Guvernul RomânieiMarți, 07 Martie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 9 martie 2023


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023, la Albița
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
3. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în conformitate cu prevederile Rezoluției Consiliului de Administraţie nr. 463 (2022) "Privind majorarea capitalului Băncii"
4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, semnat la Podgorica, la 22 iulie 2022
5. PROIECT DE LEGE privind acţiunile în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind procedura de închiriere a suprafeţelor de plajă cu destinaţie turistică pentru sezoanele estivale 2023-2024

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 13 octombrie 2022 şi la 11 ianuarie 2023, la Acordul de împrumut (Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru evaluarea cadrului legal şi instituţional în ceea ce priveşte guvernanţa în domeniul parteneriatului public-privat
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului de Speologie ,,Emil Racoviţă", ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptăţite, actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, precum şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului de Speologie ,,Emil Racoviţă" din subordinea Academiei Române
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"- S.A, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alineatului (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1532/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru"
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii ,,Autostrada Braşov-Târgu Mureş Cluj- Oradea", aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta de ocolire a municipiului Reghin", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2023 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Cuca, judeţul Argeş
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti"
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea îndreptării unei erori de înregistrare
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărarea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Ştirbei" al judeţului Călăraşi
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ,,CNCIR" S.A. , aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Cluj, Vrancea şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Caritas Catolică Oradea ca fiind de utilitate publică
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea desfiinţării imobilului Complex Sportiv "Nicolae Dobrin", din strada Nicolae Dobrin, nr.10, municipiul Piteşti, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii ,,Construire Stadion Nicolae Dobrin, str. Nicolae Dobrin nr.10, municipiul Piteşti"
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Castillo Garcia Thalia De Los Milagros"
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei "Davila Garcia Soani Claudia"
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Zuaznabar Torres Amanda"

IV. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE a învățământului preuniversitar
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE a învățământului superior

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind majorarea împrumutului contractat prin Acordul de împrumut (Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la data de 1 august 2018
2. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea entităţii care va exercita un drept real de administrare asupra imobilului ,,Complex Cetate", domeniu public al statului, identificat în CF nr. 130755 Braşov sub nr. top 2068/112, clădire şi teren în suprafaţă de 5.002 mp
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului material acordat categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, prin măsura temporară ,, Sprijin pentru România”
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor pentru aderarea României la platforma Nuclear Education, Skills and Technology (NEST) a Agenţiei pentru Energie Nucleară din cadrul OCDE (OCDENEA)

VI. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE cu privire la implementarea măsurii ,,Sprijin pentru compensarea facturilor la energie" conform OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare
2. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2023

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative


NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq