Guvernul RomânieiJoi, 25 Iunie

Nota de Fundamentare - HG nr.497/25.06.2020

Hotărâre 497/2020-06-25

Guvernul României pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Monitorul Oficial al României nr 570 din 2020-06-30


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Secţiunea 1. Titlul actului normativ

Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale.  În anul 2016 a fost încheiat contractul nr. 5613/17.08.2016 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de achizitor și SC INDACO SYSTEMS SRL, în calitate de prestator, având ca obiect realizarea Contractului de servicii nr. 5613/17.08.2016, pentru realizarea  sistemului informatic integrat SUMAL”, având ca termen de finalizare data de 17 noiembrie 2016.

În paralel cu dezvoltarea SUMAL, în anul 2016 a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Prevederile contractului 5613/17.08.2016 nu au fost respectate, în sensul că aplicația informatică nu a fost realizată în termenul contractual.  

    În data de 19.05.2017 la Ministerul Apelor și Pădurilor a fost aprobat, sub nr. 23517/19.05.2017, „Raportul privind analiza Contractului de servicii nr. 5613/17.08.2016, respectiv a dosarului de achiziție a sistemului informatic integrat SUMAL”, în care, la punctul V – Propuneri, s-au stabilit următoarele:

“Notificarea prestatorului SC Indaco System SRL despre încetarea de drept a Contractului nr. 5613/17.08.2016 la data de 17.12.2016 prin ajungerea lui la termen, conform Art. 19, lit. a) din contract și despre neîndeplinirea de către acesta a  obligațiilor contractuale prevăzute la Art. 4, respectiv nerealizarea serviciilor în termenele asumate pentru executare.
Efectuarea demersurilor necesare către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în scopul clarificării problemei privind drepturile de proprietate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură asupra unor aplicații informatice aferente SUMAL ca parte a FMIMS - Sistem Informatic de Monitorizare și Management Forestier (Forest Monitoring and Information Management  System) și predarea – primirea oficială a acestor drepturi.
Efectuarea demersurilor necesare achiziționării de servicii pentru realizarea sistemului informatic integrat SUMAL, în scopul atingerii obiectivului Hotărârii  CSAT din iunie 2015 prin care s-a dispus, la art.1 lit.d), dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase SUMAL, operaționalizarea sistemului FMIMS și dezvoltarea Radarului pădurilor (WoodTracking și IWood Tracking) de alertare a instituțiilor cu responsabilități în materie.

      Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, trebuia să se modifice și să se completeze corespunzător sau să se abroge și să se adopte un nou act normativ de reglementare a acestei problematici, după caz, în deplină concordanță cu situația existentă.”

   Termenul de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, este 30 iunie 2020, ca urmare a prorogării termenului initial de intrare în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr.741/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

  Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi administrarea SUMAL.

       În anul 2017 a fost încheiat Protocolul de colaborare dintre Ministerul Apelor și Pădurilor (nr. 3500/20.09.2017) și Serviciul de Telecomunicații Speciale(nr.670/20.09.2017), având ca obiect “colaborarea dintre părți în vederea realizării de către MAP cu sprijinul STS, a noului sistem informatic și de comunicații SUMAL 2.0 (Sistemul Informatic Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase)”.

      Potrivit acestui Protocol, “MAP cu sprijinul STS asigură operaționalizarea sistemului informatic și dezvoltarea funcționalităților complementare până în trimestrul 3 al anului 2019.”

     În data de 27.08.2019 a fost înregistrat sub nr.448 la Serviciul de Comunicații Speciale și sub nr. 50517 din 19.09.2019 la Ministerul Apelor și Pădurilor, Actul Additional nr. 1 la Protocolul de colaborare nr. 670/20.09.2017(S.T.S.) și nr. 3500/20.09.2017(M.A.P.), în care au fost cuprinse următoarele termene de realizare a SUMAL 2.0.

27.09.2019: Lansarea în pre-producție (pentru testarea în condiții reale de exploatare de către un grup pilot de utilizatori) a versiunii SUMAL 2.1 (module prioritare și functionalități de bază);
30 decembrie 2019: Lansarea în producție a versiunii SUMAL 2.1 (module prioritare și functionalități de bază);
30 iunie 2020: Lansarea în producție a versiunii SUMAL 2.2 (versiunea finală a sistemului informatic ce va cuprinde toate funcționalitățile secundare ale modulelor prioritare din SUMAL 2.1, precum și modulele iWoodTracking, SNEICS, MFR, și DDS).

         SUMAL 2.0 are în componenţă 10 module, după cum urmează:

Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare;
Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic;
Aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic;
Aplicația SUMAL 2.0 Trasabilitate;
Aplicația SUMAL 2.0 Control;
Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin;
Aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră;
Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii;
Aplicația SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS;
Interfața Grafică SUMAL 2.0 -portal web.

Complexitatea intrinsecă a sistemului informatic SUMAL 2.0 a generat o serie de provocări atât pentru activitatea de proiectare (definire cerințe funcționale și de design), cât și pentru activitatea de dezvoltare software. Dintre acestea menționăm:

a.  cele 10 module sunt interdependente, în conformitate cu regulile și normele specifice modului de gospodărire și de recoltare/transport a masei lemnoase;

b.  în cazul aplicației SUMAL 2.0 Amenajare din care decurg atât lucrările propuse, descrierile parcelare, cât şi evidenţa GIS a hărţilor amenajistice, a fost necesară elaborarea unui sistem unitar de colectare şi prelucrare a datelor, fiind consultaţi şi ceilalţi actori din domeniu – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, Regia Național Pădurilor – Romsilva, operatori economici atestaţi pentru lucrări de amenajare;

c.  în cazul aplicației SUMAL 2.0 Ocol silvic au fost întâmpinate dificultăţi în ceea ce priveşte modul de calcul al volumului APV-ului, depăşirea acestora necesitând implicarea mai multor entităţi cu expertiză în domeniu şi prelungirea termenelor de transmitere către STS pentru realizarea algoritmilor informatici:

i.  au fost dezvoltate simultan cinci metode de calcul pentru estimarea volumului de masă lemnoasă – în conformitate cu prevederile OM 1323/2015;

ii. pentru stabilirea coeficienţilor ecuaţiei de regresie folosiţi la calculul volumului s-a solicitat sprijinul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, Academiei de Științe Agricole”Gheorghe-Ionescu Sisești”, facultăţilor de silvicultură şi exploatări forestiere şi a altor experţi din domeniu - validarea soluţiilor propuse s-a făcut după mai multe întâlniri şi dezbateri;

iii.pentru dezvoltarea acestui modul au fost invitaţi la dezbateri ingineri silvici din cadrul ocoalelor silvice care vor pune în practică noua arhitectură SUMAL 2.0 – s-a ţinut cont de propunerile acestora de la punerea în valoare a masei lemnoase până la reprimirea parchetelor;

iv. pentru prima dată, emiterea delegaţiilor de marcare se va face în SUMAL, acestea fiind corelate cu prevederile amenajamentelor silvice în ceea ce priveşte lucrările propuse a fi efectuate;

v.  pentru realizarea efectivă a inventarelor pe teren va fi dezvoltată o aplicaţie de marcare pentru dispozitivele Android care va duce la automatizarea preluării datelor în SUMAL 2.0 Ocol silvic, fără a mai fi necesară întocmirea fişelor de despuiere, a înălţimilor şi întocmirea raportului de folosire a dispozitivului de marcat;

vi.  o situație deosebită în dezvoltarea modulului a fost modul de calcul al creşterilor pentru partizile amânate de la exploatare prin asimilările realizate între speciile pentru care s-au efectuat cercetări în privinţa indicilor de creştere;

          d.          Aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic, destinat operatorilor economici a fost finalizat, cu modificări majore în ceea ce priveşte modul de raportare lunară a activităţii, aviz electronic, registru electronic, trasabilitate asigurată prin monitorizare GPS a transporturilor de masă lemnoasă, însoțită de trei fotografii relevante-fața, spatele și lateralul mijlocului de transport;

e. Aplicatia SUMAL 2.0 Super Admin a fost finalizat și va permite definirea utilizatorilor şi rolurile acordate acestora și administrarea sistemului SUMAL.

Pe parcursul etapelor de dezvoltare au apărut cerințe operaționale noi, iar identificarea unor soluții, testarea acestora și remedierea situațiilor neprevăzute au permis dezvoltarea unor funcționalități mai bine adaptate particularităților domeniului silvic. Modulele deja realizate vor fi conectate şi testate, continuându-se dezvoltarea viitoarelor module, în perioada imediat următoare.

      În prezent aplicațiile SUMAL 2.0 se află în procedură de testare.