Guvernul RomânieiJoi, 31 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 31 mai 2018


I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea protocolului privind transportul durabil, adoptat la Mikulov la 26 septembrie 2014 şi semnat de România la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006

2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 143/2002 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

4. PROIECT DE LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înființarea, organizarea şi funcționarea Oficiului Naţional pentru Achiziții Centralizate

 

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE  privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile commune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

2. HOTĂRÂRE  pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi BIRD prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 şi la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi BIRD şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi BIRD, semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2007

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2017

4. HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 

5. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor 

6. HOTĂRÂRE   privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

7. HOTĂRÂRE  privind înscrierea imobilului 1059 situat în municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. HOTĂRÂRE   privind actualizarea valorii de inventar şi pentru transmiterea unor imobile situate în municipiul Arad, judeţul Arad, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

9. HOTĂRÂRE  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Ştei'', judeţul Bihor

10. HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15"

11. HOTĂRÂRE  privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor Fundaţiei Asia-Europa, în perioada 5-9 iunie 2018

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poienarii de Argeş, judeţul Argeş

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR- Călători” – SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

16. HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la pregătirea şi exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinței Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfășurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Președinției Cartei Energiei

18. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Sării SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

19. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcționarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiș

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Transporturilor 

 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară în materie penală

2. MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil compus din teren în suprafaţă de 2.242 mp şi construcţie cu regim de înălţime parter şi suprafaţă construită de 591 mp, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru construirea unui nou sediu al Judecătoriei Bacău"

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, Ministerul Apărării din Ungaria, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării din Republica Slovacia şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia privind cooperarea în cadrul iniţiativei Smart DefenceTier 1.29, Punerea în Comun a Capabilităţilor CBRN

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în sfera culturii între Ministerul Culturii şi Identității Naţionale din România şi Ministerul Culturii din Republica Belarus

6. MEMORANDUM cu tema: Constituire Comitet interinstituţional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidenţă în domeniul ajutorului de stat

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Centrului de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor

8. MEMORANDUM cu tema: Elaborarea Codului Economic al României

9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din Republica Portugheză în domeniul sănătății

10. MEMORANDUM cu tema: Implementarea măsurilor pentru evitarea dezangajării fondurilor Programului Operaţional Regional 2014-2020

 

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind instituirea Zilei dăruirii (Bp.193/2018) 

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea lit. i) a alin. (1) al art. 260 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (Bp. 27/2018, L252/2018) 

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Bp. 151/2018) 

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding)  (Bp. 231/2015, Plx. 801/2015)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Bp. 690/2017)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 8/2018, Plx. 292/2018)

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 2/2018, Plx. 299/2018)

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală (Bp. 186/2018)

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Bp.150/2018)

10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr. 273/2004 (Bp.89/2018)

11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare (Bp.153/2018)

12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Plx. 186/2018)

13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă-sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale (Bp.302/2017, Plx. 38/2018)

14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării (Bp. 570/2017, Plx. 224/2018)

15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp. 38/2018)

16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 91/2018)

17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Bp.706/2015, Plx.241/2016)

18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Bp. 96/2018)

19. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare (Bp. 39/2018)

20. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (Bp. 5/2018, Plx.329/2018)

21. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 34/2018)

22. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 59/2018, L. 276/2018)

23. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (Bp. 60/2018, L. 277/2018)

24. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind alăptarea în spații publice (Bp. 542/2017, Plx.257/2018)

25. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale și Decizia CEDO din 07 martie 2017 cazul Cerovsek și Bozicnik contra Sloveniei (Bp. 183/2018, L.237/2018)

26. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Plx. 155/2018, L 175/2018)