Guvernul RomânieiJoi, 09 Iulie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 9 iulie 2020I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE (primă lectură)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă” (primă lectură)
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A. (primă lectură)
4. MEMORANDUM cu tema: asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoare alocării financiare  (primă lectură)


II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019


III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programului ROU-T-MOH “Abordarea provocărilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in România”
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete electronice din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 41/2020 pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia


IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși”
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
4. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sibiu Pitești" - Secțiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculești și Merișani, din județul Argeș
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019
6. HOTĂRÂRE privind radierea, comasarea, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naționale a României, instituție în subordinea Ministerului Culturii
7. HOTĂRÂRE privind comasarea, actualizarea elementelor cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
8. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
9. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Săliște, judeţul Sibiu
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băsești, județul Maramureș
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bazna, judeţul Sibiu
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poienari, județul Neamț
14. HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”
16. HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului național al zonei costiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1015/2004
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 9,4014 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/lignit/an”
18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 2,2652 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”
19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 2,6852 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/lignit/an”
20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea de Vest din Timișoara, str. Renașterii nr.24B, municipiul Timișoara, județul Timiș”
21. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale
22. HOTĂRÂRE privind transmitea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză, proprietate publică a statului, din administrarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și pentru modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
23. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară – 6: Educație și competențe
25. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către Coșa Maricica-Luminița
26. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către Marian Călin-Petru
27. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către Nicolae Eugen-Constantin
28. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către Voicu Nicoleta-Marilena


V. RAPOARTE
1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2019


VI. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Novaci, județul Gorj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al orașului Novaci și din administrarea Consiliului Local al Orașului Novaci, în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-
Centrul Județean Gorj
2. NOTĂ DE INFORMARE privind situaţia referitoare la semnarea contractelor de finanţare pe faza a doua a POS-ului de mediu, care e finanţată din POIM, extinderea reţelelor de apă şi canal, cuprinzând:
- pentru contractele de finanţare semnate, care sunt stadiile şi ce măsuri urmează să fie întreprinse pentru urgentarea implementării lor;
- pentru contractele de finanţare care nu au fost semnate vor fi menţionate responsabilităţile celor care nu au făcut ce trebuie până în prezent


VII. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene -2021
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


VIII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 20 inițiative legislative