigațiilor, identificarea abaterilor, precum și modalitățile constatării și, după caz, sancționării practicilor comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.  
Actul normativ cuprinde, de asemenea, norme vizând competența Consiliului Concurenței cu privire la procedura de analiză și soluționare a practicilor comerciale neloiale instrumentate, fiind prezentate detalii referitoare la modul de sesizare, soluționarea cererilor, adoptarea deciziilor, precum și a măsurilor intermediare sau de încetare a practicilor comerciale neloiale.
Totodată, regulamentul aduce clarificări cu privire la semnificația termenilor și expresiilor utilizate pentru identificarea practicilor comerciale neloiale care intră în domeniul de aplicare al  Legii nr. 81/2022.
De asemenea, este prezentată modalitatea de colaborare dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Consiliul Concurenței cu privire la schimbul de date și informații privind practicile comerciale neloiale instrumentate.
17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea îndreptării unei erori de înregistrare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărarea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Ştirbei" al judeţului Călăraşi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale românești din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
Actul normativ prevede înființarea Institutului Cultural Român de la Tokyo, Japonia. Parteneriatul Strategic cu Japonia se numără printre prioritățile politicii externe a României, potrivit Programului de guvernare 2020 – 2024. Acest obiectiv al ridicării relației bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic va fi realizat în perioada următoare, cu accent pe o serie de coordonate fundamentale: schimburile politice, strategice, economice și cultural-științifice.
Cheltuielile de funcționare se efectuează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate de MAE pentru anul 2023.
23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ,,CNCIR" S.A. , aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Cluj, Vrancea şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Caritas Catolică Oradea ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea desfiinţării imobilului Complex Sportiv "Nicolae Dobrin", din strada Nicolae Dobrin, nr.10, municipiul Piteşti, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii ,,Construire Stadion Nicolae Dobrin, str. Nicolae Dobrin nr.10, municipiul Piteşti"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Castillo Garcia Thalia De Los Milagros"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei "Davila Garcia Soani Claudia"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Zuaznabar Torres Amanda"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind majorarea împrumutului contractat prin Acordul de împrumut (Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la data de 1 august 2018
Acordul de împrumut pentru finanțarea Proiectului privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre, încheiat între România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în valoare de 50 milioane euro, semnat la București la 1 august 2018, este coordonat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Departamentul pentru Situații de Urgență și este implementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Pentru a asigura condițiile necesare pentru îndeplinirea în totalitate a obiectivului Proiectului, respectiv îmbunătățirea siguranței seismice și a rezistenței la dezastre a unor facilități critice şi de intervenție în situații de urgență, MAI a solicitat Ministerului Finanțelor (MF) majorarea cu cca 92 milioane euro a împrumutului.
Suma reprezintă necesarul estimat de fonduri pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului proiectului, prin finalizarea contractelor de execuție a lucrărilor aflate în diverse stadii de execuție, faze de proiectare sau proceduri de achiziție. Fondurile alocate inițial vor asigura intervenția doar pentru cele 10 clădiri pentru care au fost demarate investițiile, față de cele 35 de clădiri avute în vedere în proiect.
Cheltuielile aferente proiectului (respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul sumelor împrumuturilor și, după caz, contribuției române la finanțare)  se asigură din sumele aprobate, cu această destinație, în bugetul MAI, în condițiile legii. 
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului material acordat categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, prin măsura temporară ,, Sprijin pentru România”
Actul normativ creează premisele pentru implementarea eficientă a mecanismului de decontare din POAD 2014-2020 și PoIDS 2021-2027 a sprijinului acordat categoriilor de persoane defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde. Aprobarea acestui calendar va conduce la accelerarea implementării programelor operaționale, POAD 2014-2020 și PoIDS 2021-2027, utilizarea economiilor și evitarea riscului de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile.
Calendarul și acțiunile pentru componenta POAD sunt prevăzute a se desfășura până în data de 30.06.2024, iar calendarul și acțiunile pentru componenta PIDS sunt prognozate a fi întreprinse în perioada 30.04.2023 - 30.11.2024.
Bugetul măsurii temporare ”Sprijin pentru România” acordat prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic (250 lei, din 2 în 2 luni, pentru asigurarea alimentelor de bază/mese calde) pentru perioada 01 iunie 2022 – 31 decembrie 2023 s-a stabilit la suma de 6.281.200.000 lei, cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și parțial din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020 și al  Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027, în suma maximă de 3.143.300.000 lei,  în conformitate cu regulile de eligibilitate ale celor două Programe.          
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor pentru aderarea României la platforma Nuclear Education, Skills and Technology (NEST) a Agenţiei pentru Energie Nucleară din cadrul OCDE (OCDENEA)
Prin actul normativ se propune mandatarea ministrului energiei pentru transmiterea scrisorii de adeziune la Acordul NEST (Nuclear Education, Skills and Technology), document prin care România va deveni parte a acordului-cadru al platformei NEST. Totodată, este prevăzută inițierea unui act normativ pentru a include NEST pe lista organizațiilor internaționale guvernamentale.
Contribuția financiară anuală a României la platforma NEST a Agenției pentru Energie Nucleară din cadrul OCDE va fi în sumă de 25.000 euro/an și va fi asigurată din bugetul Ministerului Energiei.
Participarea României la platforma NEST este un instrument de formare profesională a unei noi generații de specialiști români pentru implementarea proiectelor strategice în domeniul nuclear.

VI. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE cu privire la implementarea măsurii ,,Sprijin pentru compensarea facturilor la energie" conform OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare
Nota de informare de care Guvernul a luat act include o analiză a situației la zi privind ajutorul financiar de 1.400 de lei, acordat în 2 tranșe în acest an, pentru plata facturilor la energie de către persoanele vulnerabile.
Astfel, până la începutul lunii martie, s-a identificat un număr de 2.147.325 locuri de consum eligibile. Pentru tranșa 1, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a emis și alimentat conturile aferente cardurilor de energie pentru 1.789.271 locuri de consum în luna februarie.
Lista cu beneficiarii eligibili a fost actualizată și 358.054 urmează să primească carduri de energie în prima parte a lunii martie.
De asemenea, au fost emise 590.087 de înștiințări privind neeligibilitatea (303.678 înștiințări pentru persoanele cu venit peste 2.000 lei și 286.409 înștiințări în cazul în care venitul mediu pe loc de consum este mai mare de 2.000 lei). 
În ceea ce privește activitatea de call center, a fost preluat un număr de 107.890 apeluri telefonice și a fost soluționat un număr de 7.544 sesizări scrise.
Pentru prima tranșă de 700 de lei, s-au efectuat peste 270.000 de plăți prin mandat poștal, în valoare de peste 85 milioane lei, și s-au procesat peste 4.000 de plăți online, în valoarea de cca.1,7 milioane lei.
2. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2023

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative