Guvernul RomânieiVineri, 13 Nov

Nota de Fundamentare -HG nr.914/03.11.2015

Hotărâre 914/2015-11-03

Guvernul României privind participarea României la Programul Internaţional PIAAC „Programul pentru Evaluarea Internaţională a Competenţelor Adulţilor“, 2015-2018

Monitorul Oficial al României nr 839 din 2015-11-10


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 914/2015

privind participarea României la Programul Internațional PIAAC „Programul pentru Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților”, 2015-2018

Secțiunea 1 

Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE

privind participarea României la Programul Internațional PIAAC „Programul pentru Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților”, 2015-2018

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ

1.Descrierea situaţiei actuale

 PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies - Programul pentru Evaluarea Internaţională a Competenţelor Adulţilor) este un program de evaluare sistematică şi coerentă a nivelului şi repartiţiei competenţelor populaţiei  adulte, cu vârste între 16 şi 65 de ani, având drept scop evaluarea comprehensivă a capitalului uman.

Programul, iniţiat de OCDE, îşi propune să testeze deprinderile de bază de scris/citit, deprinderile de bază de calcul aritmetic şi de rezolvare a problemelor într-un mediu tehnologic diversificat, necesare pentru integrarea pe piaţa muncii a adulţilor. Totodată, programul va oferi informaţii asupra achiziţiilor educaţionale anterioare şi a transformărilor progresive ale competenţelor adulţilor, precum şi a contextului în care acestea au fost dobândite.

În prima fază a implementării programului PIAAC -  evaluarea din 2011 - au participat 26 de ţări din cele 33 ţări membre OCDE. România nu a participat la PIAAC 2011, întrucât în acel moment nu au putut fi identificate fondurile necesare acoperirii costurilor administrării la nivel internaţional şi nici la nivel naţional.

România a fost invitată să participe la cea de-a treia fază a Programului PIAAC care se  desfăşoară în perioada 2014 – 2018.

Potenţialul PIAAC constă în faptul că acesta contribuie la identificarea parametrilor şi a criteriilor relevante pentru obţinerea informaţiilor necesare fundamentării politicilor naţionale din domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue. Programul oferă date calitative de înalt nivel cu privire la competenţele necesare pentru integrarea pe piaţa muncii, la distribuţia socio-demografică a competenţelor şi la competenţele necesare în contextul societăţii cunoaşterii şi în contextul economic şi social global al ţării participante.

PIAAC reprezintă deja o sursă importantă de date pentru agenda politicilor europene în educaţie şi în formarea profesională. În acest sens, rezultatele obţinute de ţările participante la PIAAC abilitează Comisia Europeană să verifice, să revizuiască şi să-şi recalibreze evaluarea rezultatelor educaţionale la nivel naţional şi să sprijine ţările în eforturile lor de reformă şi în implementarea recomandărilor specifice ţării.

Responsabilitatea pentru implementarea PIAAC aparţine ţărilor participante, precum şi unui consorţiu internaţional. 

La nivel naţional programul trebuie să funcţioneze ca o iniţiativă comună, trans-sectorială, prin implicarea mai multor responsabili din domeniile educaţiei, al formării profesionale, al muncii. Astfel, o etapă esenţială este desemnarea Consiliului Naţional PIAAC, alcătuit din: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Următoarele etape fundamentale sunt: desemnarea instituţiei care are responsabilitatea implementării la nivel naţional a programului, respectiv Centrul Naţional PIAAC, nominalizarea echipei de implementare a programului pe durata celor 4 ani (2015-2018) şi organizarea activităţilor la nivel naţional.

Activităţile în cadrul programului au fost iniţiate în luna ianuarie 2014, când a debutat formarea coordonatorilor naţionali. În perioada 2014-2015 s-au pregătit şi s-au administrat pretestarea (traducerea şi adaptarea instrumentelor, formarea operatorilor, colectarea datelor, codificarea, introducerea datelor, validarea datelor, comunicarea permanentă cu consorţiul internaţional PIAAC în scopul implementării standardelor tehnice şi al documentării elementelor de validare). În perioada iulie 2016 - aprilie 2017 va avea loc colectarea datelor pentru administrarea propriu-zisă a studiului. Publicarea raportului internaţional este planificată pentru luna octombrie 2018.

În cadrul programului, la nivelul fiecărei ţări se va realiza obligatoriu o etapă de pretestare la care vor participa aproximativ 1500 de adulţi şi o etapă de administrare propriu-zisă a instrumentelor de evaluare la care vor participa aproximativ 5000 de adulţi cu vârste cuprinse între 16 şi 65 de ani. Activităţile de eşantionare a populaţiei participante, foarte importante pentru acurateţea datelor obţinute, vor  benefica de asistenţa tehnică a experţilor OCDE.

România va utiliza platforma PIAAC, fără modificări, cu posibilitatea adaptării la contextul naţional a chestionarului de mediu economico-social (care trebuie să reflecte situaţia educaţională, de formare profesională, economică şi socială a ţărilor participante) şi a itemilor cognitivi pentru domeniile numeraţie, literaţie şi rezolvare de probleme în mediu tehnologic.

Programul va oferi informaţii asupra antecedentelor şi a transformărilor progresive ale adulţilor, în funcţie de calificările pe care le au, precum şi asupra capacităţii acestora privind utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei.

Rezultatele oferite de PIAAC vor ajuta la o mai bună înţelegere a randamentului pe care îl au educaţia şi formarea profesională în viziunea pieţei muncii, ţinând cont de calificări, la stabilirea rolului pe care îl joacă competenţele cognitive în ameliorarea perspectivelor evoluţiei profesionale a populaţiei cu risc (vulnerabile), la examinarea gradului de corelare a calificărilor existente şi a competenţelor cerute de locul de muncă, la o mai bună înţelegere a eficacităţii sistemelor de învăţământ şi de formare, prin definirea aptitudinilor de bază şi a competenţelor profesionale.

Rezultatele vor evidenţia profiluri ale competenţelor populaţiei apte de muncă, astfel încât pot fi construite politici eficiente privind educaţia şi formarea profesională, şi pot fi luate măsuri concrete, întemeiate pe date validate la nivel internaţional privind calificările şi evoluţia acestora în raport cu piaţa muncii.

Pentru grupurile relativ tinere, PIAAC va completa rezultatele programului OCDE-PISA, dând măsura calificărilor dobândite la finalul formării iniţiale, iar pentru grupurile mai în vârstă, va permite examinarea şi analiza procesului de diminuare, de optimizare, dar şi de actualizare a competenţelor, precum şi eficacitatea cu care sistemele de învăţământ şi de formare favorizează perfecţionarea competenţelor pe tot parcursul vieţii.

Implementarea programului implică două categorii de costuri: costurile internaţionale, reprezentând taxa de participare a ţării, care variază în funcţie de numărul ţărilor participante, şi care se ridică la aproximativ 500.000 EUR pentru întreaga durată de 4 ani a proiectului, se achită către OCDE în tranşe anuale egale, respectiv 125.000 EUR anual, conform contractului semnat cu OCDE; costurile naţionale, care variază în funcţie de cerinţele şi specificul implementării programului la nivel naţional. În cazul ţărilor membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană poate asigura, la cerere, asistenţă financiară, care să acopere până la 75% din costurile internaţionale. În cazul costurilor naţionale, OCDE recomandă ca cel puţin o parte a acestor costuri să fie acoperite prin atragerea de Fonduri Structurale.

Prin participarea României la Programul PIAAC 2015 - 2018 se urmăreşte promovarea imaginii externe a României ca membru al Uniunii Europene şi creşterea vizibilităţii internaţionale prin informaţiile şi rezultatele obţinute în educaţie şi în formarea profesională.

1^1 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

2.Schimbări preconizate

Acest program de evaluare a competenţelor de bază ale adulţilor cu vârste cuprinse între 16 şi 65 de ani oferă informaţii esenţiale atât pentru redimensionarea politicilor educaţionale, cât şi pentru cele de ocupare a forţei de muncă, reducând discrepanţele dintre lumea educaţiei şi a formării profesionale şi cea a pieţei muncii.

Este important ca România să participe la ciclul  PIAAC 2015 - 2018 din cel puţin câteva motive, care derivă din statutul său de membru al Uniunii Europene:

Comisia Europeană susţine participarea la acest program deoarece datele obţinute confirmă faptul că situaţiile diferite din ţările membre necesită abordări diferite şi le oferă participanţilor noi resurse de bune practici;

Din perspectiva dezvoltării economice se pot optimiza: analiza productivităţii, susţinerea creşterii economice, a competitivităţii, a gradului de ocupare  a populaţiei pe diferite grupe de vârstă etc.;
Din perspectiva dezvoltării sociale se pot susţine mai eficient: echitatea, mobilitatea, identificarea grupurilor cu risc, adoptarea de măsuri educaţionale a grupurilor vulnerabile în domeniile educaţie, formare profesională, sănătate, ocupare, voluntariat etc.;
Din perspectiva dezvoltării tehnologice se poate extinde şi aprofunda în mod ţintit pregătirea pentru aplicarea noilor tehnologii, dezvoltarea serviciilor publice etc.;
Din perspectiva abordării aspectelor privind migraţia se pot identifica şi valorizarea competenţele dobândite de către emigranţi / imigranţi în beneficiul societăţii / al comunităţii.

Informaţiile obţinute prin implementarea programului la nivel naţional sunt utile pentru fundamentarea politicilor naţionale din domeniul educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru politicile publice din domenii conexe – ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea sistemului de calificări / ocupaţii etc.

3.Alte informaţii

 Întrucât administrarea, implementarea şi coordonarea mai multor programe internaţionale  „Programme for International Student Assessment” – PISA, „Teaching and Learning International Survey – TALIS”, la care s-ar adăuga „Programme for the International Assessment of Adult Competencies” – PIAAC sunt asigurate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), iar derularea tuturor activităţilor, conform planificării, implică persoane angajate cu normă întreagă, este necesară suplimentarea numărului de posturi  ale CNEE, pe durata derulării programului, cu 20.