Ședinte de guvern

Miercuri, 20 Nov 2013

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 noiembrie, ora 12.00

I. PROIECTE DE LEGE - se vor trimite către Parlament

PROIECT DE LEGE privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, precum şi de înfiinţarea a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.

Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege care va fi dezbătut în procedură de urgenţă de către Parlament.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern se vor reduce arieratele şi va creşte atractivitatea la privatizare a SC Complexul Energetic Hunedoara SA. În acest scop se va transmite obligaţia debitorului iniţial, Compania Naţională a Huilei SA, către noul debitor, Complexul Energetic Hunedoara SA, sub rezerva acordului creditorului – ANAF.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele reglementari referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare JEREMIE.

Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţă de Urgenţă.

III. HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe  complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2013

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/1991 cu privire la stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se elimină paralelismul dintre două acte normative cu acelaşi obiect de reglementare şi se sistematizează legislaţia în domeniu. Ca urmare, preţurile cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman vor fi reglementate exclusiv prin OUG nr.152/1999, în sensul că Ministerul Sănătăţii stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din import şi din ţară, cu excepţia celor care se eliberează fără prescripţie medicală.

HOTĂRÂRE privind completarea anexelor nr.1,2,3,4,5,7,8 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr.1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se actualizează prevederile din domeniul recunoaşterii calificărilor din profesiile reglementate din sănătate, cuprinse în Directiva 2013/25/ UE a Consiliului din 13 mai 2013, ca urmare a aderării Republicii Croaţia la UE.

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul2013 pentru Compania Naţională "UNIFARM" S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională UNIFARM SA dar si un memorandum pe aceasta tema. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 15.500 mii lei, iar cheltuielile totale la 14.850 mii lei.

MEMORANDUM cu tema: reinvestirea profitului obţinut în anul 2013 de către Compania Naţionala Unifarm S.A. Bucureşti prevede reinvestirea profitului obţinut în anul 2013 în vederea finanţării unor proiecte de investiţii, respectiv modernizarea şi optimizarea capacităţilor specifice.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă Cadrul naţional al calificărilor şi referenţierea acestuia la Cadrul european al calificărilor. Implementarea Cadrului naţional al calificărilor va avea ca efect creşterea performanţelor sistemului naţional de educaţie, creşterea gradului de transparenţă în dobândirea calificărilor profesionale şi facilitarea recunoaşterii în statele membre ale UE a calificărilor dobândite în România.

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru RA Tehnologii pentru Energia Nucleară. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 26.173 mii lei, iar cheltuielile totale la 26.173 mii lei.

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Uraniului SA. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 180.600 mii lei, iar cheltuielile totale la 173.041 mii lei.

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET-S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru SC CONPET SA. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 386.131 mii lei, iar cheltuielile totale la 360.631 mii lei.

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la HG nr. 528 din 30 mai 2007 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” S.A.

Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre prin care a fost împuternicit Departamentul de Energie să mandateze reprezentanţii statului în Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica S.A.” să aprobe încheierea unui Act Adiţional la contractul de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A. şi pentru modificarea prevederilor contractului de privatizare privind componenţa tribunalului arbitral în cazul unor dispute izvorâte din acesta astfel încât, disputele izvorând din, sau în legătură cu acest contract, să fie soluţionate de tribunale arbitrale formate din trei membri. De asemenea, se prevede ca actul adiţional la contractul de privatizare, prezentat în Anexa, să fie semnat în termen de şapte zile de la publicarea Hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial, respectiv de la data intrării în vigoare a acestuia.

HOTĂRÂRE privind alocarea temporara pentru lunile noiembrie si decembrie ale anului 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Manangement.

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind alocarea temporară pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti şi la Luxembourg în noiembrie 2013 şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE in România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008.

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viaţă", Milano, Italia

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Filipine, în cuantum total de 668 mii lei, pentru înlăturarea efectelor taifunului care a lovit această ţară pe 8 noiembrie 2013. 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cornetu, judeţul Ilfov

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Fărău, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sâncel, judeţul Alba

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Prejmer, judeţul Braşov

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Birda, Pişchia, Şag şi Tomnatic, judeţul Timiş

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE de Guvern privind eliberări/numiri din funcţia de prefect şi/sau subprefect

Prin prezenta Hotărâre, adoptată de Guvern, a încetat exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de Prefect al Judeţului Galaţi a domnului Bocăneanu Emanoil-Catalin şi numirea în funcţie, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a domnului Otrocol Dorin.

HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a sectorului de drum judeţean DJ 111 km 3+237- km 4+550, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului Judeţean Argeş, precum şi declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Guvernul a aprobat această Hotărâre împreună cu MEMORANDUMUL:

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor necesare în vederea relocării staţiei meteorologice Sebeş.

IV. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Masuri la nivel guvernamental in vederea implementării proiectului „Reabilitarea siturilor contaminate istoric în România -faza 1”

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM privind ''Declaraţia comună a Guvernului României şi Guvernului Republicii Populare Chineze privind aprofundarea cooperării bilaterale în noile circumstanţe''

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Protocolului între ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de bovine pentru reproducţie în R.P Chineză

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Protocolului ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de carne de porc în R.P Chineză

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM de înţelegere între Ministerul Economiei din România (Departamentul pentru Energie) şi Administraţia Naţională pentru Energie din R.P Chineză cu privire la cooperarea în proiecte de energie nucleară

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la  înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Asigurarea de către România a Preşedinţiei în Exerciţiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud - Est (SEECP) în perioada iunie 2013-iunie 2014

În Memorandumul aprobat de Guvern se formulează o serie de propuneri pe perioada asigurării de către România a Preşedinţiei în Exerciţiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud - Est (SEECP). Dintre acestea menţionăm: transmiterea către MAE a unor concepte detaliate pe tema acţiunilor care se vor organiza sub egida SEECP, a conceptelor proiectelor sectoriale, identificarea şi transmiterea către MAE a oportunităţii lansării/organizării unor evenimente, finalizarea de către MAE a Calendarului Preşedinţiei în Exerciţiu române a SEECP.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Organizarea de către România a seminarului Grupului Întrunit de Experţi pe Sănătate, Agricultură şi Alimentaţiei

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM de înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii sub forma darului manual, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Muzeul Militar al Forţelor Armate din Republica Slovenia

Guvernul a aprobat acest Memorandum. Prin acest Memorandum se propune donarea unui avion  IAR 93 Muzeului Militar al Forţelor Armate din Republica Slovenia. Avionul menţionat este scos din funcţiune şi demilitarizat şi nu face obiectul clasării în categoria bunurilor din patrimoniul cultural naţional. Prin această donaţie se va promova imaginea Armatei României şi a tradiţiei aeronautice româneşti.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Formularea observaţiilor României în cauza C-438/13, BCR Leasing, cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea art. 16 şi 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare (TERMEN pentru transmiterea observaţiilor scrise: 28 noiembrie 2013)

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Gigel Paraschiv – în cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. Bucureşti

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Maricel Popa – secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Hidroelectrica-Serv S.a.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Marius Alexandru Dunca –  Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, subsecretar de stat, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Complexului Energetic Oltenia S.A.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Marcel Bogdan Pandelică –  subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.D.F.E.E. Electrica S.A.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Gabriel Onaca –  în cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acţionarilor de la Societatea Comercială Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. Ploieşti

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM de înţelegere între Guvernul României si Huawei Technologies Co. Ltd.

Guvernul a aprobat acest Memorandum care prevede acordarea de către Guvernul României a suportului necesar pentru extinderea activităţilor comerciale ale Huawei, dar şi angajamentul Huawei pentru investiţii locale în viitor.

MEMORANDUM cu tema: aprobarea participării domnului Dan Manolescu, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderilor Mici si Mijlocii S.A.-IFN.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: masuri propuse pentru continuarea procesului de pregatire si realizare a privatizării Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă S.A.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populară China în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare cu precădere în vederea realizării Unităţilor 3 si 4 de la CNE Cernavodă.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populară Chineză în domeniul energetic în vederea realizării proiectului Cheap Tarniţa Lăpusteşti.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populara Chineză în domeniul energetic în vederea realizării proiectului de tip „Green/Brown Field” pentru construirea unui grup energetic nou de minim 500 MW la Termocentrala Rovinari.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populara Chineză în domeniul energetic în vederea realizării proiectului „Lucrări la Termocentrala Deva privind reabilitarea Grupului nr. 4 şi instalaţii de desulfurare pentru Grupurile nr. 3 si nr. 4” promovat de Societatea Complexul Energetic Hundoara S.A. (CEH)

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V. NOTE

NOTĂ privind stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei –Pantelimon

Guvernul a primit o notă de informare privind stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei – Pantelimon. Conform acestei note lucrările de deviere a reţelelor de utilităţi sunt definitivate sau realizate în procente ridicate în toate staţiile de pe tronsonul Drumul Taberei – Eroilor 2. În ce priveşte structura staţiilor, cele mai avansate lucrări sunt la staţia Academia Militară şi la staţia Favorit.

NOTĂ referitoare la Propunerea Legislativă intitulată „Lege privind unele masuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare in sectorul zootehnic” iniţiată de domnul deputat Daniel Constantin – PC.

Guvernul a primit o Notă de informare privind iniţiativa legislativă care propune exonerarea de la plată pentru primele deja încasate de beneficiarii care au declarat că nu au datorii la bugetul de stat, precum şi plata în anul 2014 a plăţilor naţionale directe în sectorul zootehnic din campania 2007-2011 acceptate la plată fără a se ţine cont de declaraţia pe proprie răspundere privind condiţia referitoare la lipsa datoriilor restante la bugetul de stat/local.

VI. RAPOARTE

1. RAPORT privind activitatea de audit intern din sectorul public pe anul 2012

Guvernul a primit Raportul privind activitatea de audit intern din sectorul public pentru anul 2012. Conform raportului, din 11.667 entităţi publice, un număr de 6.805 au organizat audit intern, în timp ce 4.862 nu au organizat auditul. În anul 2012 s-a relevat o creştere a calităţii rapoartelor, expunerea clară şi la obiect a problemelor şi comunicarea rezultatului. Trebuie menţionat că, în anul 2012, peste 92% dintre compartimentele de audit intern din Administraţia Publică şi-au elaborat norme metodologice specifice, asigurând realizarea acestora conform cadrului legal. În anul 2012 au fost realizate peste 6700 de misiuni de audit intern dintre care circa 93% - misiuni de asigurare şi 7% + misiuni de consiliere.

VII. PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege   privind organizarea activităţii de lobby, iniţiată de domnul deputat Constantin Niţă – PSD (din legislatura anterioară) (PLx. 581/2010,  L. 352/2010)

Parlamentul va decide asupra Proiectului.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind    reglementarea activităţilor de lobby în România, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de doamnele deputat Carmen Ileana Moldovan şi Ana Adriana Săftoiu şi domnul deputat Sever-Voinescu Cotoi – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PD-L din legislatura anterioară (Plx. 739/2011, L. 539/2011)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor”, iniţiată de domnul deputat Daniel Oajdea şi alţi deputaţi - PP-DD (Bp. 409/2013)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea  lit. a) a alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PNL, PP-DD (Bp. 437/2013)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua revenirii Dobrogei la România”, iniţiată de domnul senator Chiru Gigi Christian şi alţi parlamentari – PDL, PNL, PSD, PP-DD, Minorităţi Naţionale, PC (Bp. 391/2013)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de domnii deputaţi Nini Săpunaru şi Laurenţiu Roşca Ţigăeru – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 541/2013)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii şi venituri asimilate acestora”, iniţiată de domnii senatori Vegh Alexandru şi Verestóy Attila  – Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 442/2013)

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală”, iniţiată de domnii senatori  Agrigoroaei Ionel, Bujor Dumitru-Marcel, Butnaru Florinel, Coste Marius, Cristache Iulian, Dumitrescu Florinel, Ioniţă Dan Aurel, Iovescu Ioan, Marian Valer, Marin Nicolae, Păunescu Teiu, Popescu Corneliu, Ion-Simeon, Vasiliev Marian, Vochiţoiu Haralambie – Grupurile parlamentare ale PSD, PP-DD(Bp. 445/2013)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, PD-L (Bp. 540/2013)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău”, iniţiată de domnul deputat Adrian Miroslav Merka – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale (Bp. 537/2013)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, iniţiată de domnul deputat Vlad Alexandru Cosma – PSD - împreună cu alţi 23 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PDL şi Minorităţi (Bp 450/2013)

AVIZ NEFAVORABIL

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru  modificarea şi completarea TITLULUI XV - "Răspunderea civilă a personalului  medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de domnul senator  independent Valeriu Todiraşcu (Bp. 456/2013)

AVIZ NEFAVORABIL Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe