Guvernul RomânieiVineri, 09 Nov

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 9 noiembrie 2018I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea unor acte normative
3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
2.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
4.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii
5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior aprobată prin Hotărârea Guvernului 457/2011
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor hotărâri de Guvern
8.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor
9.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti
10.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.640/2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil
11.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
13.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Săcueni km 0+000+ km 7+623", pe raza localităţilor Săcueni şi Cherechiu din judeţul Bihor
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea descrierii şi a procedurilor de acordare şi de retragere a distincţiilor naţionale prevăzute de Legea nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri
15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale
16.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei
17.    HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosință al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra unui imobil-teren și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome – ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
18.    HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome – ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosință gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare
19.    HOTĂRÂRE privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
20.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea declasificării unor informaţii clasificate secret de stat cu nivel de secretizare "secret" elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 1973-1987
21.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre"
22.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Satu-Mare, precum şi trecerea parţială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
23.    HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene
24.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
25.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
26.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa
27.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bucinişu, judeţul Olt
28.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea
29.    HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact majoritar în economie
30.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului VIII-Accize și alte taxe speciale din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016
31.    HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
32.    HOTĂRÂRE privind aprobarea licenței de concesiune nr.18.174/2015 a activității miniere de exploatare a minereului de cupru cu conținut de aur în perimetrul Rovina, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA S.R.L.
33.    HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Naționale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor
2.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil teren din domeniul public al municipiului Botoşani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
3.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare culturală între Ministerul Culturii şi Protecţiei Monumentelor din Georgia şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Culturii din Republica Armenia
7.    MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind politica de coeziune post-2020-programele de cooperare teritorială europeană, Interreg şi de mandatare a Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în procesul de negociere cu instituţiile europene
8.    MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Justiţiei cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului
9.    MEMORANDUM cu tema: Prezentarea Analizei de impact privind descentralizarea în domeniul apelor
10.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind identificarea alternativelor necesare pentru construcția spitalului regional de urgență Constanța

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind unele aspecte ale implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

VI.    NOTE
1.    NOTĂ cu privire la proiectul Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2018 (mai-decembrie), actualizat

VII.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 30 octombrie Ziua pacientului ars
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1), lit. a) și b) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, provenit dintr-o propunere legislativă
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art. 11 lit. a) pct. vii) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, provenit dintr-o propunere legislativă
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (11) și alin. (12) ale art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind parteneriatul civil
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru înființarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare
14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art. 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art.11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art. 85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat