Guvernul RomânieiMiercuri, 18 Martie

Nota de Fundamentare - OUG nr.29/18.03.2020

Ordonanţă de urgenţă 29/ 2020-03-18

Guvernul României privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

Monitorul Oficial al României nr 230 din 2020-03-21


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

 

 

 

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii prezentului act normativ

 

 

     1.Descrierea situației actuale

      Prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Președintele României a decretat stare de urgență pe o perioadă de 30 de zile.

     Starea de urgență a fost decretată în contextul evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020. 

      În acest context, în scopul prevenirii răspândirii virusului și pentru limitarea efectelor negative ale acestuia trebuie luate o serie de măsuri care vor viza sectorul sănătății publice, educației, protecției sociale, precum și măsuri de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice.

       1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest România a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018. Prin schema de garantare se instituie un program multianual de încurajare și stimulare a dezvoltării IMM-urilor prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii.

      În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program, după cum urmează:

Garanție de stat în procent de 80% pentru credite de investiții finanțare proiecte de dezvoltare/înființare centre de agrement, proiecte de investiții în activități de producție, servicii și inovare, cu o valoare maximă a finanțării garantate de 1.250.000 lei
Garanție de stat în procent de 50% pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu o valoare maximă a finanțării garantate de 5.000.000 lei
Garanție de stat în procent de 50% pentru credite de investiții cu o valoare maximă a finanțării garantate de 10.000.000 lei

       Un beneficiar poate cumula facilitățile de garantare a finanțării cu încadrarea în valoarea maximă cumulată de 10.000.000 lei.

     Durata maximă a finanțării este de 120 luni, în cazul creditelor pentru investiții și de maxim 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni.

     Principalele avantaje ale Programului:

eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor de tip IMM în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor;
stimularea instituțiilor de credit în crearea de produse de finanțare care să se adreseze unui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat prin oferirea unui produs de garantare în nume și cont stat;
sprijinirea dezvoltării sectorului IMM atât prin consolidarea societăților existente cât și prin stimularea înființării de noi întreprinderi mici sau mijlocii.

       In contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele membre ale Uniunii.     Este, de asemenea, un șoc major atât pentru economiile globale cât și pentru economia națională. Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluție negativă ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor masuri de natura economica de către Statele Membre ale Uniunii Europene reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.

      Diversele măsuri de izolare adoptate de statele membre, cum ar fi măsurile de distanțare socială, restricțiile de călătorie, instaurarea masurilor de carantina și alte tipuri de restricții sunt destinate să asigure diminuarea șocurilor si a limitarea efectelor acestora in timp. Totodată, aceste măsuri au un impact imediat atât asupra cererii, cât și ofertei și afectează întreprinderile și angajații, în special în sectorul sănătății, turismului și transportului. Dincolo de efectele imediate asupra mobilității și comerțului, focarul COVID-19 afectează tot mai mult întreprinderile din toate sectoarele și de toate tipurile, în special întreprinderile mici și mijlocii („IMM-uri”).

        În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și mediu poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar si pe termen lung de lungă durată, periclitând supraviețuirea acestora.

      Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID – 19.

     Prin prezentul act normativ sunt propuse modificări și completări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017.

         2. În baza actelor normative în vigoare, Ministerul Finanțelor Publice a acordat unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale împrumuturi din venituri rezultate din privatizare. Rambursarea împrumuturilor se efectuează de către  unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale în tranșe trimestriale, egale, împreună cu dobânda aferentă.

       În perioada 20 martie - 21 iunie 2020 au scadențe la plată un număr de 480 unități/subdiviziuni administrativ teritoriale cu un total de plată în sumă de 83.003 mii lei din care: rate în sumă de 53.040 mii lei și dobânzi în sumă de 29.963 mii lei.

      3. În scopul desfășurării acțiunilor de prevenire a răspândirii virusului COVID – 19 este necesară achiziția de urgență de material și echipament sanitar.

       4. Termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport este  31 martie 2020.

       De asemenea, contribuabilii care achită anticipat impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an până la data de   31 martie 2020, pot beneficia de o bonificație de până la 10 %, stabilită prin hotărâre a consiliului local .

       5. Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, s-a reglementat instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

       Măsura a avut ca scop revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței a contribuabililor care au disfuncționalități de natură structurală, fiind creată posibilitatea restructurării fiscale a datoriilor pe care le-au acumulat debitorii, în decursul timpului și nu au avut posibilitatea să le achite.

      Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost stabilit un nou termen pentru depunerea intenției de restructurare, respectiv în perioada 1 februarie - 31 martie 2020. De asemenea prin Ordonanța Guvernului 6/2020 a fost extinsă sfera de aplicare și la contribuabilii care au datorii mai mici de un milion de lei.

       6. În prezent, o mare parte din obligațiile fiscale prevăzute atât de Codul fiscal, cât și de alte legi care le reglementează, au termen scadent data de 25 martie.

       În circumstanțele excepționale create de pandemie, contribuabilii se pot confrunta cu o lipsă de lichiditate, fapt ce pune în dificultate posibilitatea achitării obligațiilor de orice fel (salariale, contractuale, fiscale, etc.)

       În această situație, se impune luarea unor măsuri de către stat care să vină în sprijinul contribuabililor, prin degrevarea acestora pe perioada stării de urgență, de o parte din obligațiile datorate bugetului general consolidat.

       7. În domeniul impozitului pe profit, potrivit prevederilor actuale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, efectuează plățile anticipate trimestriale la nivelul sumei de o pătrime din  impozitului pe profit datorat pentru anul precedent. Luând în considerare nivelul mai redus al veniturilor realizate în anul curent  față de anul precedent care pot fi înregistrate ca urmare a situației determinate de răspândirea virusului, și pentru a venit în sprijinul mediului de afaceri se impune introducerea unor prevederi prin care plata anticipată să fie efectuată la nivelul impozitului pe profit real.

       8. Procesul bugetar din România este guvernat în prezent de două legi de referință, respectiv Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare și Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       Legea privind finanțele publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare reprezintă actul normativ de referință privind procesul bugetar în România, stabilind regulile, procedurile, mecanismele care guvernează procesul bugetar, precum și actorii implicați în acest proces.

      Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă legea cadru potrivit căreia sunt stabilite principii, obiective și reguli ale politicii fiscal-bugetare.

Cele două acte normative instituie o regulă esențială în derularea procesului bugetar, respectiv limitarea numărului de rectificări bugetare într-un an bugetar la două și promovarea acestora începând cu semestrul al doilea al anului (art.23 alin.(1) și (2) din Legea nr.69/2010, respectiv art.6 alin.(2) din Legea nr.500/2002.

       Execuția bugetară a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai administrației publice centrale se realizează pe baza unor reguli stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

        Astfel, pe parcursul anului bugetar alocațiile pentru cheltuielile de investiții aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate și utilizate pentru alte naturi de cheltuieli, nu pot fi efectuate virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, iar virările de credite bugetare și credite de angajament, care sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, se pot efectua în limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor.

        De asemenea, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, precum și între programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite și, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

        Având în vedere măsurile stabilite în sarcina autorităților administrație publice centrale prin Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis în contextul evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se impune adoptarea unor măsuri de flexibilizare a execuției bugetare care să vină în sprijinul ordonatorilor principali de credite care se confruntă cu o serie de cheltuieli neprevăzute a căror finanțare comportă urgență.

        De asemenea alin.(1) al art.23 stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, respectiv trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind situația economică și bugetară publicat, precum și opinia Consiliului Fiscal cu privire la acesta.

        Execuția bugetară a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai administrației publice locale se realizează pe baza unor reguli stabilite prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

       Astfel, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare se efectuează începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.

        9. În aceste circumstanțe extraordinare, este necesar să se adopte și instrumente care să protejeze afacerile și sistemul economic, instrumente  prin care să se acorde alături de sprijin financiar  și încredere, loialitate contractuală și disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările și dificultățile severe pe care întreaga comunitate de afaceri le traversează. 

         Cele mai afectate vor fi, cu certitudine, întreprinderile mici și mijlocii care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei românești, ci și a pieței unice europene.

          Totodată,  este de amintit că prin Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență au fost luate unele măsuri inclusiv în domeniul justiției, care vizează reducerea, cu caracter temporar – pe perioada instituirii stării de urgență, a activității desfășurate de organele judiciare, acest fapt fiind de natură a afecta, pentru aceeași perioadă, și activitatea desfășurată de profesiile din domeniul justiției.

        10. În temeiul prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK S.A., republicată, EximBank desfășoară, în numele și în contul statului, operațiuni pentru încurajarea mediului de afaceri românesc prin produse specifice de finanțare, garantare și asigurare.

       Potrivit art. 6 alin.4 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările și completările ulterioare:

      ”Operațiunile ce conduc la o expunere cumulată, pe același debitor sau grup de debitori se aprobă după cum urmează:

       a) pentru operaţiunea ce conduce la o expunere cumulată de până la echivalentul a 50 milioane Euro aprobarea se va face de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări;

      b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.

       Potrivit art. 6, alin. 2, expunerea pe debitor sau grup de debitori nu va depăși 25% din fondurile totale ale statului pentru operațiunile de finanțare, garantare, sau asigurare acordate în numele și contul statului. Guvernul poate aproba proiecte care conduc la expuneri pe debitor sau grup de debitori ce depășesc 25% din fondurile totale ale statului, cu condiția ca această expunere pe debitor sau grup de debitori să nu depășească 50% din fondurile totale ale statului.”

 

 

2.Schimbări preconizate

       1. Prezentul act normativ are în vedere următoarele modificări comparativ cu varianta promovată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA:

      a)redimensionarea creditelor ce vor fi garantate în cadrul Programului după cum urmează:

        - unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții valoarea maxima a finanțării este de 10.000.000 lei.

       -una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mica, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior.

        b) subvenționarea dobânzii pentru creditele ce urmează a fi garantate după cum urmează:

       - pentru creditele garantate în procent de 80%, Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanțelor Publice- Acțiuni generale în cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociată acestui program.

       - pentru creditele garantate în procent de 90%, Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanțelor Publice- Acțiuni generale în cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociată acestui program.

         c) stabilirea perioadei în care se subvenționează dobânda pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului, respectiv perioada de acordare a subvenției de dobândă este până la data de 31 martie 2021 de la momentul acordării creditului. Acordarea subvenției de dobândă se menține în următorii 2 ani  doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, și se stabilește prin act normativ cu putere de lege.

        d) obligațiile   fiscale restante și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/ linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

        e) recalibrarea duratei maxime a finanțărilor, respectiv creșterea perioadei de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de la 24 la 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

         În vederea eficientizării Programului și facilitarea accesului IMM-urilor la Program, cheltuielile privind comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului, vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice- Acțiuni Generale, in cadrul unei scheme de ajutor de stat/ de minimis asociată acestui program pe perioada acordării subvenției de dobândă, iar ulterior se datorează  FNGCIMM de către beneficiarul programului.

 

        2. Având în vedere faptul că plata impozitelor locale datorate de către persoanele fizice, a fost amânat cu trei luni,  termenul scadent fiind 30 iunie 2020 și ținând cont că majoritatea veniturilor unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale provin din impozite și taxe, pentru a se evita blocarea conturilor în caz de neplată a obligațiilor scadente aferente împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanțelor Publice, propunem ca pentru o perioada de trei luni să se amâne plata ratelor și dobânzilor aferente acestor împrumuturi.

Plata ratelor și dobânzilor datorate împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare, unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale,  se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care înregistrează restanțe la plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Împrumuturile își vor prelungi perioada creditului cu trei luni prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență.

 

         3. În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României, se propune instituirea unui mecanism care să asigure flexibilitate în aprobarea operațiunilor acordate de către Eximbank S.A. în numele și contul statului care conduc la o expunere cumulată pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. Euro echivalent și să permită asigurarea de urgență a fondurilor necesare activităților specifice necesare stării de urgență. Aceste prevederi se aplică de către Eximbank S.A pentru toate operațiunile efectuate începând de la declararea stării de urgență Astfel, în cazul în care Eximbank pune la dispoziția operatorilor economici fonduri din împrumuturile acordate în nume și cont stat înainte de aprobarea prin Memorandum de către Guvern, după obținerea avizului CIFGA, Eximbank transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea supunerii analizei și aprobării Guvernului Memorandumul de aprobare a acestor operațiuni în termen de 15 de zile de la acordarea fondurilor. În cazul în care această operațiune nu se aprobă în termenul stabilit,  Eximbank are obligația reconstituirii fondurilor statului din surse proprii.

 

      4. În contextul instituirii stãrii de urgențã pe teritoriul României conform Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României, Eximbank a acordat în nume și cont stat C.N. UNIFARM S.A. o facilitate de finanțare  în valoare de 575 mil. lei pentru achiziția de urgențã de materiale și echipament sanitar.  Ținand cont de necesitatea achizitiei în continuare a materialelor și echipamentelor sanitare necesare, Ministerul Finanțelor Publice acordă un împrumut din venituri rezultate din privatizare în valoare de 1.150.000 mii lei înregistrate în contul Trezoreriei Statului, cãtre UNIFARM S.A., pe o perioadã de 6 luni, având destinația de rambursare a împrumutului acordat de Eximbank, în nume și cont stat, iar diferența se va utiliza pentru achiziția de urgențã de materiale și echipament sanitar, în contextul amenințãrii epidemiei cu Coronavirus în România.

         Suma se asigură de Ministerul Finanțelor Publice, prin efectuarea operațiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 1.150.000 mii lei, determinat pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării. Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare

 

          În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu Compania Națională UNIFARM - S.A., în care vor fi precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de acordare și derulare a împrumutului.

 

       5. Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

          Prorogarea termenului prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2), din Codul fiscal pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

 

         6. Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor este necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la temrenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

 

         Ținând cont de faptul că, termenul de notificare a organului fiscal privind intenția de restruturare se împlinește la 31 martie 2020, iar efectele economice ale declarării stării de urgență este de așteptat să continue după încetarea acesteia, iar situația economică a contribuabililor vizați va rămâne în continuare afectată, se propune modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de depunere a notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și implicit a solicitări de restructurare a obligațiilor bugetare.

 

       Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și  prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

        7. În contextul instituirii stării de urgență în România cu privire la pandemia de Covid 19 confirmată de Organizația Mondială a Sănătății și analizând recomandările OECD privind măsurile fiscal bugetare pentru a sprijini mediul de afaceri în ceea ce privește capitalul de lucru necesar continuării activității și reducerii riscului disponibilizărilor, în domeniul colectării veniturilor statului, se aprobă o serie de măsuri fiscale, astfel:

          - nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

          - se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

          Aceste măsuri vizează sprijinirea contribuabililor pentru a face față efectelor economice ce decurg ca urmare a instituirii stării de urgență, prin recalibrarea eforturilor de promovare a conformării voluntare pentru asigurarea veniturilor predictibile pe termen mediu și lung.

          De altfel, din semnalele mediului de afaceri s-a constatat că dificultățile cu care aceștia se confruntă în această perioadă ca urmare a faptului că activitatea a fost mult diminuată, în unele cazuri chiar suspendată, vor conduce la scăderea semnificativă a disponibilităților bănești necesare pentru continuarea activității.

          În condițiile blocării sau întreruperii temporare a unor activități din anumite domenii, cum ar fi: transportul de persoane, toată industria HORECA, producătorii de autoturisme etc., sunt așteptate consecințe ale unor ”reacții în lanț” cu companiile partenere.

          În contextul actual, afacerile contribuabililor sunt și vor fi afectate cel puțin pe termen scurt, astfel că se impune adoptarea acestor măsuri, pentru ca aceștia să-și poată continua activitățile după încetarea stării de urgență.

          Prin suspendarea executării silite se are în vedere ca statul să permită contribuabililor protejarea lichidităților financiare pe care le dețin, în caz contrar existând riscul ca aceștia să-și închidă activitatea ori să solicite intrarea în procedura insolvenței imediat ce starea de urgență va înceta, cu consecințe sociale grave prin pierderea locurilor de muncă a salariaților acestora.

          Aceste măsuri, care sunt aplicate pe termen scurt, au în vedere protejarea și menținerea viabilității pe piață a contribuabililor, ceea ce conduce la asigurarea veniturilor în perioada imediat următoare încetării stării de urgență.

          De altfel, măsuri similare au fost adoptate sau sunt avute în vedere pentru a fi adoptate în perioada imediat următoare și de către alte State Membre UE pentru a ajuta companiile să depășească situația de criză, ca de exemplu: Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Grecia, Polonia, Portugalia, Suedia, Olanda.

          Măsurile fiscale aprobate încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

 

         8. Se propune ca prin derogare de la prevederile în vigoare din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, să poată efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial. Opțiunea pentru efectuarea plăților anticipate la nivelul impozitului pe profit trimestrial real se va exercita până la primul termen de plată, respectiv 25 aprilie 2020 și va rămâne definitivă pentru toate plățile anticipate aferente anului fiscal 2020.

         Această modalitate de calcul a plăților anticipate se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care au ca perioadă fiscală anul fiscal modificat, pentru trimestrele din anul calendaristic 2020.

 

         9. Se instituie pentru anul 2020 o normă derogatorie de la prevederile art.23 alin.(1) și (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile art.6 alin.(2) din Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării posibilității promovării de rectificări bugetare în primul semestru al anului.

 

        A fost necesară și o derogare de la prevederile art.23, alin.(1) întrucât nu pot fi avute în vedere concluziile raportului semestrial privind situația economică pentru  faptul că acesta se referă la primul semestru al anului și va fi disponibil abia după sfârșitul lunii iulie (potrivit art.42 din Lege responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 republicata, cu modificările si completările ulterioare).

 

       În vederea asigurării în regim de urgență a fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate, se propune ca,  pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4), (8) – (11) și art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate.

 

        De asemenea, se instituie obligația ordonatorilor principali de credite de a transmite Ministerului Finanțelor Publice situația virărilor de credite bugetare și de angajament efectuate conform prezentului act normativ în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării acestora.

 

         10. Micile afaceri a căror activitate este afectată prin măsurile impuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19 să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu, în special în privința obligațiilor de plată legate de serviciile esențiale care le condiționează continuarea activității - serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice, dar și în privința obligațiilor legate de plata chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și/sau de sedii secundare. Protecția cea mai bună pentru întregul sistem economic este, totuși, continuarea producției și a consumului în noile condiții determinate de situația gravă generată de această pandemie, tocmai de aceea, în acest context modificat substanțial și sever, contractele în derulare ale acestor întreprinderi mici şi mijlocii, care nu se mai pot executa, nu trebuie imediat abandonate, ci trebuie renegociate și adaptate acestor condiții vitrege.

        De un moratoriu similar IMM-urilor afectate beneficiază şi profesiile liberale din domeniul justiţiei, a căror activitate este afectată direct de măsurile dispuse de autorități în contextul pandemiei generate de infecția cu coronavirsului COVID-19, fiind necesar să se asigure continuitatea furnizării acestor servicii publice esențiale.

       De asemenea, în contextul măsurilor de restrângere luate deja și care se preconizează a fi instituite în contextul pandemiei de COVID 19 pentru limitarea interacțiunii cu publicul la nivelul instituțiilor publice, au fost prelungite termenele pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarul real al societăților, asociațiilor şi fundațiilor, iar pe durata stării de urgență, depunerea acestora a fost suspendată.