Guvernul RomânieiMiercuri, 03 Aprilie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 3 aprilie 2019


I. PROIECTE DE LEGI 
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții 
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației 

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018 
3. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al judeţului Buzău, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti''
5. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', Tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj
6. HOTĂRÂRE privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior anului 1990
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institului Naţional de Sănătate Publică, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi transmiterea unor părţi din acest imobil în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Naţională de Pensii Publice şi administrarea Ministerului Sănătăţii
8. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Rovinari, judeţul Gorj
11. HOTĂRÂRE pentru completarea art.11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc” 
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HG nr. 443/2017 privind aprobarea programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar 
13. HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Autostrada Sibiu-Pitești”
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HG nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu 
15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, precum și a contractului-cadru
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019
18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la  Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019
19. HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătăţească eficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale''
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prezentării candidaturii României pentru organizarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii  Internaţionale a Telecomunicaţiilor din anul 2022 
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Republica Algeriană Democratică şi Populară
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unei părţi din imobilul din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului, în vederea dării acesteia în administrarea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale"
5. MEMORANDUM privind adoptarea Codului de conduită al membrilor Guvernului României
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării declarațiilor referitoare la digitalizarea agriculturii și a zonelor rurale, avansarea digitalizării patrimoniului cultural și încurajarea participării femeilor în domeniul digital:
- Declarația de cooperare pentru un viitor digital inteligent și durabil pentru agricultura europeană și zonele rurale;
- Declarația de cooperare privind avansarea digitalizării patrimoniului cultural;
- Declarație de angajament pentru femeile din sectorul digital.
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii unor discuții cu partea turcă privind stabilirea parametrilor cooperării în vederea realizării obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgență Militar-Constanța
8. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru garantarea executării hotărârilor judecătorești împotriva unui debitor public, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțare împotriva unui debitor public (grupul de cauze Săcăleanu împotriva României)

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-1 aprilie 2019

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de doamna senator USR Silvia-Monica Dinică împreună cu un grup de parlamentari USR
2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind statutul polițistului local, iniţiată de domnul deputat UDMR Szabó Ödön şi un grup de parlamentari UDMR, PSD, ALDE, Minorități Naționale
3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 17 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, iniţiată de domnul deputat ALDE Băișanu Ștefan Alexandru
4. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat UDMR Vass Levente împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, UDMR, USR
5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului, iniţiată de domnul deputat PMP Emil Marius Pașcan și un grup de parlamentari PMP, PNL, USR, PSD, neafiliați şi la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului, iniţiată de domnii senatori PSD Șerban Nicolae și Titus Corlățean
6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale, iniţiată de domnul deputat PNL Florin-Claudiu Roman împreună cu un grup de parlamentari PNL 
7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, iniţiată de domnul deputat PSD Neculai Iftimie și domnul deputat ALDE Ică Florică Calotă
8. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România, provenit dintr-o propunere legislativă  inițiată de domnul deputat Slavoliub Adnagi aparținând Grupulului parlamentar al Minorităților naționale