Guvernul RomânieiLuni, 09 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 9 mai 2022


I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
Guvernul a stabilit, prin acest act normativ, măsuri aplicabile până la data de 31 decembrie 2022 pentru protejarea unor categorii de populație vulnerabile.
Măsurile fac parte din pachetul ”Sprijin pentru România” și se adresează următoarelor persoane:
-  pensionarii ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei – sunt estimați peste 2,3 milioane de beneficiari;
-  persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei – sunt estimați peste 400.000 de beneficiari;
-  familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
-  familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
-    familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
-  persoanelor fără adăpost.

Sprijinul material în sumă de 250 de lei acordat o dată la două luni are scopul să compenseze o parte din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic.
Se vor acorda tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde.
Bugetul acestei măsuri pentru perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022 se stabilește în suma de 3,1 miliarde lei cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială aferent perioadei de programare 2021-2027, precum și din cadrul Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020.
 
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Prin acest act normativ se reglementează situația ajustării contractelor de achiziție de lucrări și produse ce au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuție de lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile generate de trei situații succesive de criză: situația post-pandemică, conflictul armat din Ucraina și criza energetică.
Se vor contracara creșterile neprevizionate ale prețurilor la materiale de construcții, utilaje, dotări, energie și carburant, la care se adaugă cele generate de efectele agresiunii militare din Ucraina asupra aprovizionării cu materii prime și materiale de construcții esențiale. Măsurile au scopul de a susține investițiile finanțate prin proiecte europene și de a evita  riscul unor blocaje.
OUG reglementează măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/acordurile-cadru precum și în alte categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor finanțare care au asigurate resursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.
De asemenea, este reglementată și metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru precum și altor categorii de contracte.
Astfel, se propun soluții pe termen scurt și un mecanism de prevenție pe termen mediu și lung, care nu permite ajustări de preț care să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/sectorială și ia în calcul și eventualele modificări succesive,  potrivit legislației naționale și europene.