Guvernul RomânieiJoi, 20 Februarie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care guvernul a luat act în cadrul ședinței din 20 februarie


I.    HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Agenției Naţionale de Îmbunătățiri Funciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014

2.   HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I"

3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km 78+519", judeţul Argeș

4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători

5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Brăila, Alba, Buzău, Brașov, Constanţa, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti

6.    HOTĂRÂRE  privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază

7.    HOTĂRÂRE  privind înființarea, organizarea şi funcționarea Comitetului Interministerial pentru Coordonarea şi Monitorizarea Participării României la Programele şi Inițiativele Europene Gestionate Centralizat de către Comisia Europeană

8.    HOTĂRÂRE  privind aprobarea modului de determinare și de calcul al debitului ecologic


II.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam cu privire la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale

2.    MEMORANDUM cu tema: Participarea delegaţiei României la Conferinţa diplomatică pentru finalizarea negocierilor unui acord privind constituirea organizației interguvernamentale pentru semnalizare maritimă (AISM/IALA), Kuala Lumpur (25-28 februarie)

3.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii de ajutor de stat în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român


III.    INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind planul de derulare a proiectelor pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale le va prelua de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

2.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Calendarul implementării și măsurile necesare pentru susținerea în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a proiectelor de înființare de rețele de alimentare cu gaze natural a populației în localitățile încălzite cu combustibil solid și lichid

3.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Stadiul elaborării proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene