Guvernul RomânieiMiercuri, 06 Iulie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 6 iulie 2022


I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri fiscale (ÎN PRIMĂ LECTURA)

 

II. PROIECTE DE LEGI

1.      PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

Proiectul de lege a fost aprobat.

2.      PROIECT DE LEGE pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice

Actul normativ prevede includerea în sistemul automatizat de date dactiloscopice realizat cu statele membre ale Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii a datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice suspecte de săvârșirea unei infracțiuni  pentru care nu s-a dispus măsura preventivă.

În prezent, în sistemul automatizat de date dactiloscopice realizat cu statele partenere este permisă căutarea datelor dactiloscopice ale suspecților sau inculpaților români față de care s-a dispus o măsură preventivă, nefiind posibilă căutarea datelor suspecților sau inculpaților față de care nu s-a dispus o astfel de măsură.

România are obligația de a pune datele dactiloscopice la dispoziția celorlalte state partenere, pentru a fi interogate, așa cum și România poate interoga în prezent datele dactiloscopice ale statelor cu care se află în relație de schimb automat.

 

III.     HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.      HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanţează din cadrul Componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, Investiţia 4. Proiecte transfrontaliere şi multinaţionale - Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare, finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

Guvernul a aprobat Programul prin care 500 de milioane de euro din PNRR sunt destinați finanțării domeniului microelectronicii din România și sprijinirii tranziției digitale.

Totodată, prin acest program va fi susținută participarea României la un proiect important de interes european comun.

Beneficiari direcți și indirecți ai acestui program de finanțare vor fi întreprinderile care își desfășoară activitatea de-a lungul lanțului valoric al microelectronicii: cercetare, producție/furnizare de materii prime, procesare, reciclare.

Prin implementarea proiectelor se creează soluții de conectivitate care să permită transformarea digitală în domeniul microelectronicii și se promovează cele mai eficiente sisteme din punct de vedere energetic și cele mai eficiente infrastructuri de producție.

Totodată, se asigură standarde europene în domeniul securității datelor și cibernetice la fiecare nivel al lanțului valoric al microelectronicii, în special în domeniul comunicațiilor.

Actul normativ reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele aferente Pilonului III din PNRR - Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9 -  Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 4 - Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare.

Astfel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va avea rolul de coordonator național și furnizor de ajutor de stat pentru implementarea investiției aferente proiectului de interes european comun, la care România va participa alături de alte state membre ale Uniunii Europene, iar Ministerul Economiei va avea rolul de punct unic de contact și administrator al schemei de ajutor de stat.

Hotărârea stabilește, de asemenea, procedurile și termenele de depunere a proiectelor, criteriile de eligibilitate și cerințele pentru potențialii beneficiari direcți sau indirecți: întreprinderile cu activitate în cercetare, producție/ furnizare de materii prime, procesare, reciclare.

2.      HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziție justă

Hotărârea de Guvern stabilește cadrul financiar general aplicabil proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

Principiile stabilite pentru derularea fluxurilor financiare sunt similare celor aplicate în perioada de programare 2014-2020, asigurând astfel cadrul necesar pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, astfel încât să fie asigurată o absorbție cât mai bună a acestora.

Principalele aspecte vizează:

-   modul în care se realizează programarea bugetară a sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene și a celor destinate  contribuției publice naționale;

-   detalierea fluxurilor financiare, precum și modul în care beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidența contabilă proprie;

-     descrierea mecanismului de acordare, justificare și restituire a prefinanțării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor implementate în parteneriat;

-    condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca sumele reprezentând prefinanţarea să fie transferate beneficiarilor, inclusiv celor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis;

-     cerințele care trebuie îndeplinite de un beneficiar pentru a putea solicita și primi  sumele aferente tranșelor de prefinanțare.

 

3.      HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind Sprijinul pentru implementarea Proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2022

Hotărârea a fost aprobată.

4.      HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 noiembrie 2021 şi la Paris la 21 aprilie 2022 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

Hotărârea a fost aprobată.

5.      PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021

Actul normativ creează cadrul de aplicare a prevederilor Ordonanței 48/2022, privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021, astfel încât diferențele de drepturi salariale să fie stabilite după un model de calcul unic, clar și concis.

6.      HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunului ,,Pasaj superior km 6+645 Bucureşti - Roşiori" aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR'' - S.A. - Sucursala Regională CF Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

Hotărârea a fost aprobată.

7.      HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime " S.A. Constanţa, precum şi modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii

Hotărârea a fost aprobată.

8.      HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900", sector Centura Nord km 0+000- km 52 + 770, Lot 2 km 20+000 – km 39+000

Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării ”Autostradă de centură”, situate pe amplasamentul suplimentar, Guvernul a aprobat suma de despăgubire în valoare de 92,7 milioane lei, aferentă unui număr de 938 imobile.

9.      HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Ştei", aferent Etapei I - Centura Beiuş

Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării ”Varianta de ocolire Ștei” – centura Beiuș, situate pe amplasamentul suplimentar, Executivul a aprobat suma de 553.930 lei pentru un număr de 541 imobile, reprezentând teren și construcții.

10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare pasaj pietonal subteran - intersecţie DN 1 cu strada Telecabinei (Buşteni)", precum şi aprobarea listei imobilului proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare pasaj pietonal subteran - intersecţie DN 1 cu strada Telecabinei (Buşteni)"

Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a unui imobil proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării ”Amenajare pasaj pietonal subteran – Bușteni”, Guvernul a aprobat suma de despăgubire în cuantum total de 195.230 lei.

11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare a Municipiului-Arad-Est", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national

Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării ”Varianta ocolitoare a municipiului Arad-Est”, Executivul a aprobat suma de 10 milioane lei, pentru un număr de 489 imobile.

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Ştei- Beiuş", judeţul Bihor

Hotărârea a fost aprobată.

13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Hotărârea a fost aprobată.

14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

Hotărârea a fost aprobată.

15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016

Comunicatul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6648-cp-procedura-acordare-facilitati-intreprinderi-sociale-06072022

16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională ,,Apele Române", ca urmare a dublei înregistrări

Hotărârea a fost aprobată.

17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentrua probarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru sistematic, a actualizării legislaţiei specifice şi a reevaluării

Hotărârea a fost aprobată.

18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventor ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei suprafeţe de teren din administrarea Penitenciarului Oradea din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiţii "Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada 3 (Biharia)"

Hotărârea a fost aprobată.

19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind drepturile de transport ale poliţiştilor de penitenciare, ale cursanţilor instituţiilor de învăţământ proprii pentru formarea poliţiştilor de penitenciare şi ale personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

Hotărârea a fost aprobată.

20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Hotărârea a fost aprobată.

21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional ,,Arcul de Triumf'' Bucureşti, precum şi declararea lui ca bun de interes public national

Hotărârea a fost aprobată.

22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea ca bunuri de interes public naţional, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor terenuri aflate în domeniul public al statului

Hotărârea a fost aprobată.

23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Complex sportiv - localitatea Unirea, Str. Aerodromului nr. 33, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud"

Hotărârea a fost aprobată.

24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2022, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2022 cu suma de 149.000 lei în vederea acordării unor ajutoare umanitare din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria și Libia.

Din această sumă se decontează cheltuielile privind transportul în condiții de siguranță sanitară a dozelor de vaccin împotriva COVID-19 acordate de Guvern celor patru state prin Hotărârea nr. 273 din 23 februarie 2022 (privind acordarea unor ajutoare umanitare din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria și Libia, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății).

Potrivit Hotărârii nr. 273/2022 cheltuielile de transport și cele prilejuite de achiziționarea lăzilor frigorifice și dispozitivelor de monitorizare a temperaturii puse la dispoziție de Institutul Cantacuzino se suportă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2022, ceea ce se validează prin actul normativ adoptat astăzi.

25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Olt, Argeş, Prahova, Iaşi, Constanţa şi Brăila, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea a fost aprobată.

26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 0,6549 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

Hotărârea a fost aprobată.

27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării programelor naţionale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027

Hotărârea a fost aprobată.

28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor cu nr. MF 34318 şi 144698, a schimbării denumirii imobilului cu nr. MF 144698, precum şi pentru trecerea unor părţi din acestea, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea şi Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor

Hotărârea a fost aprobată.

29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea unui consul general

Executivul a aprobat rechemarea din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Bologna, Republica Italiană, a doamnei Daniela Maria Dobre. Misiunea doamnei Dobre se va încheia în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii aprobate de Guvern.

Doamna Daniela Maria Dobre a fost numită consul general, șef al Consulatului General al României la Bologna, Republica Italiană, prin Hotărârea de Guvern 833 aprobată în anul 2017.

30.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea menţinerii valabilităţii Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" S.A. Bucureşti şi Compania "ELF Aquitaine", pe de altă parte, ca urmare a schimbării structurii acţionariatului cu drept de control asupra ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, în calitate de titular actual al acordului de concesiune, împreună cu OMV Petrom S.A.

Actul normativ se referă la păstrarea valabilității Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, în condițiile în care ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited și-a vândut întregul capital social către S.N.G.N. Romgaz S.A.

Durata Acordului de concesiune este de 45 de ani contractuali, începând cu data de 8 decembrie 2000, inclusiv perioada de explorare. În prezent este în derulare faza de explorare.

31.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a Seminarului anual al Asociaţiei Internaţionale a Justiţiei Militare(I.A.M.J.), în perioada 11-14 iulie 2022, Bucureşti şi Sinaia

Hotărârea a fost aprobată.

IV.     MEMORANDUMURI

1.      MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman, la 17 iunie 2019

Memorandumul a fost aprobat.

2.      MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a conţinutului Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) pentru perioada 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului referitor la conţinutul DANUBE Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) şi confirmarea cofinanţării naţionale

Memorandumul a fost aprobat.

3.      MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul învăţământului superior şi al cercetării academice între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Palestina 2022 – 2025

Memorandumul a fost aprobat.

4.      MEMORANDUM cu tema: Aprobarea preluării grupului de lucru interministerial constituit în vederea analizării problemelor legate de apele reziduale, în coodonarea Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene - din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, redenumirea acestuia, extinderea atribuţiilor şi componenţei sale în vederea asigurării abordării integrate a finanţărilor pentru sectorul apă canal

Memorandumul a fost aprobat.

5.      MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea pentru Securitate Nucleară din Republica Franceză (ASN) privind schimbul de informații şi cooperarea privind aspectele de reglementare în domeniul nuclear

Memorandumul a fost aprobat.

V.      NOTE

1.      NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Eforie, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transferul unui imobil din domeniul public al Oraşului Eforie în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa

Guvernul a luat act de această notă.