Guvernul RomânieiJoi, 11 Iunie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 11 iunie 2020


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE  pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (New York, 21 decembrie 1965), adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenție, la New York la 15 ianuarie 1992
2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 
II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor prevederi din Legea 75/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii-IMM INVEST România, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
3. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Sibiu, Braşov, Timiş, Constanţa, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Vaslui, Buzău, Mureş, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2547 şi 1269 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestora în domeniul public al oraşului Ineu, judeţul Arad şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și refuncționalizare a imobilului fostul Palat Mihail Sturdza, situat în municipiul Iași, str. Cloșca, nr. 9, M.I. cuprins în L.M.I. la poz. 954 cu nr. IS-II-m-B-03808, jude țul Iași”
7. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere Centru Social Pastoral ”Sfânta Cruce” Caraiman (D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraș Bușteni, județul Prahova”
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română - municipiul Craiova, județul Dolj”
9. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente", Tronsonul 4, aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja, din județul Argeș
10.HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru UCRAINA
11.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 248 /2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020
12.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe și crize”
13.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
14.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Cronț Laura
15.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către domnul Hristache Eugen
16.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Mehedinți de către doamna Dobre Doina

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Principii generale privind implementarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență ("CfD") pentru producerea de energie electrică cu emisii reduse de carbon
2. MEMORANDUM cu tema:
a.Aprobarea participării României la instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE); și
b.Aprobarea textului Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 între Comisia Europeană și România și semnării acestuia de către ministrul finanţelor publice

3. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea reținerii de 10% instituite conform Legii nr.500/2002 a finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare asupra unor titluri de cheltuieli din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Legea 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020

V. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
2. NOTĂ cu tema: trecerea terenului cu suprafață de 27.454 mp din domeniul public al comunei Belciugatele, județul Călărași, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului Român de Informații
3. NOTA privind situația financiară a Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 17 inițiative legislative