Guvernul RomânieiMiercuri, 11 Decembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 11 decembrie, ora 12.00


         
I.    PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”
Prin Proiectul de Lege adoptat de Guvern se urmărește completarea cadrului legislativ în vederea stabilirii fluxurilor financiare pentru reîntregirea bugetelor din care au fost suportate cheltuielile necesare finalizării părții proprii a proiectelor implementate de partenerii/beneficiarii din România. Prin Proiectul de Lege se deschide posibilitatea supracontractării proiectelor transfrontaliere, ceea ce presupune șanse sporite de absorbție 100%  a fondurilor aferente acestui program.

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege, prin care se asigură transpunerea conformă a prevederilor Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Prin proiectul de act normativ se creează premizele pentru eliminarea barierelor existente pe piața internă a serviciilor, care afectează atât prestatorii de servicii ce doresc să se stabilească în România, cât și pe cei care au în vedere prestarea transfrontalieră a serviciilor, astfel încât prestatorii de servicii să poată opta între exercitarea uneia dintre cele două libertăți.

3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la alin (1) al art.56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern prorogă termenul prevăzut la alin.1 al art.56 din Legea 185/2013 până la 1 octombrie 2015. Termenul se referă la obligația asigurării unui cadru general dedicat domeniului publicității, în special în ceea ce privește amplasamentele spațiilor publicitare.

4.    PROIECT DE LEGE pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
Proiectul de Lege adoptat de Guvern reglementează modul de desfășurare a activităților economice, de valorificare de către producătorii agricoli persoane fizice a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse în unele zone publice. Actul normativ legiferează procedura de obținere a atestatului de producător, care se eliberează la cerere producătorilor agricoli persoane fizice de către primării, cu avizul structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură. De asemenea, actul normativ reglementează procedura de înregistrare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură. O altă măsură vizează Regimul de întocmire și utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Comercializarea cu amănuntul a produselor din sectorul agricol obținute în gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

5.    PROIECTUL LEGII viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
Proiectul de Lege adoptat de Guvern transpune în legislația națională modificările și completările introduse în sectorul vitivinicol de legislația comunitară. Printre altele, actul normativ transformă Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole în organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea MADR, finanțat integral din fonduri proprii, în care producătorii vitivinicoli, membri ai asociațiilor profesionale reprezentative, să fie cooptați în procesul decizional prin Consiliul Regiunilor Viticole, constituit pentru cele 8 regiuni viticole.


6.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri bugetare
Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se reglementează:
•         Extinderea posibilităților de finanțare a aeroporturilor de interes local și de la bugetul de stat, prin bugetul MT;
•         Obligativitatea respectării Deciziei Comisiei 2012/21/UE la acordarea ajutorului de stat unui aeroport regional.


7.    PROIECT DE LEGE privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi pentru stabilirea altor măsuri
Proiectul de Lege adoptat de Guvern se referă la transpunerea în legislația națională a unor reglementări europene care se referă la comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră, bunuri din patrimoniul arheologic și detectoare de metal. Astfel, se instituie o procedură administrativă prealabilă în cadrul căreia persoana la care s-au găsit bunurile suspecte poate depune explicații scrise, poate să rectifice neregulile din documente sau să depună orice document pe care îl consideră relevant, evitându-se astfel luarea unor măsuri ireversibile. Actul normativ extinde categoriile de produse exceptate de la valorificare, desemnate prin OG 14/2007, prin includerea noilor situații întâmpinate.
8.    PROIECT DE LEGE privind economia socială
Principalele reglementări din Proiectul de lege vizează:
• Definirea termenului de economie socială, care reprezentând ansamblul activităților organizate independent de sectorul public al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau intereselor personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
• Stabilirea principiilor care stau la baza economiei sociale;
• Definirea unor termeni semnificativi în domeniul economiei sociale;
• Stabilirea mecanismelor de sprijinire și încurajare a dezvoltării întreprinderilor sociale;
• Înființarea la nivel național a Registrului unic de evidență al întreprinderilor sociale

 
9.     PROIECT DE LEGE privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând 
             comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege. Potrivit actului normativ, creanțele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea și completarea carnetelor de muncă și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat și au regim de creanță bugetară.

10.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice
Proiectul de Lege adoptat de Guvern instituie, în sarcina deținătorilor de structuri de primire turistică, obligația de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitare ambiental-arhitecturală a acestor imobile, precum și de curățare și amenajare a terenului deținut cu orice titlu aferent acestor imobile.

11.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicat
Prin Proiectul de Lege adoptat de Guvern se stabilesc atribuțiile Ministerului Justiției, în calitate de autoritate centrală, în domeniile de asistență judiciară, în efectuarea procedurii comunicării de acte judiciare și extrajudiciare în străinătate, la solicitarea autorităților române.

12.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat  la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la         Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege. Protocolul pentru managementul turismului durabil în Carpați prevede armonizarea politicilor statelor semnatare pentru dezvoltarea și realizarea managementului turismului în Carpați, integrarea obiectivelor turismului durabil în politicile sectoriale, încurajarea participării autorităților și comunităților regionale și locale la activitățile de promovare a turismului durabil în Carpați.  

13.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
Proiectul de Lege adoptat de Guvern stabilește și sancționează faptele de natură contravențională de încălcare a regimului silvic care au fost constatate ca fiind omise din cuprinsul legii actuale pe parcursul aplicării acesteia.

15 .PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a 
          Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
          administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege. Actul normativ instituie prevederea privind inițierea și avizarea exclusivă de către ministrul delegat pentru energie a proiectelor de acte normative, respectiv contrasemnarea actelor normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit.

16.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea ''Protocolului de modificare a Acordului 
          privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea 
          Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la 25 şi 30 aprilie 2007'', 
          semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege.

17.    PROIECT DE LEGE privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
rezoluţia MSC .266 (84) a Comitetului de siguranţă maritimă, la Londra la 13 mai 2008
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege, prin care se preconizează creșterea nivelului de siguranță a navelor cu destinație specială, care arborează pavilion român, precum și a personalului acestora, la nivelul cerut de Convenția SOLAS 74.

18.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare între 
          Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak , pe 
          de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

19.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între 
          Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte şi America 
          Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

20.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte şi 
          Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

21.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi 
          cooperare între Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre, pe de o parte şi 
          Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

22.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare  între Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre, pe de o parte şi Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

23.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
          publicităţii imobiliare nr. 7/1996
Proiectul de Lege adoptat de Guvern autorizează instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale să execute, cu personalul și mijloacele proprii în domeniul specific de activitate, lucrările de geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie și cartografie necesare asigurării geografice a Armatei României, a celorlalte structuri ale Sistemului Național de Apărare și a structurilor NATO, fără a fi necesar avizul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Totodată, instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot executa lucrări de cadastru, conform normelor tehnice ale ANCPI.


II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea regimului al unei locuinţe, precum şi pentru modificarea  nr. crt. 13.1 şi total general locuinţe din Anexa nr.2 la 
          Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor 
          locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
          nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale şi a măsurilor necesare în
vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea "Programului de reabilitare a unor 
          blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2013"
Hotărârea adoptată de Guvern aprobă Programul din titlu, cuprinzând 6 obiective de investiții din Aleșd, județul Bihor, Petrila, județul Hunedoara, și Baia Mare.

3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea 
          Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional 
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prelungește termenul HG nr.946/2006, de la 31 decembrie 2013 până la data de 30 iunie 2014.

4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului           nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aplică Directiva 2013/25/UE ca urmare a aderării Republicii Croația la UE.

5.    HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului "Palat administrativ" 
          proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne-
          Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în administrarea Consiliului Judeţean Argeş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

6.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la 
          Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
          Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

7.    HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Pârscov, 
          judeţul Buzău
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă propunerea făcută prin Hotărârea Consiliului Local Pârscov, în vederea desființării Centrului de Sănătate Pârscov – județul Buzău.

8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea nr. crt. 8 din Anexa la Hotărârea 
          Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru 
          tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi
          aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în 
          vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
          Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
Guvernul a adoptat această Hotărâre, în sensul corectării suprafețelor imobilelor, ca urmare a efectuării documentației cadastrale.

9.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
          bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru 
          judeţul Suceava
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă 10.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finanțarea unor lucrări la obiectivul de investiții „Spital Municipal Fălticeni”.

10.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Bacău
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă 10.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finanțarea unor lucrări la obiectivul de investiții „Spital Municipal Bacău”.


11.    HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se corectează valorile de inventar ale unor imobile.

12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Costuleni, judeţul Iaşi
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

13.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Lugoj, judeţul Timiş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Crâmpoia, Teslui şi Verguleasa, judeţul Olt
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Lunca Ilvei, 
          Maieru, Rodna şi Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud
Guvernul a adoptat această Hotărâre. 

16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Şura Mare şi Vurpăr, judeţul Sibiu
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Brâncoveneşti, Ceauşu de Câmpie, Chibed, Cucerdea şi Iclănzel, judeţul Mureş
Guvernul a adoptat această Hotărâre. 

18.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Rovinari, judeţul Gorj
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

19.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 şi a Planului de Acţiuni pe perioada 2013-2020 pentru implementarea Strategiei
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 urmărește să asigure coordonarea optimă a priorităților privind politica de ocupare a forței de muncă pornind de la contextul Strategiei Europa 2020 și urmărește obiectivul de a atinge, în 2020, ținta de 70% a ratei de ocupare națională. 

20.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului     nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prelungește perioada de derulare a programului din titlu, de la 33 de luni, la 55 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2011, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2015. Totodată, actul normativ extinde criteriile de eligibilitate pentru căminele pentru persoane vârstnice, administrate de autoritățile administrației publice locale. 


21.    HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014
Conform Hotărârii adoptate de Guvern, în anul 2014 vor putea fi eliberate străinilor un număr total de 5.500 autorizații de muncă, după cum urmează: pentru lucrători permanenți – 3.000, pentru lucrători detașați – 900, pentru lucrători înalt calificați – 800, pentru lucrători sezonieri – 100, pentru lucrători stagiari – 200, pentru sportivi – 300, pentru lucrători transfrontalieri – 100, precum și 100 de autorizații de muncă nominale. 


22.    HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma totală de 809.900 lei ca ajutoare de urgență pentru un număr total de 333 familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite cauzate de starea gravă de sănătate ori alte cauze care pot duce la riscul de excluziune socială.

23.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea adoptată de Guvern prelungește termenul privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, de la 31 decembrie 2013 la 31 decembrie 2014.

24.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se stabilește sprijinul financiar de la bugetul de stat alocat pentru Programul Național Apicol, pentru perioada 2014-2016, la 44.545.756 lei.

25.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare
Hotărârea adoptată de Guvern stabilește că sumele colectate prin aplicarea Tarifului de îmbunătățiri funciare se constituie în venituri proprii ale Agenției de Îmbunătățiri Funciare. Valoarea tarifului IF se stabilește astfel încât să asigure exploatarea durabilă a amenajărilor de îmbunătățiri funciare în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor și în conformitate cu standardele de mediu.

26.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea   titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

27.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului   nr.834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ''Prof.Dr.G.K. Constantinescu''
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

28.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de desecare şi drenaj Borcea de Sus-Compartimentul II, judeţul Călăraşi
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Transmiterea dreptului de folosință gratuită se face pe o perioadă de 5 ani, cu obligații pentru utilizator de modernizare, reabilitare, întreținere, reparații și pază a integrității bunurilor respective. 

29.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de desecare şi drenaj Insula Mare a Brăilei, din judeţul Brăila
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Transmiterea dreptului de folosință gratuită se face pe o perioadă de 5 ani, cu obligații pentru utilizator de modernizare, reabilitare, întreținere, reparații și pază a integrității bunurilor respective.

30.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Transmiterea dreptului de folosință gratuită se face pe o perioadă de 5 ani, cu obligații pentru utilizator de modernizare, reabilitare, întreținere, reparații și pază a integrității bunurilor respective.

31.    HOTĂRÂRE pentru modificarea literei b) a articolului 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.404 din 18 noiembrie 2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se schimbă sediul filialei Odobești a Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului, din orașul Odobești în municipiul Focșani, în spațiul din proprietatea MADR administrat de Direcția pentru agricultură Vrancea.

32.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Hotărârea adoptată de Guvern desemnează MADR ca autoritate competentă în domeniul organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente și stabilește măsurile prin care se gestionează și se amenajează pajiștile.

33.    HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
Prin Hotărârea aprobată de Guvern se alocă suma de 31.962 mii lei pentru anii 2013, 2014 și 2015, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului PHARE 2006/018-147.03.11.

34.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a scăderii unor imobile ca urmare a 
retrocedării către persoanele îndreptăţite, precum şi transmiterea unei părţi dintr-
un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Spitalului de 
Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna, în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din subordinea Ministerului Culturii
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

35.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului   nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Hotărârea adoptată de Guvern aprobă noua organigramă a Ministerului Sănătății. Numărul maxim de posturi din aparatul central este de 278, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

36.    HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanţă   Judeţean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi folosinţa sa, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

37.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului   nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se acordă statutul de stațiune balneară și balneoclimatică următoarelor localități și areale: Băile Felix, 1 Mai, Geoagiu Băi, Nicolina-Iași, Călimănești-Căciulata, Mangalia, Vatra Dornei, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Sângeorz Băi, Eforie, Năvodari, Covasna, Pucioasa-Dâmbovița, Băile Tușnad, Sovata, Slănic-Prahova, Ocna Sibiului, Buziaș, Băile Olănești, Moneasa, Bazna-Sibiu și Bizușa Băi, județul Sălaj.

38.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
Hotărârea adoptată de Guvern pune în aplicare dispozițiile art.17 din Legea nr.24/2000 în sensul abrogării dispozițiilor legale căzute în desuetudine. 

39.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului     nr. 417/2008 privind plata contribuţiei anuale a României la "World Petroleum Council", din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a majorat cuantumul cotizației țării noastre la World Petroleum Council, de la 1200 lire sterline la 1500 lire sterline. WPC este principala organizație mondială în domeniul petrolului și gazelor naturale, România fiind țară fondatoare.

40.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

41.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru SC Complexul Energetic Hunedoara SA. Veniturile totale estimate se ridică la 1.110.115 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.290.018 mii lei.

         - MEMORANDUM cu tema: numărul de personal şi indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat/consolidat pentru anul 2013 al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune majorarea numărului de personal pentru anul 2013 la 6.829 persoane.


42.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A. aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al SC  Electrocentrale Grup SA București. Veniturile totale estimate se ridică la 31.551 mii lei, iar cheltuielile totale la 31.407 mii lei.

43.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al SC Complexul Energetic Oltenia SA. Veniturile totale estimate se ridică la 4.838.358 mii lei, iar cheltuielile totale la 4.658.193 mii lei.  

44.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 pentru constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice, în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Taraia, etapa a II-a, cartierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se constituie o comisie pentru soluționarea întâmpinărilor ridicate de proprietari la notificările de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

45.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea 
cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se stabilește cadrul instituțional necesar aplicării unor Regulamente ale UE referitoare la cerințele de proiectare ecologică ale ventilatoarelor, aparatelor de climatizare și pompelor de apă.

46.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-Grupul de lucru pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat
Guvernul a aprobat această Hotărâre. Cuantumul contribuției României pentru anul 2013 este de 3.600 euro.

47.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "CONVERSMIN" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului         Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru SC Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN” SA. Veniturile totale estimate se ridică la 55.922 mii lei, iar cheltuielile totale la 55.904 mii lei.

48.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru SC IOR SA. Veniturile totale estimate se ridică la 25.933 mii lei, iar cheltuielile totale la 25.217 mii lei.

49.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerul Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Șantierul Naval Mangalia SA. Veniturile totale estimate se ridică la 3.067 mii lei, iar cheltuielile totale la 3.046 mii lei.

- MEMORANDUM cu tema: numărul de personal prevăzut pentru anul 2013 în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care, ca urmare a contractului de asociere în participațiune, numărul de personal să fie suplimentat prin reîncadrarea a 35 de salariați.

50.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, aprobat prin Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.106/22.02.2013, cu sumele necesare achitării drepturilor salariale prin titluri executorii, conform prevederilor OUG nr.71/2009 şi ale OG 71/23.08.2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul AAAS cu suma de 4.445 lei pentru plata titlurilor executorii conform OUG nr 71/2009.

51.    HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului  nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
Hotărârea adoptată de Guvern actualizează legislația românească potrivit prevederilor Directivei 2012/18/UE prin includerea păcurii ca fiind un produs periculos pentru mediu.

54. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
Hotărârea adoptată de Guvern actualizează HG nr.493/2010 privind atribuțiile conducerii Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale.

55. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de consolidare a falezelor în zona Municipiului 
          Constanţa, judeţul Constanţa
Hotărârea adoptată de Guvern aprobă valoarea totală a investiției, în sumă de 41.007 mii lei.

56. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin   Hotărârea Guvernului nr. 316/2007
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se stabilesc noi atribuții pentru Consiliul interministerial în ceea ce privește managementul riscului la inundații. În acest sens, în cadrul Consiliului se creează funcția de secretar pentru inundații și se suplimentează numărul de membri de la 15 la 18, cu reprezentanți ai MDRAP, DPIIS, ANÎF, care până în prezent nu făceau parte din Consiliu.

57. HOTĂRÂRE pentru modificarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru 
          limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, 
          încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
Hotărârea adoptată de Guvern clarifică informațiile referitoare la standardele române de mediu privind emisiile de compuși organici volatili.  

58. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029
Hotărârea adoptată de Guvern este un instrument pentru atingerea obiectivului global al Convenției de la Stockholm de protejare a sănătății umane și a mediului împotriva poluanților organici persistenți.

59. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de management al Parcului natural Porţile de Fier
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

60. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Administrația Națională de Meteorologie. Veniturile totale estimate se ridică la 55.579 mii lei, iar cheltuielile totale la 54.360 mii lei.

61. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014-2020. 
Guvernul a aprobat această Hotărâre. Atingerea obiectivelor strategice stabilite va contribui la consolidarea viabilității socio-economice pe termen lung a României. Strategia este o consecință directă a politicilor de la nivelul Uniunii Europene.

62. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se actualizează structura comitetului de monitorizare al POS Mediu, în conformitate cu schimbările survenite în structura organizatorică a instituțiilor reprezentate în acest comitet. 

63. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru administraţiile bazinale de apă
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

64. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de management şi 
Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Pe suprafața Parcului se găsesc rezervațiile: Complexul carstic Ponorici-Cioclovina, Peștera Șura Mare, Peștera Tecuri, Punctul fosilifer Ohaba Ponor, Cheile Crivadiei, Dealul și Peștera Bolii.

65. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de management al Parcului  Naţional Piatra Craiului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

66. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

67. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Ministerul Afacerilor   Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al      Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău, la 13 septembrie 2012
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

68. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  prevăzut în   bugetul de stat pe anul 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se asigură plata unui procent de 50% din drepturile de echipament cuvenite cadrelor militare și polițiștilor din cadrul MAI pe anul 2013 , diferența urmând a fi achitată în anul următor. Prin urmare, se suplimentează bugetul MAI pe anul 2013 cu suma de 75.000 mii lei. 

69. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la  Hotărârea Guvernului          nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează asigurarea pazei surselor radioactive folosite în unitățile sanitare, prin monitorizare și intervenție, cu efective de jandarmi, ulterior implementării unui Sistem Integrat de Monitorizare a Transporturilor de Material Nuclear și Surselor Radioactive.

70. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne ca urmare a reevaluării
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

71. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului   nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se includ, în cadrul Grupului de coordonare a implementării  Strategiei naționale privind imigrația, Jandarmeria Română și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

72. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

73. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a   cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
Hotărârea adoptată de Guvern reevaluează unele dispoziții care în prezent nu mai corespund realității juridice și practice. Dintre noile reglementări semnalăm: 
•         Eliminarea obligativității prezentării de fotocopii ale documentelor solicitate de autorități la momentul depunerii cererilor pentru eliberarea pașapoartelor; 
•         Reglementarea expresă a posibilității de a ridica pașaportul de la orice serviciu public comunitar,
•         Reglementarea posibilității, în funcție de opțiunea solicitanților, de expediere a pașaportului simplu electronic la domiciliul titularului.

74. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012    pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind   paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prorogă termenul prevăzut la art.7 din HG nr.301/2012, până în luna iunie 2014. De asemenea, până la aprobarea standardului ocupațional pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică și pentru o perioadă de 6 luni după emiterea deciziei de aprobare, analizele de risc pot fi elaborate de specialiști cu o vechime mai mare de 5 ani în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică.

75. HOTĂRÂRE pentru aprobarea încetării calităţii de membru a 
Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei 
Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi 
Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER)
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

76. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează particularizarea ținutei pentru efectivele componentei navale ale Poliției de Frontieră române, prin modificarea culorilor unor articole de echipament.

77. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-au actualizat reglementările privind normele generale de exercitare a auditului public intern. Totodată s-au eliminat paralelismele din legislația anterioară. 


78. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi  23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului 
pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat  la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se aprobă amendarea Acordului de împrumut în sensul anulării sumei de 3.257.782,82 euro  rămasă netrasă începând cu 19 august 2013. Acest amendament nu duce la sporirea obligațiilor inițiale ale României față de BIRD.

79. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea    Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti         la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 şi la Contractul de    Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională       de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Amendamentele din titlu se referă la anularea sumelor rămase netrase din contractele de finanțare respective, fără a determina noi condiționalități economice față de cele convenite inițial.

80.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea 
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

81. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr.1177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din   24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi  navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ca organism responsabil cu supravegherea respectării drepturilor pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare, drepturi prevăzute în Regulamentul UE nr.1177/2010.

82. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime''-S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru CN Administrația Porturilor Maritime SA. Veniturile totale estimate se ridică la 274.912 mii lei, iar cheltuielile totale la 246.325 mii lei. 

83. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime '' S.A aflată sub       autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA Galați. Veniturile totale estimate se ridică la 16.820 mii lei, iar cheltuielile totale la 15.418 mii lei.

84. HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
Guvernul a adoptat această Hotărâre, ca urmare a rectificărilor aduse bugetului de stat pe anul 2013.

85. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.494/2006 privind echipamentul maritim
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se actualizează legislația românească în domeniul echipamentului maritim în sensul Directivei 2012/32/UE

86. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi înlocuirea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.185/1994 privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană pentru personalului navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se actualizează nivelul alocației de hrană pentru personalul navigant și auxiliar, în funcție de indicele de inflație și creșterea prețurilor la alimente.

87.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.1105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Anexei VI ''Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave'' la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL)
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

88.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea actelor adiţionale nr.2 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.74/2012
Guvernul a adoptat această Hotărâre, ca urmare a rectificărilor aduse bugetului de stat pe anul 2013. Valorile compensației acordate, conform actului normativ, sunt, pentru trenurile Interregio – 41,536 lei pe mia de călători-km și 15,34 lei pe tren-km, iar pentru trenurile Regio de 97,825 lei pe mia de călători-km și 15,34 pe tren-km.

89.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
Actul normativ reconfigurează atribuțiile INP prin abrogarea atribuțiilor și activităților în domeniul administrării monumentelor istorice și a siturilor arheologice preluate de către Administrația Monumentelor Istorice și a Siturilor Arheologice și a celor referitoare la atestare în domeniul monumentelor istorice, preluate de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

90.    HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se înființează Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală prin reorganizarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, ca urmare a comasării prin absorbție cu Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii.

91.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

92.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul Ministerului Culturii pe anul 2013 cu suma de 230 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice” și cu suma de 43 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr.71/2009.

93.    HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de învăţământ special precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti
Pentru sistemul educațional este necesară alocarea urgentă a unor sume suplimentare cu următoarea destinație: plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială și plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege. Hotărârea aprobată de Guvern prevede repartizarea sumei totale de 1230 mii lei din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2013, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege și, de asemenea, suplimentarea sumelor defalcate din TVA cu suma de 25.905 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru acoperirea totală a cheltuielilor de mai sus.

94.    HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care România va putea participa, cu drepturi depline, la luarea deciziilor Consiliului Superior al Institutului. Contribuția anuală stabilită pentru România este de 1,07% din bugetul Institutului, ceea ce înseamnă, pentru anul 2014, un cuantum de 292.320 euro. 


95.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează o situație apărută ca urmare a intrării în funcțiune a Sistemului național electronic de plată a taxelor și impozitelor, mai precis există o discriminare a contribuabilului care plătește utilizând cardul prin intermediul SNEP față de contribuabilul care plătește utilizând cardul la sediul instituției publice, deoarece acesta din urmă nu plătește comision. Totodată, actul normativ extinde mijloacele electronice de plată online.

96.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotărârea adoptată de Guvern  se suplimentează bugetul MSI pe anul 2013 cu suma de 36 mii lei, la capitolul 85.01 „Comunicații”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr.71/2009.

97.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Prin Hotărârea adoptată de Guvern sunt reglementate o serie de aspecte concrete referitoare la gestionarea câinilor fără stăpân de către autoritățile publice:
•    Sunt stabilite condițiile de înființare și funcționare a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
•    Se interzice cazarea câinilor în adăposturi publice care nu respectă condițiile minime de funcționare;
•    Operatorii serviciilor specializate sunt obligați să asigure personalul pentru deservirea permanentă a adăposturilor publice;
•    Operatorii serviciilor specializate au obligația de a promova adopția și revendicarea câinilor fără stăpân;
•    Sunt reglementate condițiile de revendicare și adopție a câinilor fără stăpân, participarea organizațiilor de protecție a animalelor la activitățile serviciilor specializate, sterilizarea și vaccinarea câinilor, eutanasierea și neutralizarea cadavrelor.
98.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Potelu”.

99.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

100.    HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război
Hotărârea adoptată de Guvern reglementează înființarea Centrului din titlu. În cadrul Centrului funcționează o structură a ofițerilor de legătură pentru coordonarea operativă a activităților care depășesc sfera de competență a MApN.

101.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

102.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

103.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

104.    HOTĂRÂRE pentru declararea de interes național a candidaturii României la organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se sprijină candidatura României prin constituirea unui Comitet interministerial format din reprezentanți la nivel de factori de decizie ai instituțiilor implicate. Organizarea în  România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 va avea  un efect pozitiv atât în domeniul sportiv, cât și în cel turistic și de dezvoltare regională și în același timp va promova imaginea României pe plan internațional. 

105.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.27/2012 privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2-etapa I'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Reghin , pe DN 16 şi DN 15'', şi ''Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15'', precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I-DN 1-DN 11 şi Tronson III-DN 13DN1”
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a stabilit valoarea investiției, în sumă de 531.394 mii lei.

106.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950-km 52-350''
Prin Hotărâre de Guvern a fost aprobată valoarea totală a investiției , în sumă de 274.223 mii lei.  

107.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică '' Reabilitarea DN 76 ( E 79) Deva - Oradea km 0+000-km 184+390''
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma totală de 1.401 mii lei pentru justa despăgubire în cazul exproprierii pentru o lucrare de utilitate publică, pentru un număr de 1.552 imobile în suprafață totală de 382.775 mp.

108.    HOTĂRÂRE privind aprobarea şcolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu - Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

109.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru, semnat la Bucureşti, la 19 noiembrie 2013
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

110.    HOTĂRÂRE privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei
Hotărârea adoptată de Guvern diminuează cu 15.000 mii lei creditele de angajament alocate Ministerului Sănătății la titlul 65 și suplimentează cu aceeași sumă creditele de angajament alocate Ministerului Justiției la titlul 65.

111.    HOTĂRÂRE privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia
Hotărârea adoptată de Guvern stabilește, pentru activitățile specifice Autorității Electorale Permanente și filialelor acestora, un număr maxim de 19 autoturisme cu un consum maxim de carburant pentru un vehicul de 500 litri/lună.

112.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea zilelor de 27, 31 decembrie 2013 și 3 ianuarie 2014 ca zile libere
Guvernul a aprobat această Hotărâre. 


IV.  MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru protecţie şi securitate   al Serviciului de Protecţie şi Pază
Guvernul a aprobat acest Memorandum. 
2.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea prin schimb de scrisori a unui Acord în formă simplificată pentru prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2014 a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti, la 26 noiembrie 1992
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Se prelungește astfel valabilitatea, până la 31 decembrie 2014, a Acordului din titlu.

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de schimburi în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii India
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema:Aprobarea iniţierii pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Autoritatea Naţională Palestiniană cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de aplicare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone vizând colaborarea în domeniul ştiinţei, învăţământului şi culturii 
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Israel
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9.    MEMORANDUM cu tema: Obiectivele naţionale de dezvoltare durabilă, stabilite cu ocazia reuniunilor lunare, de la sediul MAE, ale Grupului de lucru interministerial în vederea promovării în cadrul viitoarelor negocieri de la ONU-New York
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
10.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de cooperare în domeniile învăţământului superior şi formării profesionale între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Formării din Republica Africa de Sud pentru perioada 2014-2019
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
11.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei  Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior din Regatul Arabiei Saudite
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
12.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană şi a Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
13.    MEMORANDUM cu tema: Numărul de personal prognozat pentru anul 2013 la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în condiţiile extinderii activităţii prin preluarea a 280 de salariaţi aferenţi CTE Chişcani-Brăila 
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
14.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării "Protocolului Suplimentar la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene"
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
15.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului nr.1 la Memorandumul de înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, Ministerul Apărării din Republica Croaţia, Ministerul Apărării din Georgia şi Ministerul Apărării din România privind înfiinţarea şi sprijinul unei unităţi multinaţionale logistice integrate cu specific de geniu pentru infrastructură de logistică (IEL MILU), semnat la Bruxelles la 7 noiembrie 2007 
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
16.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
17.    MEMORANDUM cu tema: SFC2014 - Sistemul Informatic pentru Gestionarea Comună a Fondurilor Europene 2014 (Shared Fund Management Common IT System for the new  programming period 2014-2020)
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune ca autoritate de coordonare a Statului Membru, a Ministerului Fondurilor Europene în calitate de coordonator al FESI pentru perioada 2014-2020. 
18.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Muntenegru
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
IV . NOTE
1.    NOTĂ cu tema: Forumul Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării 2013 - Evaluare şi priorităţi post-eveniment
Guvernul a primit această Notă în care se subliniază prioritățile de viitor pentru implementarea cu succes a Strategiei Dunării: consolidarea guvernanței, coordonarea priorităților de dezvoltare între statele din regiunea Dunării, includerea obiectivelor macro-regionale dunărene în Acordul de Parteneriat al României cu Uniunea Europeană 2014-2020.
2.    NOTĂ privind stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei-Pantelimon
Guvernul a primit această Notă în care sunt prezentate progresele lucrărilor la magistrala de metrou. 
V. PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, iniţiată de domnul senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu - Grupul parlamentar al PNL (Bp. 458/2013)
AVIZ FAVORABIL
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PNL, PP-DD (Bp. 554/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, iniţiată de domnul deputat Daniel Oajdea - PP-DD (Bp. 550/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată  „Lege pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – PDL (Bp. 436/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea  şi completarea  Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – Grupul parlamentar al PDL (Bp. 433/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale”, iniţiată de domnii deputaţi UDMR Máté András-Levente, Márton Árpád-Francisc, Seres Dénes şi un grup de deputaţi – Grupurile parlamentare ale UDMR, PSD, PNL, PP-DD, Minorităţilor Naţionale (Plx. 499/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 coroborată cu HG nr.44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare”, iniţiată de doamna deputat Monica Maria Iacob Ridzi şi domnul deputat Andrei Răzvan Condurăţeanu  – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 573/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor”, iniţiată de domnul deputat  Alexandru Nazare împreună cu un grup de parlamentari – PDL (Bp. 434/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, iniţiată de domnii deputaţi Szabo Odon şi Cseke Attila din Grupul parlamentar al UDMR şi alţi 11 parlamentari din Grupurile parlamentare ale UDMR, PSD şi PNL (Plx.421/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea articolului II din Legea nr. 219/2013”, iniţiată de domnul deputat Márton Árpád-Francisc – Grupul parlamentar al UDMR (Plx. 417/2013)
PARLAMENTUL VA DECIDE