Guvernul RomânieiMiercuri, 30 August

Nota de Fundamentare - OG nr. 16/30.08.2017

Ordonanţă 16/2017-08-30

Guvernul României pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

Monitorul Oficial al României nr 703 din 2017-08-30


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța Guvernului nr. 16/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

Secţiunea 1 - Titlul actului normativ

Ordonanța Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

Secţiunea a 2-a - Motivele emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale. În data de 28 septembrie 2016, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

În aplicarea dispoziţiilor actului normativ antemenţionat, au fost sesizate o serie de disfuncţionalităţi în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. În acest sens, prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele modificări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvenrului nr. 55/2016.

Referitor la dificultăţile în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016, precizăm că prin neefectuarea modificărilor solicitate conform prezentului proiect de act normativ, C.N.A.I.R. S.A. cadrul legislativ este ambiguu, cu privire la următoarele aspecte:

1. semnarea unor contracte după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2016, pentru care au fost  demarate proceduri de achiziţie publică de atribuire a contractelor de construire, proiectare şi execuție, reabilitare și modernizare de autostradă/drum național/drum expres/variante ocolitoare, precum și de servicii  aferente acestora, care s-au aflat în diverse faze de licitaţie (exemplu: Construcția Variantei de Ocolire Stei, contract pentru care a fost finalizata procedura de achiziție  si fost comunicat rezultatul procedurii), însă din motive obiective ( ex. lipsa sursei de finanţare) nu a putut fi demarată procedura de semnare înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2016;

2. publicarea în SEAP după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2016 a unor documentaţii de atribuire pentru contracte de construcţie de autostrăzi, reabilitare drumuri naţionale ce au fost transmise spre validare la ANAP,

(exemplu:

a) Finalizarea lucrarilor la NODUL GILĂU si conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1, AUTOSTRADA BRAȘOV-TÂRGU MUREȘ-CLUJ-ORADEA,

b) Realizarea AUTOSTRĂZII BRAȘOV-TÂRGU MUREȘ-CLUJ-ORADEA,LOTUL1: TÂRGU MUREȘ-UNGHENI ȘI DRUM DE LEGĂTURA - Relicitare,

3. demararea procedurii de semnare a unor contracte care se aflau în faza de pregătire, deoarece fusese emisă comunicarea rezultatului procedurii, iar contractul nu a fost semnat din lipsa sursei de finanţare, însă la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2016, au fost făcute toate demersurile necesare şi au putut fi semnate pentru ca a fost identificata finanţarea.

4. parcurgerea etapelor procedurilor de atribuire stabilite în legislaţia în materia achiziţiilor publice (ex. deschidere oferte, evaluare oferte, gestionare contestații, comunicare rezultat etc), în cazul documentaţiilor de achiziţie pentru contracte de construire, proiectare şi execuție, reabilitare și modernizare de autostradă/drum național/drum expres/variante ocolitoare si a celor de servicii aferente care au fost deja publicate în SEAP, înainte de publicarea în Monitorul Oficial a  Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2016.

5. demararea (având în vedere urgența lansării de proiecte pentru asigurarea absorbției în perioada de programare 2014-2021) procedurilor de atribuire prin iniţierea în SEAP a anunţurilor de participare pentru contracte de construire, proiectare şi execuție, reabilitare si modernizare de autostradă/drum național/drum expres/variante ocolitoare și a celor de servicii aferente după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2016.

6. continuarea (având în vedere urgența lansării de proiecte pentru asigurarea absorbției în perioada de programare 2014-2021 si nefuncționarea CNIR) procedurilor de semnare a contractelor de achiziţie de construire, proiectare şi executie, reabilitare si modernizare de autostradă/drum național/drum expres/variante ocolitoare si a celor de servicii aferente care au fost atribuite, inainte de publicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2016 în Monitorul Oficial nr. 758 din data de 28 septembrie 2016

7. demararea procedurilor de atribuire prin iniţierea în SEAP a anunţurilor de participare pentru contracte de

a. Prestari servicii de evaluare a imobilelor afectate de exproprierea suprafețelor de teren necesare executării lucrării de utilitate publică de interes naţional şi

b. Prestări servicii pentru întocmirea documentației cadastrale în vederea finalizării procedurilor de expropriere/transfer a imobilelor necesare executării lucrărilor de construcție în condiţiile în care au fost semnate contractele de lucrări, pentru care nu poate fi transmisă posesia şantierului către Antreprenori, deoarece nu a fost expropriat coridorul de expropriere.

8. achiziţii directe din catalogul SEAP  pentru contracte de achiziţie de construire, proiectare şi execuție, reabilitare si modernizare de autostradă/drum național/drum expres/variante ocolitoare și a celor de servicii aferente (ex. servicii de evaluare a imobilelor afectate de exproprierea suprafețelor de teren necesare executarii lucrării de utilitate publică de interes naţional; servicii pentru întocmirea documentației cadastrale în vederea finalizării procedurilor de expropriere/transfer a imobilelor necesare executării lucrărilor de construcție; servicii de supervizare) în condiţiile în care au fost semnate contractele de lucrări, pentru care este necesară fie terminarea construcţiei, în regie proprie, fie erau necesare servicii de supervizare a construcţiei sau alte servicii în vederea finalizării lucrărilor, fie nu putea fi transmisă posesia şantierului către Antreprenori, deoarece nu a fost expropriat coridorul de expropriere.

9. Disfuncționalitățile generate de imposibilitatea/dificultatea de modifica unele contracte ulterior semnării acestora deoarece:

- exista riscul de a se aplica corecții financiare Autorității Contractante de către Autoritățile de Management,

- uneori există litigii comerciale între Antreprenor și subantreprenori/furnizori pe care Autoritatea Contractantă nu le cunoaște, nu le poate urmări, nu poate interveni în cursul lor.

- unii dintre Antreprenori refuză a furniza date și a încheia acte adiționale, în contextul în care sancțiunea prevăzuta de lege privind plata unor penalități este deseori inaplicabilă în lipsa unor informații care nu se află sub controlul Autorității Contractante.

Totodată, este necesar a se realiza şi recodificarea codurilor CAEN, conform Recodificării CAEN REV 2.

10. De asemenea, prin prezentul act normativ se propune eliminarea dispoziţiilor referitoare la Consiliul de transparenţă al C.N.I.R. -S.A., pentru următoarele motive:

- Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementare legală generală aplicabilă atât pentru C.N.A.I.R. - S.A. cât şi pentru C.N.I.R. - S.A., nu cuprinde dispoziţii care să statueze existenţa unui asemenea for în cadrul unei societăţi comerciale, drept pentru care considerăm dificil a se stabili atribuţiile şi competenţele unui astfel de organism. Având în vedere considerentele mai sus prezentate, dar şi în scopul de a se evita crearea unei birocraţii excesive, s-a propus măsura eliminării prevederilor referitoare la Consiliul de transparenţă al C.N.I.R. - S.A.

11. Referitor la propunerea de modificare a art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, facem menţiunea că:

Soluţia finanţării C.N.I.R. din veniturile C.N.A.I.R. a fost reglementată prin Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2016. Prin actuala formă a art. 46 se înlocuieşte sintagma „în primul an de funcţionare” cu sintagma „începând cu data de 1 septembrie 2017, până la data de 1 octombrie 2018” şi se  menţine corelaţia dintre sumele virate lunar şi numărul de angajaţi al C.N.I.R.

- Având în vedere că prin art. 32 alin. (2) s-a schimbat principiul pe baza căruia se efectuează transferul sumelor de către C.N.A.I.R. către C.N.I.R., raportarea efectuându-se la veniturile din conturile de clasa 7 din balanţa de verificare şi nu la încasări, alin. (2) al art. 46 trebuie eliminat, în caz contrar o parte din sumele virate s-ar dubla.

12. Referitor la propunerea abrogării alin. (4) - (6) ale art. 76, precum şi a tezei a doua a alin. (4) al art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016, facem menţiunea că măsurile au fost propuse ţinând cont de următoarele considerente:

a) desemnarea directorului general al C.N.A.I.R. - S.A. se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iar remuneraţia acestuia va trebui supusă dispoziţiilor ordonanţei antemenţionate;

b) având în vedere faptul că până la acest moment, C.N.I.R.- S.A. nu are salariaţi cu contract individual de muncă încheiat, apreciem faptul că nu se poate vorbi de prejudicierea vreunui drept de natură salarială. Cu toate acestea, la momentul la care C.N.I.R. - S.A. va face angajări, apreciem că drepturile salariale se pot stabili în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale unui posibil Contract Colectiv de muncă încheiat la nivel de Companie, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

13. Prin prezentul act normativ, faţă de reglementarea actuală şi fără a veni în contradicţie cu dispoziţiile acesteia, ca măsură tranzitorie până la funcţionarea propriu-zisă a C.N.I.R., se urmăreşte asigurarea încheierii de către C.N.A.I.R. - S.A. a contractelor de proiectare şi execuţie.

Delimitarea atribuţiilor şi competenţelor C.N.I.R. şi C.N.A.I.R., prin măsurile prevăzute în proiectul de ordonanţă, respectiv  propunerile de modificare a articolelor 3 lit. a), 71, 77 şi respectiv 82 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016, se impun şi pentru următoarele considerente:

- prin eliminarea din obiectul de activitate a proiectării, construirii, reabilitării, modernizării autostrăzilor/drumurilor naţionale/expres/variantelor ocolitoare, C.N.A.I.R. - S.A. se vede pusă în imposibilitatea de a finaliza procedurile de achiziţie publică iniţiate înainte de apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 prin semnarea contractelor, deşi pentru acestea au fost desemnaţi ofertanţii câştigători, întrucât activitatea de semnare a contractelor pentru obiective de investiţii revine în fapt celeilalte companii care a rezultat din reorganizarea C.N.A.D.N.R. - S.A. şi anume C.N.I.R. - S.A.

- măsura tranzitorie, astfel cum a fost prevăzută prin modificarea dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvenrului nr. 55/2016, este susţinută şi de faptul ca în prezent C.N.I.R. - S.A. nu este funcţională întrucât nu dispune de personal necesar în vederea implementării/semnării contractelor şi, în consecinţă nu a fost iniţiat transferul proiectelor de infrastructura de transport rutier de la C.N.A.I.R.- S.A. către C.N.I.R. în vederea implementării, conform prevederilor articolului 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016.

Modificarea legislativă priveşte doar o măsură tranzitorie de modificare a atribuțiilor și competențelor acordate C.N.AI.R. - S.A., până la momentul în care C.N.I.R. - S.A. va deveni funcțională, astfel încât procedurile de achiziție publică lansate de C.N.A.I.R. - S.A. să poată fi finalizate de către C.N.A.I.R. - S.A..