Ședinte de guvern

Joi, 13 Septembrie 2018

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 13 septembrie 2018

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

3. PROIECT DE LEGE pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

II. ORDONANŢE DE URGENȚĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul suin a căror activitate a fost afectată de virusul “Pestei Porcine Africane”

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A.

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru abrogarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor guvernamentale naționale și în domeniul fondurilor europene nerambursabile 

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iulie 2018 şi la Paris la 27 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2018 şi la Paris la 25 iunie 2018 dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

3. HOTĂRÂRE privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă"

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

7. HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului de posturi ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale acesteia

8. HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, din proprietatea privată a statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Bucureştilor

9. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.384/2001

11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Complex de dragaj fluvial"

12. HOTĂRÂRE privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă << PERSEUS>>-6.600 CP"

13. HOTĂRÂRE  pentru modificarea lit. C şi D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale în România

16. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei

17. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică

18. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Nazhmudinov Omaraskhab"

19. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu''

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dorobanţi, judeţul Arad

21. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

22. HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 

23. HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea la București, a vizitei vice-președintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018

24. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “INVESTEȘTE ÎN TINE”

25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului 

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș a terenului în suprafață de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale “Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”

27. HOTĂRÂRE pentru modificarea secțiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

28. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”

29. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la majorările de capital ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ale Corporaţiei Financiare Internaţionale şi amendarea Statutului corporaţiei şi transmiterea în acest sens a votului favorabil adoptării rezoluţiilor

2. MEMORANDUM cu tema: Aderarea României la Cadrul de cooperare pentru calculul de înaltă performanţă - Euro HPC

3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului de cooperare dintre Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi Agenţia Naţională pentru Managementul Deşeurilor din Franţa în domeniul managementului deşeurilor radioactive

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Republica Irak, pentru anii 2018-2022

5. MEMORANDUM cu tema: Mecanisme financiare necesare acoperirii costurilor cu certificatele de CO2 ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A, în vederea asigurării securităţii alimentării cu energie electrică şi menţinerii capacităţilor energetice pe termen scurt şi mediu, în procesul de tranziţie către decarbonarea sectorului energetic

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii şi Bunăstării Familiei din Republica India în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de promovare turistică al Ministerului Turismului pe durata pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea propunerilor Comisiei de Selecție privind candidatul României la cea de a doua funcție de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

V. PUNCTE DE VEDERE

1. Punct de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 522/2017, Plx.336/2018)

2. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (Bp.356/2018)

3. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (Bp.302/2018)

4. Punct de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, provenit dintr-o propunere legislativă (Plx. 30/2018, Bp. 541/2017)

5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Plx. 88/2018)

6. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Bp. 328/2018)

7. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Bp.311/2018)

8. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (Bp. 295/2018)

 


 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe